האם אפשר לחייב בעלים של חברה בחובות למס הכנסה ?

האם אפשר לחייב בעלים של חברה בחובות למס הכנסה ?

האם בעל שליטה שנדרש לשלם את חובו של התאגיד הינו "חייב" או "סרבן מס" על פי פקודת המסים (גביה) ? כדי שבעל שליטה יחויב בחובות החברה יש צורך לקבוע כי הוא חייב לשלם את המס שהושת על החברה. סעיף 4 לפקודת המסים (גביה) מדגיש כי ניתן לפעול רק כנגד מי "שנישום כהלכה". משמע, מתחייבת פעולת שומה הקודמת לדרישת התשלום.

בכל דיני המס קיימים הליכים שונים בגדרם נקבעת שומתו של חייב (סעיף 145 לפקודת מס הכנסה, סעיף 76 לחוק מס ערך מוסף, סעיף 78 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 וכו'). במסגרת חוקי המס נקבעו הוראות שתכליתן ליתן לנישום, החייב במס, להשיג על הדרישה ולערער על השומה שהוצאה לו (ראו סעיפים 82 -83 לחוק מס ערך מוסף, סעיפים 150- 154 לפקודת מס הכנסה , סעיפים 87, 88, 90 לחוק מיסוי מקרקעין). בטרם מוצו הליכי ההשגה והערר לא ניתן לנקוט בהליכי גביה כנגד חייב במס אלא במקרים מיוחדים.

כך גם כאשר דיני המס מורים כי ניתן לחייב בעל שליטה בחובות התאגיד, קובע המחוקק הליכי השגה וערעור. בסעיף 106(ו) לחוק מס ערך מוסף נאמר כי "על החלטת המנהל לפי סעיף זה (ההחלטה להטיל חבות אישית על בעל השליטה - ר' ס') ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים מיום מסירת ההחלטה [...]". בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה ניתנה זכות להגיש השגה בפני המנהל וכן זכות ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת המנהל.

צריך לזכור כי הטלת חיוב אישי על בעל השליטה מחייבת בירור התקיימות כל היסודות לחיוב האישי ובהם הוכחת התקיימות הנסיבות המעידות על העברת נכסים מהחברה החייבת לבעל השליטה או לחברה אחרת שבשליטתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס הכנסה על טיפים

 2. עורך דין מס הכנסה

 3. קבלת מידע ממס הכנסה

 4. מחילת חוב מס הכנסה

 5. זיכוי מס הכנסה באילת

 6. החזר קנסות מס הכנסה

 7. יגיעה אישית מס הכנסה

 8. יבוא תכשיטים מס הכנסה

 9. תדריך כלכלי מס הכנסה

 10. הודעה בעל פה למס הכנסה

 11. תיקון דוחות למס הכנסה

 12. שיפורים במושכר מס הכנסה

 13. סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

 14. סעיף 144 לפקודת מס הכנסה

 15. הפרשי הון - ערעור מס הכנסה

 16. ביקורת מס הכנסה בכפר ערבי

 17. קופה רושמת ביקורת מס הכנסה

 18. ערעור מס הכנסה פסילת ספרים

 19. ביקורת ספרים מס הכנסה - חנות

 20. ערעורי מס הכנסה בדלתיים סגורות

 21. מס הכנסה משכורת בני זוג בחברה

 22. דוגמא של ערעור מס הכנסה שהתקבל

 23. ערעור לעליון על החלטת מס הכנסה

 24. ביקורת מס הכנסה - מרפאת שיניים

 25. "הכנסה מעבודה" לפי פקודת מס הכנסה

 26. התיישנות החזר מס הכנסה ששולם בטעות

 27. רכישת זכות דיירות - זיכוי מס הכנסה

 28. פער בדיווח הכנסות למע''מ ולמס הכנסה

 29. ערעור על קולת העונש בעבירות מס הכנסה

 30. רישום לא מסודר של חשבונות - מס הכנסה

 31. השוואה לעסקים דומים - ערעור מס הכנסה

 32. עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה

 33. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה - עבירות מס

 34. הכנסה לא מדווחת למס הכנסה של הרוג תאונת דרכים

 35. אי העברת ניכוי מס הכנסה ממשכורות עובדים

 36. תמיכה כספית מהמשפחה זכאות לגמלת מס הכנסה

 37. אי הגשת דוחות מס הכנסה מהווה עבירה נמשכת

 38. ביטול כתב אישום בגין תשלום כופר למס הכנסה

 39. חישוב נכות לפי תקנות מס הכנסה וביטוח לאומי

 40. האם אפשר לחייב בעלים של חברה בחובות למס הכנסה ?

 41. כמה זמן צריך לשמור מסמכים למס הכנסה ? סעיף 25(ג)

 42. בדיקת ירידה בשכר לעצמאי בביטוח לאומי ע''י השוואת דוחות מס הכנסה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון