הרמת מסך בפקודת מס הכנסה

הרמת מסך בפקודת מס הכנסה

     סעיף 119א(א) לפקודת מס הכנסה קובע מתי ניתן ל"הרים מסך" ולחייב את בעלי השליטה בחבות המס של התאגיד וכן נקבע בו:

(1) היה לחבר-בני-אדם חוב מס ונתפרק או העביר את נכסיו ללא תמורה או בתמורה חלקית בלי שנותרו לו אמצעים בישראל לסילוק החוב האמור, ניתן לגבות את חוב המס שהחבר חייב בו ממי שקיבל את הנכסים בנסיבות כאמור.

(2) היה לחבר בני אדם חוב מס סופי והוא העביר את פעילותו לחבר בני אדם אחר, שיש בו, במישרין או בעקיפין, אותם בעלי שליטה או קרוביהם (בפסקה זו - החבר האחר), בלא תמורה או בתמורה חלקית, בלי שנותרו לו אמצעים בישראל לסילוק החוב האמור, ניתן לגבות את חוב המס שהחבר חייב בו מהחבר האחר;

(3) בלי לגרוע מהוראות פסקאות (1) ו-(2), היה לחבר בני אדם חוב מס סופי והוא התפרק או הפסיק את פעילותו בלי ששילם את חוב המס האמור, יראו את הנכסים שהיו לחבר כאילו הועברו לבעלי השליטה בו בלא תמורה, וניתן לגבות מהם את חוב המס, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעתו של פקיד השומה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרמת מסך פסיקה

 2. הרמת מסך חברת בת

 3. הרמת מסך חברת קש

 4. מימון דק הרמת מסך

 5. הרמת מסך בית ספר

 6. עורך דין הרמת מסך

 7. הרמת מסך נושא משרה

 8. הרמת מסך בטענות מרמה

 9. הרמת מסך בדיני מיסים

 10. הרמת מסך חובות ארנונה

 11. הרמת מסך בדיני ארנונה

 12. הרמת מסך בהוצאה לפועל

 13. הרמת מסך בפקודת מס הכנסה

 14. הרמת מסך בין חברות קשורות

 15. הרמת מסך בגין חוב על סחורה

 16. הרמת מסך בעל מניות לא רשום

 17. הרמת מסך בגין הסתרת עובדות

 18. הרמת מסך עקב אחריות בנזיקין

 19. הרמת מסך בגין אי הפרשה לקופת גמל

 20. ניסיון מכירת נכסים של חברה הרמת מסך

 21. הרמת מסך עקב הפרת חובת הגילוי בחברה

 22. סמכות רשם ההוצל''פ להורות על הרמת מסך

 23. סעיף 8 לחוק ההסדרים במשק המדינה - הרמת מסך

 24. הוצאת צ'ק דחוי בידיעה שאין לו כיסוי עילה להרמת מסך

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון