האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

כללי
1. המערערת שוכרת מ"האגודה למען החייל בישראל" חלק ממתחם שלה הנמצא בבאר-שבע, הכולל חדר כושר וספינינג, חדרי סאונה, בריכה ומתקני שירות הצמודים לה (להלן:"המושכר"). ועיריית באר שבע חייבה אותה בארנונה על שטח המושכר, לפי פריט בצו הארנונה שלה שכותרתו "מתקני נופש, ספורט ובריכה".

2. המערערת טוענת, כי הבריכה שבשטח המושכר היא בריכה פתוחה, לא מחוממת, המופעלת על ידה רק בעונת הקיץ, בין ה 20/6 ל 1/9, ושבשאר ימות השנה לא ניתן לעשות בה שימוש והיא לא עושה בה שימוש, וטוענת, כי בתקופת השנה בה היא לא מפעילה את הבריכה אין לראות אותה כ"מחזיקה" בה ואין לחייבה בארנונה על שטחה.

3. מנהל הארנונה של המשיבה דחה את השגת המערערת, בה העלתה את הטענות האמורות, וועדת הערר לארנונה של המשיבה דחתה את ערר המערערת על החלטת מנהל הארנונה בהשגה (ערר מס' 97/2012).

4. מכאן הערעור.

טענות הצדדים
1. המערערת חוזרת בערעורה על טענתה העיקרית, לפיה, בתקופת השנה בה היא איננה מפעילה את הבריכה, אין לראות בה כמחזיקה בה וממילא אין לחייבה בארנונה על שטחה.

2. המשיבה טוענת, כי המערערת היא המחזיקה בשטח המושכר כולו, כולל הבריכה, בכל ימות השנה, ועל כן היא חייבת בתשלום ארנונה עליו ואין מקום לפטור אותה מתשלום ארנונה על שטח הבריכה בתקופה בה היא לא מופעלת.

דיון והכרעה
1. המערערת לא טרחה לצרף לערעורה את הסכם השכירות שלה עם האגודה למען החייל בישראל והיא אפילו לא ציינה בכתב הערעור את העובדה שהיא שוכרת את המושכר, הכולל בין היתר את חדר הכושר ואת הבריכה, אלא הסתפקה בתיאור לפיו חדר הכושר והבריכה "מתופעלים" על ידה. אולם, החלטת ועדת הערר לארנונה בערר המערערת, מלמדת, כי הועדה עיינה בהסכם השכירות שבין האגודה למען החייל בישראל לבין המערערת ומצאה כי על פיו הבריכה היא חלק בלתי נפרד ממתחם הכושר המופעל על ידי המערערת בכל ימות השנה ושהמערערת היא האחראית הבלעדית למתחם הכושר, הכולל את בריכת השחיה. והיא ערכה סיור במושכר והתרשמה שהבריכה היא חלק בלתי נפרד ממתחם הכושר. ובנוסף, במהלך הדיון בערעור, ב"כ המערערת הצהיר את הדברים הבאים: "מוסכם עלינו שהמערערת שוכרת את הבריכה כחלק מהמתחם הכללי שאותו היא שוכרת". "אני מסכים שאני בעל הזיקה הכי קרובה לבריכה מתוקף הסכם השכירות".

2. אין חולק שהמערערת שוכרת את המושכר למלוא תקופת השנה; אין חולק שהבריכה היא חלק מהמושכר; אין חולק שהמערערת היא זו המפעילה את הבריכה ב"עונת הרחצה"; ואין חולק שאין אחר המחזיק בבריכה בתקופת השכירות;

3. סעיף 1 לפקודת העיריות (נוסח חדש) מגדיר "מחזיק" כ"אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון".
בנסיבות המתוארות, לא יכול להיות חולק על כך שהמערערת היא המחזיקה למעשה בשטח הבריכה, כשוכרת, בכל ימות השנה.

4. טענת המערערת כי החיוב בארנונה על שטח הבריכה מותנה בהפעלת הבריכה בכל תקופת החיוב, משוללת יסוד. ככלל, תשלום ארנונה חל על ההחזקה בנכס ולא על השימוש בו, ואי השימוש בו בתקופות מסוימות איננו פוטר מתשלום ארנונה עליו בכל תקופת ההחזקה. והמערערת לא הצביעה על קיומה של הוראת פטור מהסוג הנטען על ידה.

5. ארבעת פסקי הדין אליהם הפנתה המערערת לתמיכה בטענתה, אינם יכולים לסייע לה.
בהמרצה חי' 1350/61 אדגר לוי נ' ועדת השומה שליד עיריית חיפה, התעוררה השאלה האם קרקע מסוימת היא "קרקע תפוסה" כטענת המערער או "אדמת בנין" כטענת המשיבה. המערער טען כי די בכוונתו להשתמש בקרקע כמגרש חניה, גם אם הוא איננו יכול לממש את רצונו בנוגע לשימוש המסוים בה, כדי לקבוע כי הקרקע היא כזו ש"משתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם בנין" ולהגדירה כ"קרקע תפוסה". ובית המשפט קבע כי כדי להגדיר קרקע כתפוסה יש להראות שנעשה בה שימוש ממשי וקבע, שבאותו מקרה לא היה שימוש ממשי בקרקע וגם לא ניתן היה מבחינה חוקית לעשות שימוש בקרקע לחניה ועל כן אין לראות בקרקע כ"קרקע תפוסה".

המצב בענייננו שונה בתכלית. מבחינה חוקית ניתן לעשות שימוש בבריכה למטרה לה יועדה ובפועל המערערים משתמשים בבריכה בחלק מימות השנה. על כן ברור שהיא יכולה להיכנס לגדר "קרקע תפוסה".

בעמ"נ (ת"א) 264/06 גרף עסקי תעשיות תוכנה בע"מ נ' מנהל הארנונה עיריית תל אביב, נדונה שאלת חיובו בארנונה של שטח גג בנין, המשמש את עובדי הבניין מידי פעם לצרכי עישון. ובית המשפט קבע כי הגג הנדון אינו מהווה שטח מגורים או שטח שניתן להשתמש בו בצורה רגילה ושוטפת כהמשך לשטח הנכס, הוא נמצא בקומה נפרדת והוא מופרד מהקומות שתחתיו במדרגות והשימושים שניתן לעשות בו דומים יותר לחצר מאשר לדירה. ועל כן קבע כי אין לכלול את שטח הגג במסגרת שטח הנכס לצורך חישוב הארנונה.

אין בקביעות בית המשפט דבר התומך בטענת המערערת. אדרבא, בית המשפט קבע כי השימוש כשלעצמו איננו קובע לצורך החיוב בארנונה, אלא אם כן הדבר מצויין במפורש בצו הארנונה, וציין, כי "חובת התשלום נובעת מהחזקה בנכס ולא מהשימוש בו, כשהרציונל העומד מאחורי זה הוא שגם בתקופה בה הנכס עומד ריק ואין משתמשים בו, הרשות ממשיכה לספק שירותים בגינו."

בעת"מ 24910-02-11 מקורות חברת מים בע"מ נ' מ.מ. מסעדה, נדונה עתירתה של חברת מקורות, המחזיקה במתקני שאיבה בשפת האגם של "בריכת רם", נגד חיובה בתשלום ארנונה גם על שטח בריכת המים עצמה. בית המשפט קיבל את טענותיה העובדתיות וקבע כי היא איננה מחזיקה בשטח המים של בריכת רם ועל כן אין לחייבה בארנונה עליו.

כאמור, בפסק דין זה נקבע עובדתית שחברת מקורות איננה מחזיקה בשטח המים של הבריכה ועל כן אין לחייבה בארנונה על שטח המים של הבריכה. אין בו כל קביעה הנוגעת לענייננו או היכולה לתמוך בטענת המערערת כאן.

ע"א 1130/90 חברת מצות ישראל בע"מ נ' עיריית פתח תקוה, הוא פסק הדין הקרוב לענייננו מבחינה רעיונית. נדונה בו טענת המערערת כי היא זכאית, על יסוד פטור חוקי מסוים, מתשלום ארנונה לחודשים מסוימים מדי שנה בשנה, שכן השימוש שהיא עושה במחסנים עליהם חוייבה בארנונה הוא עונתי (היא השתמשה במחסנים לאיחסון מצות בסביבות חג הפסח). בית המשפט העליון דחה את טענתה כי שימוש עונתי מזכה את המחזיק בבניין בפטור שניתן בגין תקופות של אי שימוש החוצצות בין תקופות של שימוש וקבע כי "שימוש חוזר בבניין בעונה או בתקופה מסויימת בשנה (כגון, שימוש במחסנים בחג הפסח, שימוש בבניין כבית אריזה בתקופת הקטיף, שימוש בדירה כדירת קיץ או חורף) מהווה שימוש בבניין במובן הוראות הפקודה בכל השנה, היינו גם בתקופות בהן אין בבניין נוכחות בפועל של המחזיק או שימוש פעיל בו... מחזיק, הבוחר משיקוליו להפעיל בניין לסירוגין, משתמש בו בכל תקופת ההחזקה."

אמנם, באותו עניין דובר בהוראת פטור מסויימת לה טענה המערערת שם, שאינה נטענת בענייננו, אולם העקרונות שנקבעו בפסק הדין יכולים לשמש גם לענייננו והם תומכים בחיוב המערערת בארנונה על שטח הבריכה גם על תקופת השנה בה הבריכה אינה מופעלת.

6. מהמקובץ עולה כי החלטת מנהל הארנונה והחלטת ועדת הערר, כי בתקופת שכירות המושכר המערערת היא המחזיקה בשטח הבריכה בכל ימות השנה ושככזו היא חייבת בתשלום דמי הארנונה גם על שטח הבריכה לכל ימות השנה בתקופת השכירות, מבוססות ואין מקום להתערב בהן.

7. נוכח האמור, אני דוחה את ערעור המערערת ומחייבה בהוצאות המשיבה בסך 6000₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון