שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

ועדת הערר המחוזית (להלן-ועדת הערר), נתנה שתי החלטות סותרות, תוצאתן זהה והשאלה היא האם יש לאכוף את התוצאה או להשיב הדיון לועדת הערר.העותרת בתיק עת"מ 47162-10-13 (להלן-הוט מובייל) הגישה ביום 28.2.2011 בקשה למתן היתר בנייה למתקן תקשורת הכולל תורן, אנטנות ומבנה יביל (להלן-המתקן), לשם הקמתו בסמוך לקו הבנין הנמצא בין מסילת הברזל לבין ההפרדה המפלסית העילית של הדרך.


הועדה המקומית לתכנון ובניה, שומרון, העותרת בעת"מ 27409-02-14 (להלן-הועדה המקומית) סרבה ליתן את היתר הבניה.

ערר שהגישה הוט מובייל לועדת הערר, התקבל ביום 17.2.2013 והועדה המקומית חויבה לאשר את הבקשה להיתר (נספח א' לעתירת הוט מובייל), בין השאר מהנמוק כי המתקן אינו נמצא בגדר הדרך הסטטוטורית, אך הוא נמצא בשטח פתוח, באזור בניה כפרית ולכן מכוח הוראות סעיף 22 לתמ"א 36א, נדרש מרחק מינימלי של 1,000 מטר בינו לבין אתר שידור קיים ומאחר ומתקיים תנאי זה והמתקן נמצא בסמוך לדרכים ולמסילות ברזל, יש להתיר להוט מובייל לבנות המתקן במקום המבוקש.הועדה המקומית שסברה כי נפלו טעויות עובדתיות בהחלטת ועדת הערר, בחרה שלא להגיש עתירה מינהלית אלא לפנות ביום 14.3.2013 בבקשה "לתיקון ו/או לעיון חוזר בהחלטת ועדת הערר עקב טעות עובדתית", כשהיא חולקת על הקביעה כי מדובר באזור בניה כפרית וכי מתקיים המרחק המינימלי הנדרש מאתר שידור אחר הקיים באיזור.


הוט מובייל התנגדה לבקשה לעיון חוזר בשל חוסר סמכות וגם מנמוקים לגופו של ענין, משחלפו חודשים ארוכים והועדה המקומית סרבה ליתן היתר בניה מצד אחד וועדת הערר לא נתנה החלטה בבקשה לעיון חוזר מצד שני, הגישה הוט מובייל עתירה מינהלית ביום 22.10.2013 ובה ביקשה לחייב את הועדה המקומית לפעול בהתאם להחלטה מיום 17.2.2013 וליתן לה היתר בניה.סמוך לפני הדיון בעתירה התקבלה ביום 12.1.2014 החלטתה השנייה של ועדת הערר (נספח 1 לעתירת הועדה המקומית) ולפיה הודיעה ועדת הערר כי נפלה טעות בהחלטתה הראשונה, הפעם קבעה ועדת הערר כי המתקן נמצא בתחום דרך-היא מסילת הברזל ולכן אין צורך לבחון את מגבלות המרחק מאתרים אחרים (כמצוות סעיף 22 לתמ"א) כפי שקבעה למעשה ועדת הערר בהחלטתה הראשונה, אלא יש לפעול לפי הוראות סעיף 24 לתמ"א. ומאחר ומתקיימות הוראות סעיף 24.1 לתמ"א, המתיר הקמת אתר שידור בין רצועת הדרך לבין קו הבנין או בסמוך לקו הבנין, שוב חויבה הועדה המקומית להנפיק היתר בניה כמבוקש.
הועדה המקומית הגישה ביום 13.2.2014 עתירה מינהלית מטעמה ובה טענה כי ועדת ערר סטתה באופן קיצוני מהחלטתה הקודמת והתעלמה לחלוטין מהוראות סעיף 24.2 לתמ"א ולכן ביקשה לבטל את החלטת ועדת הערר ולקבוע כי לא ניתן להקים את המתקן באתר המבוקש, [רכבת ישראל צורפה כמשיבה, אך לאור הסכמתה להקמת המתקן במיקום המוצע, פטרתי אותה מלהתייצב לדיון].
בשל תוכנן של שתי העתירות, קבעתי כי הן תשמענה במאוחד, לאחר מו"מ שלא הבשיל לידי הסכמה. ביום 8.6.2014 קוים דיון בעתירות ונשמעה גם עמדת ועדת הערר.
אקדים ואבהיר כי צר לי כי הליך זה של בקשה לקבלת היתר שתחילתו ביום 28.2.2011 טרם הגיע לידי הכרעה סופית ויש לעשות כל מאמץ להביא לסיומו במהרה.
לאחר ניתוח טענות הצדדים ומבלי להביע עמדה לגופו של ענין, אני סבור כי יש לבטל את החלטות ועדת הערר מימים 17.2.2013 ומיום 12.1.2014 ולהחזיר הדיון לועדת הערר לשם דיון מחודש בטענות הצדדים בנושא אחד- סעיף 24.2 לתמ"א.
למעשה אין מחלוקת היום לדעת שני הצדדים כי המתקן המבוקש נמצא-כקביעת ועדת הערר בהחלטתה השניה- בתחום מסילת ברזל ולכן יש לבחון קיום האמור בסעיף 24 לתמ"א. אך מאחר והשינוי המהותי בהחלטה השנייה של ועדת הערר, לא היה צפוי, לא ניתן לועדה המקומית את יומה בכל הקשור להעלאת טענותיה באשר להוראות סעיף 24 (ראו נמוקי הבקשה לעיון חוזר נספח 7 לעתירת הועדה המקומית אל מול נמוקי ועדת הערר).


ואבהיר כי גם אם ניתן לאשר הקמת מתקן שידור לפי סעיף 24.1 קובע סעיף 24.2 כדלקמן:
"תרנים שיוקמו על פי סעיף 24.1 ישולבו עם או בסמוך לרצף עמודי תשתית קיימים בשולי הדרך, כגון עמודי חשמל, עמודי תאורה או עמודי טלפון".

ומאחר ולטענת הועדה המקומית תנאי זה לא מתקיים, על ועדת הערר לקיים דיון ולאפשר לצדדים להעלות טענותיהם באשר לקיום האמור בסעיף 24.2 ולהחליט בהתאם לחוכמתה.בטרם סיום אבהיר כי אין בקביעתי זו כדי להביע עמדה באשר לתוצאה הנכונה בסופו של יום, אך אני מצפה מועדת הערר, בהתחשב בזמן הרב שחלף, לקיים דיון במועד קרוב ככל האפשר ולהביא להכרעה במחלוקת "נקודתית" זו בהקדם.
בנסיבות אלו כל צד ישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון