דייג בשמורת טבע - האם מותר לדוג בשמורת טבע ?

דייג בשמורת טבע - האם מותר לדוג בשמורת טבע ?

תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים וההגנה עליהם), תשכ"ח-1968, המגדירות את "השמורה" ככוללת את "שמורת האלמוגים" המוגדרת כך:

     "חלק ממימי חופין ומחוף המדינה במפרץ אילת, המשתרע בין לשון היבשה הנמצאת כ-400 מטר דרומית מנחל שלמה - בצפון - לבין גבול ישראל - בדרום, ובין קו גיאות המים שבחוף - במערב - לבין גבול מימי חופין - במזרח;"

     תקנות 4-6 לתקנות גנים לאומיים, שזו לשונן:

     "4.     (א)     לא ידוג אדם דגים ולא יפגע בהם בשמורה.
     (ב)     הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על דיג ועל דגים שנידוגו במקום      ובדרך האמורים בתקנה 6.

     5.     לא ייכנס אדם לשמורה ולא יימצא בה כשהוא נושא או מחזיק בכלי או מכשיר      העלול לפגוע בכל דרך או צורה שהיא בערך טבע מוגן שבשמורה.

     6.     על אף האמור בתקנות 4 ו-5, מותר לדוג דגים באמצעות חכה מחוץ לתחום של      200 מטר הנמדד מקו שפל המים שבחוף שמורת האלמוגים".
     חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998, המגדיר "שמורת טבע", כך:

     "שטח שבו נשמרים חי, צומח, דומם, קרקע, מערות, מים או נוף, שיש בהם ענין מדעי או חינוכי, מפני שינויים בלתי רצויים במראם, בהרכבם הביולוגי או במהלך התפתחותם, ואשר שר הפנים הכריז עליו, בהתאם להוראות סעיף 22, שהוא שמורת טבע;"

     סעיף 30(ד) חוק גנים לאומיים קובע כי:

     "לא יבצע אדם פעולה המהווה או העלולה להוות פגיעה בשמורת טבע או בגן לאומי, אלא בהיתר בכתב מאת המנהל; לענין זה, "פגיעה" - לרבות השמדה, השחתה, הריסה, שבירה, חבלה, כתיבה, ציור או חריטה במקרקעין, הצבת שלט, גרימת נזק לבעל חיים או הטרדתו, רעייה, כריתה, קטיפה, נטילה, שינוי צורה או תנוחה טבעית של חי, צומח או דומם, או הפרעה לריבוים ולהמשך התפתחותם הטבעי, שינוי של פני הקרקע, כולל חפירה, הקמת מבנה או מיתקן, או הכנסת חומר זר, וכן השלכת פסולת או השארתה".

     מכוח חוק גנים לאומיים הותקנו תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), תשל"ט-1979. סעיף 2 לתקנות אלה קובע כך:

     "לא יפגע אדם בחי או בצומח או בדומם בתחום שמורת הטבע (להלן - שמורה)".
     
     "פגיעה" הוגדרה בסעיף 1 לתקנות שמורות הטבע ככוללות "דייג".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קניית אפרוחים

 2. פינוי בעלי החיים

 3. עבירת צייד חזירים

 4. הרעלה מריסוס פרות

 5. חוק הגנת בעלי חיים

 6. פיטום אווזים בישראל

 7. איסור על דיג בחוט בלבד

 8. חוק הגנת חיית הבר

 9. עונש על ציד בלתי חוקי

 10. צייד דורבנים באמצעות מלכודות

 11. פגיעה מבעל חיים - תביעה פיצויים

 12. מסירת מידע על ניסויים בבעלי חיים

 13. גידול דבורים והפקת דבר ללא רישיון –

 14. האם מותר לגדל בעלי חיים על קרקע חקלאית ?

 15. איסור דייג באילת - כתב אישום על דייג חוטים

 16. דייג בשמורת טבע - האם מותר לדוג בשמורת טבע ?

 17. הספקת מים בתעריף ביתי למכלאה כאשר העדר במרעה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון