עתירה לביטול מינוי מנהל אגף בבית סוהר

עתירה לביטול מינוי מנהל אגף בבית סוהר

1. העותר משרת בשב"ס החל מיום 19.1.14, לאחר ששרת בתפקידים שונים הוא שימש החל מיום 17.2.08 כמנהל אגף בבית סוהר איילון והחל מיום 11.3.14 הוא משמש כמנהל אגף בבית סוהר מעשיהו.

2. העותר מבקש לבטל את החלטת המשיב 2 (להלן: "נציב שב"ס") למנות את משיבה 4 לתפקיד מנהל אגף בבית סוהר איילון בתקן רב כלאי; לקבוע שהחלטת משיבים 1-3 להעביר את העותר לבית סוהר מעשיהו ערב פרסום המכרז לתפקיד נושא העתירה נעשתה כדי להפחית את סיכוייו לזכות בתפקיד והיא נגועה בשיקולים זרים, במשוא פנים ובאפליה אסורה; להורות למשיבים 1-3 לבטל את תוצאות המכרז ולהחזיר את הדיון לוועדת השיבוצים ולהורות להם להעמיד מיידית לרשות העותר את המסמכים שנוגעים למכרז.
בד בבד עם הגשת העתירה ביקש העותר שלא למנות את משיבה 4 לתפקיד נושא העתירה וביום 5.8.14 החליט ביהמ"ש כי ככל שטרם הושלמו הליכי המינוי הם יעוכבו עד לאחר הדיון בבקשה לצו המניעה.
טיעוני העותר

3. החלטת ועדת השיבוצים ביום 22.7.14, כפי שהובאה לידיעתו, להמליץ על מינוי משיבה 4 לתפקיד נושא העתירה נעשתה משיקולים זרים, תוך השפעה בלתי הוגנת על חבריה שכן אין מחלוקת שמשיבה 4 לא שימשה בתפקיד מפקד אגף, כפי ששימש העותר במשך 6 שנים. משכך, היא לא ממלאת את דרישת היתרון שממלא העותר.

4. המשיבים 1-3 הפרו את החובה לתת לעותר זכות שווה והוגנת ובכך הופרה זכותו לשוויון, שהיא זכות יסוד במשפט הישראלי.

5. אי העמדת מסמכי ועדת השיבוצים לעיונו של העותר, שנפגע מתוצאות המלצתה, מפרה את זכות הטיעון שלו, שלא ניתנה לו לפני הוועדה.

6. במהלך הדיון בפני טען ב"כ העותר שהמשיבה 4 לא ממלאת את אחד מתנאי החובה לזכיה בתפקיד שכן היא לא עשתה קורס קצינים יעודי, כפי שעשה העותר. כמו כן היא לא מקיימת את תנאי היתרון שכן היא לא מילאה תפקיד של מפקד אגף, כפי שמילא העותר במשך 6 שנים, נתון שיש לו משמעות בשב"ס, במיוחד כאשר מדובר בבית סוהר מורכב כמו בית סוהר איילון.
לטענתו, גם אם היו למשיבה 4 יתרונות אחרים על פני העותר הוועדה לא היתה מוסמכת לקבוע שיתרונות אלה, שאינם חלק מהקריטריונים שנזכרים במכרז, עדיפים על פני אלה שקבועים במכרז.
ב"כ העותר טוען שוועדת השיבוצים לא שקלה את ניסיונו הרלוונטי של העותר, כאשר מילא בפועל את התפקיד נושא העתירה, ואת השבחים שזכה להם ממפקד בית הסוהר.
לטענת ב"כ העותר הוועדה לא רשאית להסתמך על קריטריונים סודיים, כמו ניסיון במילוי תפקידי מטה שיש למשיבה 4, שכן קריטריון זה לא נזכר בתנאי המכרז למילוי התפקיד נושא העתירה.

תגובת המשיבים

1. נציב שב"ס (משיב 2) טרם החליט על מינוי משיבה 4 לתפקיד נושא העתירה ומשכך מדובר בעתירה מוקדמת מדי.

2. העברת העותר לבית סוהר מעשיהו נעשתה לפי הפקודות והנהלים לאור רוטציות שמתבצעות במחוז המרכז של שב"ס. העותר היה מנהל האגף הוותיק ביותר בבית סוהר איילון ולכן הועבר לבית סוהר מעשיהו כדי לאפשר מעבר של קצין אחר מבית סוהר מעשיהו.

3. קידום איננו זכות קנויה למשרתים בשב"ס. המשיבה 4 היא בעלת דרגת כלאי החל מינואר 2004, בין המתמודדים לתפקיד היו 7 מועמדים שהוותק שלהם בדרגת כלאי גבוה מהעותר, לרבות משיבה 4, ולאף אחד מהם לא ניתנה זכות קנויה למלא את התפקיד.

4. במהלך הדיון הוצגו בפני וועדת השיבוצים נתוניהם של כלל המועמדים, נתוני הערכת עמיתים לגביהם והתרשמותו של מפקד בית הסוהר, אשר התלבט בין העותר למשיבה 4 ותמך במשיבה 4 לאחר שבדק את תפקידיה.

5. הוועדה נתנה משקל לנתוניהם של כלל המועמדים והמליצה על משיבה 4 שמילאה תפקידים מגוונים יותר מהעותר, לרבות תפקידי מטה, ויש לה ניסיון בתחום הביטחון שהוא יתרון משמעותי. למשיבה 4 יש יתרון משמעותי על המשיב גם בתחום המטה, שנדרש לאור מאפייני התפקיד.
לזכות המשיבה 4 עמדו הערכות העמיתים וחוות הדעת הגבוהות מאוד בעוד שלחובת העותר עמדו התכונות הלא חיוביות שנכללו בראיון שקיים עימו נציב שב"ס ונתוני הערכת העמיתים לגביו היו מתחת לממוצע.

6. המידע שעמד בפני ועדת השיבוצים היה ידוע לעותר, לאחר שבראיון עם נציב שב"ס הובהרו לו הנקודות הבעייתיות בתפקודו.

7. ועדת השיבוצים שקלה את מכלול השיקולים המקצועיים הרלוונטיים ומתן צו ביניים יעכב את המינוי לתפקיד ויגרום לסטייה מתוכניות העבודה של שב"ס.

8. במהלך הדיון בפני הודו ב"כ המשיבים שמשיבה 4 לא עברה קורס קצינים ייעודי אלא מנהלי אך הוסבה לתפקיד ייעודי של קמ"ן ומנהל אגף אינו רק תפקיד ייעודי.
לטענת ב"כ המשיבים כל המתמודדים לתפקיד ענו על דרישות החובה והעותר לא הוכיח שהוועדה חרגה מסמכותה שכן היא לא צריכה לשקול רק שיקולים טכניים אלא גם הערכות וחוות דעת, שהיו מצוינות לגבי משיבה 4, שהיתה קצינת מטה ומילאה תפקידי רוחב, גם אם היא אינה עונה על דרישת היתרון של מפקדת אגף.

9. יש מניעה להעביר לעותר את פרוטוקול ועדת השיבוצים המתייחס לגביו שכן העותר לא טוען שהוועדה חרגה מסמכותה או פגעה בשוויון או בכללי הצדק הטבעי שכן כל המועמדים רואיינו על ידי מפקד בית הסוהר.

דיון והכרעה

1. מדברי ב"כ המשיבים בסעיף 2 לכתב התגובה ומדברי באי כוחם בפני, הגם שלא נכללו בתצהיר התומך בכתב התגובה, עולה שנציב שב"ס (משיב 2) טרם החליט באשר לאיוש התפקיד נושא העתירה.
גם אם אינני מתעלם מדברי נציב שב"ס בראיון שקיים עם העותר (ראה נספחים א' לעתירה ולכתב התגובה) חזקה שישקול את כל השיקולים הראויים באשר לנושא העתירה.
לאור האמור מדובר בעתירה מוקדמת מדי ואני דוחה אותה בשל כך.2. טענת העותר לפיה הוא הועבר מכלא איילון, שם מילא בפועל את התפקיד נושא העתירה, כדי להכשיל אותו בקבלת התפקיד נסתרת לכאורה בטענת הרוטציה שנטענת בסעיפים 29-33 לכתב התגובה ובמכתבה של משיבה 3, אך גם הם לא נכללים בתצהיר שתומך בתגובה.
ניתן יהיה להתייחס לטענה זו לאחר שיוצגו בפני העותר, ובפני בימ"ש שידון בעתירה שיגיש באם נציב שב"ס יחליט שלא למנותו לתפקיד, המסמכים שנוגעים לגביו ולגבי משיבה 4, פרוטוקול הדיון וההמלצות של ועדת השיבוצים.

3. אינני מתעלם מכך ששב"ס הוחרג מחוק המינויים והוראותיו ומסמכותה של ועדת השיבוצים, שהיא ועדה מקצועית, אך חל עליה נוהל קידום קצינים בשב"ס שצורף כנספח ג' לעתירה ונספח ז' לכתב התגובה.
כך גם אינני מתעלם מההלכה הפסוקה לפיה ביהמ"ש יתערב בשיקולי הוועדה רק במקרים של חריגה מסמכות או פגיעה מהותית בזכות העותר אך במקרה זה טוען העותר שהוועדה חרגה מסמכותה כאשר המליצה על מינוי המשיבה 4 למרות שלא עברה קורס קצינים ייעודי, לא התחשבה ביתרון שיש לו כמפקד אגף והתחשבה בנתונים לא רלוונטיים לנוהל.

4. אמנם העותר לא ביסס את טיעוניו על הנתונים שהובאו בפני הוועדה ועל המלצותיה, שכן אלה לא הועמדו לעיונו, והגם שהם הוכחשו ע"י המשיבים באופן כללי במכתבה של משיבה 3, שצורף כנספח ו' לעתירה, ובאופן מפורט יותר בסעיפים 34-46 לכתב התגובה הרי גם אליהם לא ניתן להתייחס לעת הזו שכן גם האמור בהם לא נכתב בתצהיר שתומך בכתב התגובה.


5. לאור האמור לעיל, ועל מנת לקצר את משך זמן איוש התפקיד נושא העתירה, אני מורה למשיבים למסור לעיון העותר את הנתונים שהוצגו בפני ועדת השיבוצים לגביו ולגבי המשיבה 4, את פרוטוקול הדיון והמלצות הוועדה לגביהם באם יחליט משיב 2 לא למנות את העותר לתפקיד נושא העתירה ובאם יודיע העותר שהוא מתכוון לעתור כנגד ההחלטה, על מנת שיהיו בפניו ובפני ביהמ"ש שידון בעתירה כל הנתונים הרלוונטיים להחלטתו.
לא למותר לציין כי המשיבים רשאים למחוק מתוך המסמכים הנ"ל כל נתון שמתייחס למועמדים אחרים ונתונים שיש בהם כדי לפגוע בצנעת הפרט של משיבה 4.

6. בכפוף לאמור לעיל אני דוחה את העתירה ואת הבקשה לצו ביניים.

אין צו להוצאות.

המשיבה 3 תודיע לעותר החלטת משיב 2 בנושא העתירה תוך 48 שעות מקבלתה.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון