אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה: סילוק על הסף ?

אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה: סילוק על הסף ?

על פי תקנה 127 לתקנות הקובעת:
"רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן - חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו."

הלכה פסוקה היא כי לא בנקל ייעתר בית המשפט לבקשה לסילוק תביעה על הסף. בסוגיית סילוק על הסף (שנקבעה בתקנות 100 ו-101 לתקנות סדר הדין האזרחי), נוקטת הפסיקה את הגישה, כי:
"...מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הן בגדר אמצעים, הננקטים בלית ברירה, ופתרון ענייני של כל מחלוקת, לגופה, הוא לעולם עדיף. רצוי; על-כן, שבית המשפט יבכר תמיד דיון ענייני בפלוגתא, על פני פתרון דיוני-פורמאליסטי..." (ע"א 593/83 [6], בעמ' 671 מול אות השוליים ו).
בע"א 455/06 חלקה 21 בגוש 6539 בע"מ נ' עירית הרצליה נאמר:

"הרציונל הטמון באמצעי הדיוני של דחיית תביעה על הסף נועד להקנות בידי השופט שיקול דעת רחב לברר מראש, ומלכתחילה, את אותה סוגיה שהכרעה בה עשויה להביא ל"מכת מוות" לתביעה, אף בלא שנדרש דיון כללי ומסועף בכל השאלות שבמחלוקת בין בעלי הדין. סוגיה כזו עשויה להיות, בין עניין שבעובדה ובין עניין שבחוק. הטעם העומד מאחורי כלל זה הוא בראש וראשונה לקצר ולייעל את ההליך השיפוטי, ולמנוע הגשת תביעות סרק. הכרעה לגופה של שאלה העולה בתובענה, המביאה לדחייתה על הסף, להבדיל ממחיקתה, נועדה להגן הן על הנתבע מפני הטרדתו החוזרת ונשנית בתביעות שאינן בנות סיכוי להתקבל, והן לקדם את עניינה של מערכת השפיטה בדרך של חסימה מפני הגשת תביעות סרק חוזרות ונשנות, כדי שתתפנה לעסוק בעניינים שיש בהם ממש."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סילוק תביעה על הסף

 2. מחיקת התביעה על הסף

 3. דחייה על הסף בשלב מקדמי

 4. מחיקת תביעה חוזית על הסף

 5. בקשה לדחיית/מחיקת התובענה על הסף

 6. סילוק התביעה על הסף עקב כתב ויתור

 7. ערעור על החלטת בית משפט שלום לדחות תביעה על הסף

 8. אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה: סילוק על הסף ?

 9. בקשה לסילוק התביעה על הסף, מחמת היעדר סמכות עניינית

 10. בקשה לסילוק התביעה על הסף בשל אי צירוף חוות דעת רפואית

 11. בקשה של הנתבעת לסילוק ודחיה על הסף של התביעה מחמת התיישנות

 12. בקשה לדחות על הסף את הערעור כנגד החלטת הממונה על חוק עבודת נשים, להתיר פיטורים

 13. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון