תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 127 לתקנות לסדר הדין האזרחי קובעת:
"רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן - חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו."

על פי ההלכה הפסוקה, על בתי המשפט לנקוט בפרשנות מצמצמת בכל הקשור לדרישה שבתקנה 127 כך שלא יוצב מכשול בפני מי שמבקש להביא עניינו לבית המשפט כפי שנקבע עוד בפסק הדין ת.א. 1243/98 (מחוזי-י-ם) עזבון המנוח חאלד נ' מ"י, פ"מ תשס"א (2) 537, 545-546:

"אם בית-המשפט מחליט שלא להיזקק לתביעה בגין אי-צירוף חוות-דעת של מומחה לכתב-התביעה, המשמעות היא חסימת גישת התובע לבית-המשפט ומניעת בירור עניינו. במילים אחרות, זו פגיעה בזכות הגישה שלו לבית-המשפט. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, כפי שנתפרש בפסיקה ובכתבי המלומדים, מקנה זכות גישה חוקתית לבית-המשפט. כיום לאור הוראות חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו צריך לשקול במשורה מחיקת תביעה על הסף, ויש להשתדל ולמנוע סגירת שערי בית-המשפט בפני תובע ולפרש הוראה שבחיקוק כך שלא יוצב מכשול בפני מי שמבקש להביא את עניינו לפני בית-המשפט ... גם המשפט הבינלאומי הפומבי מכיר בזכות הגישה לערכאות. בסעיפים 13 ו-16לאמנה האירופית בדבר זכויות האדם וחירויות היסוד נקבעה במפורש זכות הגישה לערכאות השיפוטיות כזכות חוקתית. גם בסעיף 8 להצהרה האוניברסלית על זכויות האדם נקבע "לכל אדם זכות גישה יעילה לרשויות השיפוט הלאומיות המוסמכות נגד פעולות המפרות את זכויות היסוד שהוכרו על-ידי החוקה או על-ידי החוק". לאור האמור יש לנקוט פרשנות מצמצמת בכל הקשור לדרישה שבתקנה 127 לתקנות בכל הנוגע לדרישה לצרף לכתב-התביעה חוות-דעת של מומחה ב"ענין שברפואה". נראה שעמדת הפסיקה, כפי שהובאה לעיל, מגשימה את התכלית הזו בדרישה המצמצמת באשר לתוכן חוות-הדעת העומדת בדרישות התקנה, כפי שנראה להלן."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סדר דין מיוחד

 2. סדר הדין בעתירה מנהלית

 3. סדר הדין בבית הדין לשכירות

 4. תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי

 5. תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי

 6. תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי

 7. תקנה 255 לתקנות סדר הדין האזרחי

 8. תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי

 9. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי

 10. תקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי

 11. סעיף 45 לתקנות סדר הדין האזרחי

 12. תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי

 13. תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי

 14. ערעור על החלטה בעניין סדרי דין

 15. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 16. תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי

 17. תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי

 18. תקנה 124 לתקנות סדר הדין האזרחי

 19. תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי

 20. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 21. תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי

 22. תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי

 23. תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי

 24. סעיף 526 לתקנות סדר הדין האזרחי

 25. תקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי

 26. העברת המרצת פתיחה לסדר דין רגיל

 27. תקנה 500(4) לתקנות סדר הדין האזרחי

 28. תקנה 500(5) לתקנות סדר הדין האזרחי

 29. תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי

 30. תיקון מספר 6 לתקנות סדר הדין האזרחי

 31. תקנה 500(10) לתקנות סדר הדין האזרחי

 32. תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי

 33. פסק הדין על פי הוראות תקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי

 34. אי צירוף ההחלטה עליה מערערים הינה בניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון