האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

חברת הביטוח דרושה בענייננו לא רק לאור השתלשלות העניינים בתיק זה, אשר הייתה רצופה בחוסר הבנה בין הצדדים ובשגיאות דיוניות, אלא גם לשם הגשמת תכליתו של סעיף 69 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 (להלן- "חוק חוזה הביטוח") הקובע כדלקמן-

"...(א) ארע במבוטח בביטוח אחריות אחד מהאירועים המפורטים להלן ולפני ארועו או לאחריו התחייב המבוטח כלפי צד שלישי בחבות המכוסה בביטוח, לא יהיו זכויותיו של המבוטח כלפי המבטח בשל אותה חבות חלק מנכסיו, אלא יעברו לצד השלישי והוא יהא רשאי לתבוע את המבטח על פי זכויות אלה; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי.
(ב) ואלה הארועים:
(...)
(3) במבוטח שהוא תאגיד - ניתן עליו צו פרוק, או נתמנה לו כונס נכסים או מנהל לעסקיו או למפעלו, או נתקבלה בו החלטה לפרוק מרצון, למעט פרוק מרצון לשם שינוי מבנה או לשם התמזגות עם תאגיד אחר..."עיון בסעיף מלמד על כך שנקבעה בו הוראה שנועדה להבטיח את זכויותיו של הנפגע בנסיבות של פירוק המבוטח, בכך שהיא מקנה עדיפות לתביעתו על פני תביעות נושים אחרים. על פי הוראת הסעיף, כספי הביטוח אינם מהווים חלק מנכסי החייב, ואינם מוקנים לקופת הפירוק לצורך חלוקתם בין כלל הנושים, אלא הם "משוריינים" להבטחת צרכיו של הנפגע.
כפי שציינתי לעיל, בית המשפט המחוזי התיר את ניהול התביעה בין היתר על יסוד המצגים שהוצגו לו על ידי המנהל המיוחד לפיהם התביעה בעיקרה הינה נגד חברת הביטוח. גם על כך לא הוגשה כל הודעה, הבהרה או מחאה מצד חברת הביטוח.
יצוין שאין בצירוף חברת הביטוח בשלב זה של הדיון כדי לגרום לחברת הביטוח משום עיוות דין או לפגוע בהגנתה שכן ייצוג נתבעים 1 ו-2 נעשה בידי חברת הביטוח, ועל כן סביר להניח שקו ההגנה הוא זהה. כמו כן מצאתי שלא עומדת לחברת הביטוח בענייננו טענת התיישנות, שיש בה אולי כדי למנוע את צירופה כנתבעת וזאת בין היתר לאור הוראת תקנה 26(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי.
ראשית יש לציין שבשום שלב לא נטען על ידי חברת הביטוח שאין אפשרות לצרפה מחמת התיישנות, אף שמדובר בטענה שיש להעלותה בהזדמנות הראשונה, כפי שנקבע בסעיף 3 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- 1958 (להלן- "חוק ההתיישנות").
גם מבחינה עניינית לכאורה לא עומדת לחברת הביטוח בענייננו טענת התיישנות. סעיף 70 לחוק חוזה הביטוח, העוסק בהתיישנות הרלוונטית לענייננו, קובע כי "בביטוח אחריות התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח". מטרתה של הוראת הסעיף הייתה למנוע את התיישנות תביעת המבוטח נגד המבטח (העומדת על 3 שנים לפי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח), לפני שהתיישנה תביעתו של הצד השלישי נגד המבוטח (העומדת על 7 שנים לפי הוראת סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות).
עיון בסעיף 70 לחוק חוזה הביטוח מלמד על כך שהמחוקק ביקש ליצור הקבלה מלאה בין תקופת ההתיישנות שנקבעה לתביעת הצד השלישי לבין תקופת ההתיישנות נגד המבטח, ועל כן לא הסתפק בקביעת תקופת התיישנות בת 7 שנים, או בהפניה לסעיף 5 לחוק ההתיישנות, כי אם קבע במפורש ובאופן קטגורי שכל עוד לא קיימת התיישנות של תביעת צד ג' נגד המבוטח, לא קיימת התיישנות גם באשר לתביעה נגד המבטח. מטעם זה, ככל שמרוץ ההתיישנות בתביעת צד ג' נעצר מסיבה כזו או אחרת, נעצר גם מרוץ ההתיישנות נגד חברת הביטוח.
בענייננו הוגשה תביעת הניזוק נגד המבוטח כאמור ביום 16.5.10, בטרם חלפה תקופת ההתיישנות. על פי הוראת סעיף 15 לחוק ההתיישנות, הקובע שלא תבוא במניין תקופת ההתיישנות התקופה שבין הגשת תובענה לבין דחייתה, נעצר מרוץ ההתיישנות נגד המבוטח במועד הגשת התביעה, ומטעם זה נעצר ביום הגשת התביעה שבפני גם מועד ההתיישנות נגד חברת הביטוח, מכוח סעיף 70 הנ"ל לחוק חוזה הביטוח (ראו לעניין זה: שחר ולר, חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ז -2007, כרך שני עמ' 417; והשוו לעמדה אחרת: ירון אליאס, דיני ביטוח, דין וביטוח הוצאה לאור בע"מ, תשס"ט- 2009, כרך ב' עמ'1217 ואילך, וכן הפסיקה המוזכרת בשני הספרים).
לפיכך מצאתי שכיון שבמועד הגשת התביעה טרם חלפה לכאורה תקופת ההתיישנות, מרוץ ההתיישנות נעצר, ועל כן גם מטעם זה לא עומדת לחברת הביטוח טענת ההתיישנות. לאור האמור לעיל, אילו הייתי מוצאת שחברת הביטוח אינה נתבעת בתיק מטעם כזה או אחר, הייתי מוצאת לנכון להוסיף אותה כנתבעת.


סיכום


אשר על כן אני קובעת שחברת הביטוח היא נתבעת 4 בתיק שבפני, מכוח כתב התביעה המתוקן שהוגש בתיק זה.
נוכח הנסיבות שפירטתי, והטעויות הפרוצדוראליות ההדדיות, אינני מוצאת מקום למתן צו להוצאות.
נוכח הנסיבות וטענותיה של חברת הביטוח, חברת הביטוח רשאית להגיש בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה מתוקן, תוך 21 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון