הפסקת שירות שוטר מהמשטרה מטעמי בריאות

הפסקת שירות שוטר מהמשטרה מטעמי בריאות

1.     פקודת המשטרה [נוסח חדש] קובעת, בסעיף 20:

מותר לשחרר שוטר מן השירות תוך תקופת ההתקשרות, אם ועדה רפואית קבעה כי אין הוא מתאים עוד לשירות מבחינה נפשית או גופנית.

2.     הליך השחרור על פי סעיף זה נקבע בפקודות המטה הארצי, המוגדרות ככללים שמוציא המפקח הכללי, בהם נקבעים הוראות באשר לארגון המשטרה, סדרי המינהל, המשטר והמשמעת, והבטחת פעולתה הסדירה של המשטרה (להלן - פקודת המטא"ר). פרק 8 בפקודת המטא"ר הנו פרק הרפואה, והוא כולל את ההוראות באשר לפעולת הור"מ. פרק זה צורף לכתב התשובה כנספח 1. בפרק זה, סעיפי הפקודה החשובים לענייננו הם סעיפים 4-8; וזה לשונם:

4. דיוני ור"ם
א. לבד ממקרים מיוחדים, שנומקו ואושרו, בכתב, על ידי קרפ"ר, לא תידון ור"ם בעניינו של איש משטרה, אם לא הופיע בפניה.

5. החלטות ור"ם
ור"ם מוסמכת להחליט אחת ההחלטות הבאות:
א. איש המשטרה מתאים לשירות משטרה

ב. איש המשטרה אינו מתאים לשירות במשטרה

ג. הממצאים הרפואיים אינם מספיקים

6. יידוע איש המשטרה באשר להחלטות הור"ם
א. החלטות הור"ם יובאו בפני איש המשטרה על ידי מפקדו, בריאיון. בריאיון, תינתן לו הזכות להביע עמדתו לגבי ההחלטות ותובהר לו זכותו לערער על החלטת הור"ם.

ב. בקשה להמשך שירות

 1. ביקש איש המשטרה לבחון אפשרות להמשיך לשרת, לאחר קבלת ממצאי הור"ם - ייוועץ המפקד ברופא המחוז וישקול את אפשרויות שיבוצו במגבלות הרפואיות שהוגדרו.
 2. לא נמצא לאיש המשטרה שיבוץ, יועבר המשך הטיפול לבחינת אפשרויות שיבוץ, לרמ"ח סגל.
 3. רמ"ח סגל יקיים ריאיון עם איש המשטרה, יוועץ בקרפ"ר ויעביר חוות דעת מפורטת לגבי המשך שירותו של איש המשטרה, והעתק הריאיון שערך עם האיש, לידי ראש אכ"א.


7 . ערעור על החלטת ור"ם
א. איש משטרה, אשר עניינו נדון בור"ם וכן מפקדו של איש משטרה או רופא משטרה, רשאים לפנות אל הקרפ"ר בבקשה לערער על החלטת הור"ם.

8. שחרור מן השירות
א. תאריך שחרורו של איש המשטרה יחול בהקדם ולא יאוחר מתום 3 חודשים מיום קבלת ההחלטה הסופית בור"ם או בוועדה הרפואית לערעור, לפי העניין.
היה ואיש המשטרה זכאי לחופשת פרישה, ייקבע מועד צאתו לחופשה לא יאוחר מ-3 חודשים מיום קבלת ההחלטה הסופית בור"ם, או בוועדה הרפואית לערעור, לפי העניין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התאבדות שוטר

 2. בריחה משוטר תנועה

 3. תוספת ערבה לשוטרים

 4. אי עצירה לשוטר תנועה

 5. התעלמות משוטר תנועה

 6. ירי שוטרי מג''ב במחסום

 7. העלבת עובד ציבור שוטר

 8. זריקת אבנים על שוטרי מג''ב

 9. התעלמות מהוראת שוטרים לעצור

 10. הפסקת שירות שוטר מהמשטרה מטעמי בריאות

 11. מה העונש על תקיפת שוטר במילוי תפקידו ?

 12. מה העונש על הכשלת שוטר במילוי תפקידו ?

 13. הרשעה בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ובצוותא

 14. מה העונש על הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו ?

 15. ביטול החלטה לשחרר שוטר משירות מטעמי בריאות

 16. האם שוטר יכול לפסול רישיון אחרי בדיקת שכרות ?

 17. תביעה אזרחית נגד מח"ש - והמחלקה לחקירות שוטרים

 18. האם שוטר יכול להורות על שלילה של רישיון נהיגה ?

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון