חתימה על חוזה תוך "ניצול מצוקה"

חתימה על חוזה תוך "ניצול מצוקה"

סע' 18 לחוק החוזים קובע כי "מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה".

במסגרת ע"א 11/84 רבינוביץ' נ' שלב - הקואופרטיב המאוחד להובלה בע"מ, פ"ד מ (4) 533 נדרש בית המשפט לעילת הביטול בשל עושק. בית המשפט קבע כי "תנאיה של עילת הביטול הזו, כפי שפורטו על-ידי השופט טירקל בפסק הדין בע"א 403/80 [2], בעמ' 767 הם - מבחינת מצבו של העשוק ­"'מצוקה', 'חולשה שכלית או גופנית', 'חוסר נסיון'" - מבחינת התנהגותו של העושק - "'ניצול שניצל'"; העדר האיזון הסביר בין הערכים המוחלפים בין העשוק לבין עושקו בא לידי ביטוי במלותיו של החוק, לפיהן "'תנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל'". החובה להוכיח את קיומם של התנאים הנ"ל מוטלת על הטוען להם..."

ובהמשך לעניין מצוקה כלכלית נקבע כי :
באותו עניין בע"א 395/83 [4], בעמ' 741, נאמר בהקשר זה: "השופט אלון הציע בע"א 719/78 - על יסוד בחינה של השימוש הספרותי במונח 'מצוקה' ובעקבות עיון בהגדרתו המילונית - כי נראה במצוקה מצב של חומרה ושקיעה לא רק קושי ארעי או חולף של מי שנושיו באים אליו, למשל, בזמן מן הזמנים לתבוע את שלהם ולמצות זכויותיהם על-פי הדין. לא הייתי קובע לעניין זה מסמרות (ע"א 43/90, בעמ' 770), כי יכול אני לתאר לעצמי גם נסיבות ארעיות, שמשקלן והשפעתן יכריעו את שיקולו החופשי של צד לחוזה. מכל מקום, מדובר בכל מקרה בקושי בעל משקל, ואין לראות את המצוקה כאי- נוחות, הנגרמת עקב הצורך להתמודד עם קשיים כלכליים, שאין בהם חומרה מיוחדת".
כן נפסק, כי "קושי כלכלי ארעי או חולף אינו יוצר מצב של מצוקה", וכי "לא כל אי-שוויון באורך הנשימה של צדדים, החולקים זה על זה ומתווכחים זה עם זה, יוצר את עילת העושק" (ע"א 700/83 [5] בעמ' 475).
הרבה חוזים, ובייחוד כתבי ויתור, נערכים מתוך אילוץ כלכלי כלשהו, אשר יסודו בשיקולי כדאיות בהתאם לזמן ולנסיבות. זהו בדרך כלל טיבה של כל פשרה. במקרה זה, רצונו של רבינוביץ לקבל את הכסף מהר גרם להחלטת הוויתור על זכותו לקבל סכום גדול יותר בהמשך, וכאמור, כמו בכל פשרה, טמון גם בו "הוויתור על חלק מן הדרישות, שבעל הדין רואה עצמו זכאי להן" (שם).
אחד המבחנים המוצעים לבחינת הקושיה, אם קיימת מצוקה שעולה כדי עושק, טמון בשאלה, אם למתקשר הייתה אלטרנאטיבה ממשית, שבאמצעותה ניתן למנוע את העיסקה הנוכחית...."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חתימה תחת אילוץ

 2. חתימה בתוקף הרשאה

 3. חתימה בתור מורשה

 4. חתימה על נייר עבודה

 5. חתימה על ההסכם ללא הרשאה

 6. חתימת עובד על העדר תביעות

 7. חתימה חסרה על תעודת משלוח

 8. הכחשת חתימה על תעודות משלוח

 9. חתימה על חוזה תוך "ניצול מצוקה"

 10. הוספת סכומים לאחר חתימה על כרטיס עבודה

 11. איזה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה ?

 12. בדיקת כשירות נפשית טרם חתימה על כתב הערבות

 13. מתן היתרי מת"ק כנגד חתימה של העותר על התחייבות

 14. כמה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה בבית משותף ?

 15. תביעה לפיצוי על נזק בשל אי חתימה על מסמכים להעברת בעלות בנכס

 16. נטען כי היתר הבניה לא חוקי בגלל שאין חתימות של כל בעלי הזכויות

 17. חתימה על כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום, להבטחת חובות כלפי הבנק

 18. חתימה על כתב הערבות של חיילת משוחררת ללא יכולת כלכלית וללא ידיעה על טיב הסיכון

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון