האם מותר להגיש לבית המשפט הסכם ללא תרגום נוטריוני ?

האם מותר להגיש לבית המשפט הסכם ללא תרגום נוטריוני ?

אם נערך ההסכם מחוץ למדינת ישראל חלים בעניינו סעיפים 30-31 לפקודת הראיות [נוסח חדש] הקובעים כלהלן:

"30. יפוי כח או כל מסמך אחר שבכתב שנערכו או שהוצאו במקום שמחוץ לשטח שחל עליו משפט מדינת ישראל, מותר בכל משפט או ענין אזרחיים, ובכפוף לכל סייג מוצדק, להוכיחם באישורים של הצדדים שהוציאום, או בהצהרה שבכתב של אחד מעדי האימות, שנמסרו כנחזה בפני אחד מאלה:
(1) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראל, וקוימו בכתב חתום בידו ובחותמתו על גבי המסמך או בנספח אליו;
(2) נוטריון ציבורי, וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו הנוטריונית ואומתו בכתב בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי ובחותמתו הרשמית על גבי המסמך או בנספח אליו.

31. תעודה הנחזית מקויימת כאמור בסעיף 30, יראוה כאילו הוכחה כראוי, ואין צורך להוכיח את חתימתו או חותמתו או מעמדו הרשמי של האדם הנחזה להיות מקיים האישור או ההצהרה."

עפ"י סעיף 31 לפקודת הראיות, האישור הנוטריוני בא במקום עדותו של עד "מגיש ומאמת", ומהווה חריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה. כדברי כב' הש' ד"ר ביין:

"... המסמך, שעליו מדובר בסעיף 30... אינו אישור על אלו שהן עובדות, אלא הכוונה היא למסמך המהווה הוא גופו פעולה משפטית כגון יפוי כוח (הנזכר במפורש) או הסכם או צוואה, אך אין הכוונה להצהרה על עובדות כתחליף למתן עדות בבית המשפט".

ראה: ה"פ (מחוזי חיפה) 727/93 דוד שטסל נ' מנהל המכס, דינים מחוזי 1996 (1) 779.

וראה גם: קדמי, על הראיות, חלק שני, עמ' 666, סעיף ד'.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון