הארכת פטור ממכרז

הארכת פטור ממכרז

בין משרד הבריאות לבין חברת "שראל - פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ" (להלן: שראל) קיים הסכם התקשרות בפטור ממכרז, ולפיו מבצעת שראל רכש מרוכז של תרופות וציוד רפואי עבור משרד הבריאות, בתי חולים ומוסדות רפואה. התקשרות זו תחילתה בשנת 1995, והפטור ממכרז מוארך מעת לעת, בהחלטותיה של ועדת הפטור.

ביום 17.3.13 קיבלה ועדת הפטור את בקשתו של משרד הבריאות להאריך את הסכם ההתקשרות האמור ולהרחיבו גם לתחום הקנאביס הרפואי. להחלטה ניתן אישור של החשבת הכללית של משרד האוצר. ההארכה ניתנה עד ליום 31.12.13.

ביום 12.1.14 החליטה ועדת הפטור להאריך את ההתקשרות האמורה עוד בשישה חודשים נוספים, עד ליום 30.6.14.

ברקע החלטת ההרחבה עומדות שתי החלטות ממשלה, האחת, החלטה 3609 מיום 7.8.11, והאחרת, החלטה 1050 מיום 15.12.13. החלטות אלה מבקשות להביא לידי הסדרת תחום הקנאביס הרפואי בישראל, על מנת שהעיסוק בו יעלה בקנה אחד עם הוראות "האמנה היחידה לסמים נרקוטיים, 1961", שישראל חתומה עליה, והמחייבת הסדרה מרכזית של תחום זה - מה שלא נעשה עד היום.

העותרת היא חברת שמירה ואבטחה. החל משנת 2010 היא מחזיקה ברישיון לעסוק בייצור, אחסון, שינוע וחלוקת קנאביס למטרות רפואיות. בעתירה תוקפת העותרת את החלטת ועדת הפטור האחרונה, מיום 12.1.14, ככל שהיא מתייחסת להיבט של הקנאביס הרפואי. אין לעותרת עניין, ואין היא מלינה על הארכת ההתקשרות בהיבט של רכש תרופות וציוד רפואי.

כפי שאבהיר להלן, דין העתירה להיות מסולקת על הסף בהיותה עתירה תיאורטית. אולם בטרם אבהיר את עמדתי זו, אדרש לטענת שיהוי שהועלתה על ידי המשיבים.

כאמור, החלטת הפטור המרחיבה התקבלה עוד ב- 17.3.13, והעותרת לא תקפה אותה. החלטת הפטור המאריכה אין בה אלא הארכת תוקף ההחלטה המרחיבה בשישה חודשים נוספים, הנדרשים, כעולה מכתבי התשובה ומטענות ב"כ המשיבים, לשם גיבוש הסדר כולל של התחום, ובכלל זאת הכנת מכרזים לשם קבלת הצעות לטיפול במקטעים השונים של התחום הנדון (גידול, שינוע, וכד').

במענה לטענת שיהוי שנטענה כלפי העותרת על ידי המשיבים טענה העותרת, כי החלטת הפטור המרחיבה לא פורסמה לידיעת הציבור ולפיכך לא יכולה הייתה לתקוף אותה. אלא שבמהלך הדיון הציג ב"כ משיבה 4 את החלטת הפטור כפי שפורסמה באתר החשב הכללי ביום 19.3.13. ב"כ העותרת הודיע כי הוא מבקש לבדוק עניין זה, ומספר ימים לאחר הדיון, הגיש לבית המשפט הודעה בה טען, כי בדיקתו העלתה שהחלטת הפטור לא פורסמה, ובמילים אחרות, לטענתו מתעורר חשד שמא הפרסום שהוגש לעיוני, והנושא תאריך 19.3.13, אינו אלא מניפולציה.

לנוכח ההודעה והטענות שנלוו לה, הוריתי למשיבים, ובפרט למשיבים 3-1, להגיש הודעת הבהרה מלווה בתצהיר. הטענות נבדקו, וכעולה מתשובת ב"כ משיבים 3-1, ההחלטה פורסמה גם פורסמה ביום 19.3.13, אלא שסכום ההתקשרות המופיע בה שגוי: 200 מיליון ₪ ולא כ- 33 מיליון ₪. רוצה לומר, הסכום שפורסם משקף את הבקשה ולא את הסכום שאושר. משכך, ביום 24.4.14 בוצע תיקון של סכום ההתקשרות (להבדיל מעצם ההתקשרות וטיבה). בהקשר זה הוסבר, בלוויית תצהיר, כי לעיתים קיימים פערים בין המידע המפורסם במערכת, המבוסס על הבקשות שהוגשו, לבין החלטת ועדת הפטור בפועל. הטעויות עשויות להתבטא בציון שגוי של סעיף הפטור, בהיקף ההתקשרות וכד'. בשל הפערים הללו דרשה יו"ר ועדת הפטור כי מרכזת הוועדה תערוך בדיקה פרטנית של כל החלטה ותברר אם הסכום שפורסם כסכום שאושר, תואם את תוכן ההחלטה בפועל. במקרה הנדון נמצא כי נפלה שגיאה בסכום ההתקשרות כפי שאושר, ולפיכך נעשה תיקון באתר. ב"כ המשיבים מדגישה כי אין המדובר בתיקון החלטת הוועדה, שכן זו נסרקת כקובץ, אלא בתיקון באתר "מנוף", המתקן באופן אוטומטי את אתר האינטרנט של החשב הכללי. מאחר שכל כניסה למערכת לשם עדכון המידע מסומנת, הופיע תאריך עדכון הסכום במערכת המנוף ביום 24.4.14, אולם החלטת הוועדה בקובץ סרוק פורסמה באתר עוד ביום 19.3.13.

הסבר זה מניח את דעתי, והמסקנה היא שביום 19.3.13 פורסמה לציבור החלטת ועדת הפטור.

מכל מקום, גם אם נניח לטענת השיהוי, יש לבוא למסקנה כי אין מקום לבירור העתירה בהיותה תיאורטית, כאמור לעיל. אסביר.

אין חולק, כי בשלב זה, לא נגרע דבר מפעילותה של העותרת, והרישיונות שניתנו לה לעיסוק בתחום הקנאביס עומדים בתוקפם. חששה של העותרת הוא מפני הבאות. טענתה, לפיה כבר עתה קיימת בשוק הרלוונטי אי ודאות המשפיעה על יכולתה לפתח את עיסוקה בתחום ולהרחיבו, אינה נובעת מהחלטת הפטור המרחיבה או זו המאריכה, אלא מהחלטות הממשלה המאמצות קווי פעולה להסדרת התחום. זה המקום לומר, כי כנגד החלטות הממשלה, ובפרט החלטה 1050 המאמצת את המודל שהציע צוות היגוי שהוקם לשם בחינת אופן הסדרת התחום, תלויה ועומדת עתירה שהוגשה לבית המשפט הגבוה לצדק על ידי חברות אחרות העוסקות בו (בג"צ 854/14 פורום צמחי מרפא בע"מ נ' ממשלת ישראל). נראה, כי תהיה אשר תהיה ההכרעה באותה עתירה, יהיה בה כדי להשפיע השפעה ישירה על אופן הסדרת התחום, ובכלל זאת על ההתקשרות עם שראל בפטור ממכרז, טיבה, היקפה ואם בכלל.

יתרה מזאת, כעולה מכתב התשובה שהוגש מטעם שראל, הרי שהפטור עצמו טרם מומש, ובינתיים רק התקשרה בהתקשרויות משפטיות, הכינה כתבי דרישה לשלבים השונים של תהליך הקנאביס, העסיקה עובד ייעודי לתיאום פעילות הפרויקט והתשתיות שלו והקימה צוות הנהלה לליווי קבוע של הפרויקט על היבטיו (סעיף 25 לכתב התשובה מטעם שראל). גם בכתב התשובה מטעם משיבים 3-1 נאמר כי לאחר שהתקבלה החלטת הפטור המרחיבה, במרץ 2013, החלה שראל בפעולות הכנה לקראת ביצוע השירות הנדרש בענף הקנאביס בתיאום עם משרד הבריאות. הא ותו לא (סעיף 37 לכתב התשובה).

ועל כל אלה, תוקף החלטת הפטור המאריכה עומד לפוג בעוד שבועות ספורים, ואין לדעת מה יהיה טיבה של ההחלטה שתתקבל לאחר מכן.

רוצה לומר, העתירה תוקפת, למעשה, החלטה הצופה פני עתיד, שטיבה אינו ברור כלל ועיקר, כשבינתיים, בפועל, לא חל שינוי במצב הדברים הנתון. חזקה על הרשות, כי ככל שתישקל הארכת הפטור המרחיב לתקופה נוספת, תיתן דעתה לטענות שהועלו בעתירה.

נוכח כל אלה, דין העתירה להיות מסולקת על הסף.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון