האם תכנית מתאר ארצית מפורטת נחשבת ל"תכנית מפורטת" ?

האם תכנית מתאר ארצית מפורטת נחשבת ל"תכנית מפורטת" ?

הקביעה כי תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת הינה בגדר "תכנית מפורטת" לצורך התוספת השלישית, סותרת את הוראות החוק לעניין המדרג בין התכניות. סעיפים 129- 131 קובעים את ההיררכיה שבין התכניות. סעיף 129 קובע כי " תכנית מיתאר מקומית - כוחה יפה מתכנית מפורטת, אם לא נאמר אחרת בתכנית המיתאר". היעלה על הדעת כי תכנית מקומית תהא במדרג גבוה משל תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת? הייתכן כי ניתן יהיה לשנות את תכנית המתאר הארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת בתכנית מקומית? ברי כי התשובה לשאלות אלו הינה שלילית ועל כן מתחייבת המסקנה כי תכנית ארצית אינה בבחינת תכנית מפורטת, אף אם נכללו בה הוראות של תכנית מפורטת.


התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה מבחינה בין סוגי תכניות בהתאם למדרג הקבוע בחוק. תכנית מפורטת הינה על פי טיבה תכנית במדרג הנמוך ביותר. היא כוללת את ההוראות המפורטות ביותר (סעיף 69 לחוק התכנון והבניה). תכנית מפורטת הינה תכנית שבסמכות ועדה מקומית, בעניינים המסורים לסמכותה או בסמכות ועדה מחוזית בכל שאר העניינים (סעיף 61א לחוק התכנון והבניה). תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת, אינה בבחינת תכנית מפורטת במובן החוק. בשונה מתכנית מפורטת שהותקנה על ידי ועדה מחוזית או ועדה מקומית, היא אינה מופקדת, לא ניתן להשמיע התנגדויות בטרם אישורה ולא חלות עליה כל אותן הוראות ומגבלות החלות על אישורה של תכנית מפורטת כאמור בסעיפים 61א' ו-62א' לחוק. תכנית ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת אינה חייבת לעמוד בכל הדרישות כקבוע בסעיף 69 לחוק.


זאת ועוד, תכלית הטלת היטל השבחה בעקבות אישורה של תכנית מתאר מקומית או מפורטת הינה לשתף את הציבור בהתעשרותו של הפרט ולממן את העלויות שבהן נושאת הוועדה המקומית בהליך אישורה של התכנית. כאשר עסקינן בתכנית מתאר ארצית, לא נושאת הוועדה בכל הוצאות לייזום והכנת התכנית. משמע אין כל הצדקה לחייב את הנהנה לשלם לוועדה המקומית את ההיטל. ודוק, בגין ההתעשרות שנצמחה לו יישא בעל הזכויות בתשלום רווח הון, אם וכאשר יממש את זכויותיו בדיוק כמו כל מי שהתעשר בשל פעולה תכנונית שאיננה בגדר תכנית כמוגדר בחוק (כגון מי שהתעשר כתוצאה מתיקוני חקיקה, תקנות, הכרזה או ביטול הכרזה על קרקע חקלאית, אישור תשריט חלוקה – להבדיל מתכנית חלוקה – ועוד).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תכנית מתאר

 2. פרסום הפקדת תכנית מתאר

 3. ביטול תוקף תכנית מתאר מקומית

 4. ביטול תכנית מתאר בגלל מסמך כוזב

 5. זכות לתבוע פיצויים בגין תכנית מתאר

 6. פגיעה במקרקעין עקב תכנית מתאר מקומית

 7. תכנית מתאר מקומית - תביעה על פי סעיף 197

 8. תוך כמה זמן אפשר להגיש התנגדות לתכנית מתאר

 9. מה עושים אם הועדה המחוזית לא אישרה תכנית מתאר ?

 10. עתירה מנהלית לאשר תכנית בינוי בהתאם לתוכנית מתאר

 11. עתירה בהחלטת הוועדה המחוזית לתת תוקף לתוכנית מתאר

 12. סמכות בית משפט לעניינים מנהליים תוכנית מתאר ארצית

 13. האם תכנית מתאר ארצית מפורטת נחשבת ל"תכנית מפורטת" ?

 14. התנגדות לתכנית מתאר מקומית שמטרתה איחוד מגרשים בהסכמת הבעלים

 15. בבסיס תפקידיו של מוסד תכנון לקדם תכנונים ריאליים אשר ייתכנותם גבוהה

 16. החלטת שמאי מכריע כי אין הבדל בייעודי הקרקע בין התכנית המתארית לבין התכנית המפורטת

 17. יש להתייחס לתכניות מתאר שונות הבאות זו אחר זו כתכניות נפרדות לעניין תביעת פיצויים

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון