ביטול הפקעת חלקה ש"מיועדת" להפקעה במשך 30 שנה

ביטול הפקעת חלקה ש"מיועדת" להפקעה במשך 30 שנה

11.     העותרים טוענים, כי מצב הדברים הנוכחי הנִו בלתי סביר, שכן מחד גיסא - החלקה מיועדת להפקעה באופן שאינו מאפשר להם שימוש בה, אך מאידך גיסא - החלקה אינה מופקעת בפועל מזה למעלה מ-30 שנים ואינה מקימה להם זכות לתבוע פיצויי הפקעה. הם מדגישים, כי החלקה כלל אינה דרושה למועצה המקומית, אשר הצהירה על כך בעבר, כאמור, והיא ביצעה את כל ההפקעות הנחוצות לה עוד בשנת 1994; כי לא קיים כיום כל תכנון קונקרטי לשימוש בחלקה; וכי ממילא המועצה המקומית אינה יכולה לשאת בתשלום פיצוי בגין הפקעה מלאה. לאור האמור גורסים העותרים, כי בנסיבות העניין, שבהן המשיבות לא מצביעות על צורך קונקרטי בקרקע, הרי שהוועדה המקומית אינה מוסמכת להפקיע את חלקה 63; זאת בשים לב לפסיקה הקובעת כי הסמכות להפקיע הִנה "צמודת מטרה", וכי על הרשות מוטלת חובה לנקוט הליכי הפקעה בתוך פרק זמן סביר, שאחרת תבוטל ההפקעה. לחלופין מבקשים הם כי בית-המשפט יורה לוועדה המקומית לנקוט לאלתר בכל הצעדים הנדרשים להפקעת החלקה, ולשלם להם פיצוי מתאים. העותרים מדגישים, כי לא מתבקש בעתירה כל סעד תכנוני, שכן מקורם של הסעדים האמורים הִנו בדיני ההפקעות ובדיני הקניין; על-כן לא היה טעם בפנייה למוסדות התכנון בטרם הגשת העתירה.

12.     הוועדה המקומית טוענת, כי אין בעתירה כל עילה המופנית נגדה, אלא נגד המועצה המקומית בלבד; מה גם, שבהתאם להסכמות שאליהן הגיעה הוועדה עם המועצה המקומית לאחר אישור תכנית 113א - האחריות לביצוע התכניות, לתשלום העלויות הכרוכות בהוצאת התכנית אל הפועל וכן להכנת המסמכים הדרושים לצורך הפקעת החלקות ושינוי התכנית - מוטלת על משיבה 2 בלבד. למעלה מזאת מדגישה הוועדה המקומית בהקשר זה, כי הסמכות לשינוי ייעוד החלקה כמבוקש - אינה נתון לה, כי אם לוועדה המחוזית; וממילא ככל שיש לעותרים טענות נגד שינוי ייעוד החלקה בתכנית המתאר המאושרות, הרי שהן לוקות בשיהוי ניכר. לגופן של טענות העתירה משיבה הוועדה המקומית, כי לא חל שיהוי במימוש תכנית 113א, בשים לב לכך שנעשה שימוש בחלקות הסמוכות לחלקה נושא העתירה לצורך הקמת בית-ספר, וכן בחלקה עצמה - כדרך; כי לאור הצורך הציבורי בחלקה, יש להמתין עד שתודיע המועצה המקומית על רצונה ויכולתה הכלכלית לתפוש חזקה בחלקה; ומכל מקום, היות שהשימוש שנעשה בחלקה לצורך סלילת הדרך כאמור אינו עולה על 40% - אין לפסוק פיצוי כלשהו לעותרים.

13.     המועצה המקומית טוענת, כי יש לסלק את העתירה על הסף מחמת אי-מיצוי הליכים תכנוניים, שכן לשיטתה מקומן של טענות העותרים לעניין ביטול אפשרות ההפקעה או שינוי ייעוד החלקה - הוא בתכנית, שבאפשרותם להגיש לוועדה המחוזית. לגופן של טענות העתירה מבהירה המועצה, כי על-אף שהביעה בעבר נכונות לשינוי ייעוד חלק מהחלקה כך שרק 40% ממנה ייועדו לצורכי ציבור ולהפקעה - הרי שעובר להגשת העתירה נבחנו הדברים מחדש על-ידי הגורמים המקצועיים במועצה, ונמצא כי יש צורך בהפקעת החלקה כולה. בהקשר זה חוזרת המועצה על הטעמים שהעלתה בתשובתה לפניית העותרת, במכתבה מיום 20.7.11, אשר נתמכו הן בחוות הדעת של מתכנן תכנית המתאר החדשה לאבו גוש והן בעמדת מהנדס המועצה; ובכלל זה - המחסור בשטחים הציבוריים בישוב, העובדה כי החלקה הנ"ל מהווה את השטח הציבורי היחידי באזור הרלבנטי בישוב, ומיקומה של החלקה ברצף לשתי חלקות שהופקעו ושהוקם עליהן בית-ספר, באופן שיאפשר ניצול כולל של השטח, לרבות לצורכי חינוך. עוד מוסיפה המועצה, כי מעולם לא זנחה את מטרת ההפקעה, וכראייה - ניצלה את הקרקעות הסמוכות לחלקה לצורכי ציבור, ובכלל זה לבניית בית-ספר; כי בענייננו ישנה חשיבות רבה בשמירת עתודות קרקע למטרות ציבוריות, באופן שמאיין את הטענות בדבר זניחת המטרה הציבורית; וכי בנסיבות העניין, לאור האינטרס הציבורי בהותרת הקרקע לצורכי ציבור, יש להעניק משקל מכריע לנזק שייגרם למועצה אם תתקבל העתירה, אשר לעמדת המועצה עולה במידה ניכרת על הנזק שיוסב לעותרים בדחיית העתירה. לאור האמור גורסת המועצה, כי לא התקיימו התנאים שנקבעו בפסיקה, המעידים על זניחת מטרת ההפקעה או על שיהוי במימושה, הן מהפן הראייתי והן מההיבט המהותי; לכן אין ממש בסעד הראשון המתבקש בעתירה. באשר לסעד בדבר מימוש ההפקעה לאלתר, טוענת המועצה המקומית, כי אין מקום להורות לה לתפוס חזקה בכל השטח בטרם התגבשה תכנית סדורה בעניין, אשר נמצאת כיום בשלבי תכנון, כאמור.

14.     הוועדה המחוזית טוענת, כי יש לדחות את העתירה בכל הנוגע לסעד הראשי המבוקש, לפיו יקבע כי הוועדה המקומית אינה מוסמכת עוד להפקיע את חלקה 63. היא מדגישה, כי על-פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, אם בוצעה הפקעה על-ידי רשות מקומית לפי תכנית שייעדה את הקרקע לצורכי ציבור, אזי דרך המלך להעלות טענה בדבר זניחת המטרה הציבורית, הִנה באמצעות בקשה לשינוי תכנית שתוגש למוסד התכנון המוסמך; ורק במקרים חריגים (קרי - כאשר מדובר בטענות הנוגעות ליכולת השימוש בקרקע, ולא בטענות בדבר פקיעת הצורך הציבורי ששימש יסוד להפקעה) ניתן יהיה לבטל את ההפקעה בדרך של הכרעה שיפוטית, אשר ממילא לא יהיה בכוחה לשנות את ייעודה הציבורי של הקרקע. הוועדה המחוזית מדגישה, כי אמנם בענייננו החלקה טרם הופקעה, ואף לא החלו כלל הליכי הפקעה, ולעת הזו העותרים הִנם עדיין בעליה; אולם העיקרון האמור, לפיו מתחייבת, ככלל, פנייה למוסדות התכנון בטרם הגשת עתירה לבית-המשפט - יפה גם למקרה דנן. היא מדגישה, כי הרציונל העומד בבסיס העיקרון האמור, אשר מצא את ביטויו גם בפסיקה, הוא שמוסדות התכנון הם שקובעים את הצורך הציבורי בקרקע ואת נחיצות ההפקעה למימוש המטרה הציבורית, ולכן עליהם לדון בטענה בדבר היעדר צורך ציבורי בקרקע, בהתאם לנתונים שיובאו לפניהם ועל-יסוד השיקולים התכנוניים שבסמכותם לשקול. לאור האמור סוברת הוועדה המחוזית, כי כל עוד לא נערך דיון תכנוני כאמור, אין מקום שבית-המשפט לעניינים מינהליים יקבע לראשונה קביעה בעלת משמעות תכנונית; בפרט בענייננו, כאשר הוועדה המחוזית כבר הביעה עמדתה בנוגע לנחיצות הקרקע לצורכי ציבור, במסגרת בחינת תכנית 403. מכל מקום, מדגישה הוועדה המחוזית, כי הטענה לפיה נמנעה המועצה המקומית מלבצע את המוטל עליה על-פי התכנית - אינה יכולה לשמש, כשלעצמה, בסיס לקביעה לפיה פקע הצורך הציבורי בקרקע. זאת ועוד, מבהירה הוועדה המחוזית, כי אף אם יקבל בית-המשפט את הסעד הראשון המבוקש ויורה על היעדר יכולת הפקעה בנסיבות העניין, הרי שאין לכך השפעה על ייעוד הקרקע לצורך ציבורי; ועל-פי הפסיקה ניתן בנסיבות אלו להפקיע את הקרקע מכוח תכנית חדשה. גם לגופו של עניין סבורה הוועדה המחוזית, כי אין ממש בטענת העותרים בדבר פקיעת הצורך הציבורי בחלקה 63, כעולה מעמדותיהן של המועצה המקומית והוועדה המקומית; ובשים לב לכך שמשך התקופה שחלפה ממועד ההפקעה אינה מהווה שיקול בלבדי בבחינת נחיצות הקרקע לצורכי ציבור. הוועדה המחוזית מוסיפה ומדגישה, כי פרוגרמה למיפוי צורכי התכנון באבו גוש שנערכה במסגרת הכנת תכנית המתאר החדשה לישוב, וכן דיונים של ועדת ההיגוי לתכנית זו, מלמדים על מחסור בקרקעות המיועדות לצורכי ציבור בישוב, בפרט באזור שבו נכללת חלקה 63; ולכן, אף אם תוגש תכנית חדשה לשינוי ייעוד החלקה - היא תבחן בזהירות יתרה לנוכח האמור. לבסוף מבהירה הוועדה המחוזית, כי ראוי שהוועדה המקומית תפעל בהקדם ובתוך זמן סביר לשם הפקעת חלקה 63.


התוצאה
29.     אשר על כל האמור לעיל, נדחה הסעד הראשי המבוקש בעתירה, להורות כי משיבה 1 אינה מוסמכת להפקיע את חלקה 63; וכן נדחה הסעד החלופי בעתירה, של מתן הוראה למשיבה 1 לפעול לאלתר למימוש ההפקעה ולשלם פיצויים לעותרים. עם-זאת, על משיבה 1 לדאוג לפרסום הודעה בדבר הפקעת חלקה 63 לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות ובהתאם להוראות סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, בתוך ששה חודשים מהיום; ולקדם את הליכי ההפקעה בתוך פרק זמן סביר. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הפקעה ?

 2. הפקעה מכללא

 3. אחוז ההפקעה

 4. חזרה מהפקעה

 5. הפקעה כביש 6

 6. הפקעת משכנתא

 7. הפקעה 40 אחוז

 8. הפקעה שלא כדין

 9. עורך דין הפקעה

 10. עורכי דין הפקעות

 11. הפקעה לצרכי דרך

 12. הפקעה לצורך חניון

 13. פיצויים על הפקעה

 14. אי ידיעה על הפקעה

 15. זניחת מטרת ההפקעה

 16. ביטול הודעת הפקעה

 17. הפקעת קרקעות בחיפה

 18. פיצוי על הפקעת נכס

 19. חישוב פיצויי הפקעה

 20. הפקעת קרקע חקלאית

 21. הפקעה פקודת הקרקעות

 22. פינוי בית עקב הפקעה

 23. פיצוי שוכר על הפקעה

 24. סלילת כביש ללא הפקעה

 25. אי קיום מטרות ההפקעה

 26. אי מימוש הפקעה במועד

 27. גובה הפיצוי על הפקעה

 28. ויתור על מטרות ההפקעה

 29. הפקעת קרקע בהוד השרון

 30. הפקעה ללא הודעה אישית

 31. שיטת ההשוואה - הפקעה

 32. הפקעת קרקעות בכפר ערבי

 33. פיצויים על הפקעת קרקע

 34. התיישנות פיצויי הפקעה

 35. הפקעה לפי פקודת הדרכים

 36. הפקעה חלקית של מקרקעין

 37. ריבית על פיצויי הפקעה

 38. הפקעה מכוח פקודת הדרכים

 39. הפקעות קרקעות בהוד השרון

 40. דחיית עתירה לביטול הפקעה

 41. גילוי מידע על הפקעת נכסים

 42. הפקעת קופת גמל בפשיטת רגל

 43. תביעה לתשלום פיצויי הפקעה

 44. הפקעה לצורך פרוייקט תיירות

 45. מי זכאי לפיצויים על הפקעה

 46. סמכות עניינית פיצויי הפקעה

 47. פיצוי על הפקעה לפי פוטנציאל

 48. הפקעה - פגיעה בזכות הקניין

 49. פיצוי על הפקעת קרקע חקלאית

 50. הפקעה - הערכת שווי מקרקעין

 51. הפקעת זכויות דייר מוגן בחנות

 52. פרסום הפקעות מקרקעין ברשומות

 53. מועד תשלום פיצוי בגין הפקעה

 54. הפקעה לצורך סלילת כביש עוקף

 55. התיישנות תביעה לפיצויי הפקעה

 56. הערת אזהרה חכירה לאחר הפקעה

 57. קרקע חלופית כפיצוי על הפקעה

 58. פיצוי דו שלבי בהפקעת מקרקעין

 59. השבחת מקרקעין כפיצוי על הפקעה

 60. הפקעת קרקעות ע''י ועדה מקומית

 61. אגרה תביעת פיצויים בגין הפקעה

 62. הפקעה לצורך הקמת מנהרות הכרמל

 63. 3 תנאים לביצוע הפקעה של קרקעות

 64. הפקעת קרקעות עם פוטנציאל לבניה

 65. פיצוי על הפקעה - סמכות עניינית

 66. פיצוי לדייר מוגן על הפקעת קרקע

 67. הפקעת מקרקעין לצורך הרחבת כביש

 68. פיצוי חלקי (60%) הפקעת מקרקעין

 69. פיצוי על הפקעת קרקע לצורך כביש

 70. פיצוי מלא על הפקעה ללא ניכוי 25%

 71. המועד הקובע לשווי מקרקעין הפקעה

 72. הפקעה מכוח סעיף 9 לפקודת הקרקעות

 73. פגיעה על ידי תכנית שלא בדרך הפקעה

 74. הפרת חובה חקוקה - הודעה על הפקעה

 75. בקשה לפסק דין חלקי פיצוי על הפקעה

 76. פינוי קרקע עקב הפקעה לצורכי ציבור

 77. פיצוי נוסף על הפקעת קרקע בגלל מחצבה

 78. הקפאת תביעת פיצויים על הפקעת קרקעות

 79. הפקעה לצורך בניית כביש לצורכי ציבור

 80. הסכם הבנות פינוי מקרקעין לפני הפקעה

 81. פיצוי בהפקעת קרקע לפי המחיר נכון להיום

 82. האם העברת מקרקעין ללא תמורה נחשבת הפקעה

 83. ערעור על גובה הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין

 84. סמכות המפקח על רישום המקרקעין לבטל הפקעה

 85. ביטול הפקעת חלקה ש"מיועדת" להפקעה במשך 30 שנה

 86. הסכמה להפריש מהמקרקעין חלקים לטובת סלילת דרך ציבורית

 87. הלכת ארידור - התיישנות פיצויי הפקעה מיום תפיסת החזקה

 88. בקשה לביטול הפקעה: אי מיצוי הליכים לפני מוסדות התכנון

 89. ההבדל בין "ביטול הפקעה" לבין "שינוי ייעוד הקרקע שהפקעתה בוטלה"

 90. הפקעת זכויות שכירות על פי חוזה משבצת עם מינהל מקרקעי ישראל, לצורכי חקלאות

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון