הרמת מסך בדיני ארנונה

הרמת מסך בדיני ארנונה

על מנת שהרשות המקומית תוכל לדרוש את תשלום הארנונה מבעל השליטה צריכים להתקיים גם הוראות סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים וגם נסיבות סעיף 119א(א). ניתן לסכם ולקבוע כי התנאים לחיובו של בעל השליטה הינם כדלקמן:

(א)     המחזיקה בנכס בתקופה החיוב הייתה חברה פרטית (כלומר הסעיף לא חל על חברה ציבורית, עמותה וכדומה).
(ב)     החברה לא הייתה דייר מוגן בנכס.
(ג)     החברה נותרה חייבת חוב ארנונה סופי, כלומר חוב שהמועדים להגשת השגה, ערר או ערעור חלפו או שהשגות וערעורים, אם הוגשו, נדחו בהכרעה חלוטה.
(ד)     הדרישה נשלחה לבעל שליטה כהגדרתו בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה, דהיינו כי הוא מחזיק לפחות בעשרים וחמישה אחוזים בזכות מהזכויות המנויות בהגדרת בעל שליטה שבסעיף 32(9)(א) לפקודה. כלומר בעל זכויות הצבעה בחברה, זכות לקבלת רווחים וכדומה.
(ה)     החברה התפרקה, הפסיקה את פעילותה, או העבירה את נכסיה ללא תמורה או תמורה חלקית לבעל השליטה.
(ו)     לחברה לא נותרו אמצעים בישראל לסילוק החוב.

(ראו ע"א 2755/08 פלח נ' מס הכנסה-פקיד שומה תל-אביב 3 (10/8/10); עת"מ (חי') 26026-05-12 כהן נ' עיריית חיפה (26/7/12) (פסק דין זה בוטל בהסכמה במסגרת הסכם פשרה בעע"ם 7347/12 עיריית חיפה נ' כהן (3/11/13)).


סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים קובע:

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות כל דין, היה הנכס נכס שאינו משמש למגורים, והמחזיק בו הוא חברה פרטית שאינה דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 (בסעיף זה - עסק), ולא שילם המחזיק את הארנונה הכללית שהוטלה עליו לפי סעיף קטן (א), כולה או חלקה, רשאית הרשות המקומית לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה הפרטית, ובלבד שהתקיימו לגביו הנסיבות המיוחדות המנויות בסעיף 119א(א) לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים; בסעיף זה -

"חוב ארנונה סופי" - חוב לתשלום ארנונה, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי הענין (בסעיף זה - הליכי ערעור), ואם הוגשו הליכי ערעור או תובענה אחרת - לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד;
"חברה פרטית" - כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;
"בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה".

סעיף זה קובע למעשה "הרמת מסך", המאפשרת לרשות המקומית להסתכל מבעד למסך ההתאגדות ולחייב את בעל השליטה בחובות התאגיד ובלבד שהתקיימו הנסיבות הקבועות בהוראה, לרבות הנסיבות המיוחדות כקבוע בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרמת מסך פסיקה

 2. הרמת מסך חברת בת

 3. הרמת מסך חברת קש

 4. מימון דק הרמת מסך

 5. הרמת מסך בית ספר

 6. עורך דין הרמת מסך

 7. הרמת מסך נושא משרה

 8. הרמת מסך בטענות מרמה

 9. הרמת מסך בדיני מיסים

 10. הרמת מסך חובות ארנונה

 11. הרמת מסך בדיני ארנונה

 12. הרמת מסך בהוצאה לפועל

 13. הרמת מסך בפקודת מס הכנסה

 14. הרמת מסך בין חברות קשורות

 15. הרמת מסך בגין חוב על סחורה

 16. הרמת מסך בעל מניות לא רשום

 17. הרמת מסך בגין הסתרת עובדות

 18. הרמת מסך עקב אחריות בנזיקין

 19. הרמת מסך בגין אי הפרשה לקופת גמל

 20. ניסיון מכירת נכסים של חברה הרמת מסך

 21. הרמת מסך עקב הפרת חובת הגילוי בחברה

 22. סמכות רשם ההוצל''פ להורות על הרמת מסך

 23. סעיף 8 לחוק ההסדרים במשק המדינה - הרמת מסך

 24. הוצאת צ'ק דחוי בידיעה שאין לו כיסוי עילה להרמת מסך

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון