פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

דיון והכרעה

האם הנתבעת 2 נושאת באחריות שילוחית:

6. להלן העובדות שאינן שנויות במחלוקת:
א. הנתבע 1 היה עובד של הנתבעת 2.
ב. הנפגע נפגע בעת שהותו בפארק המופעל ע"י הנתבעת 2.
ג. בעת הפגיעה הנתבע 1 היה ב"משמרת".
ד. בין הנפגע לנתבע 1 היו חילופי דברים שהתלקחו לכדי פגיעה פיזית.

המסגרת הנורמטיבית

9. בראש ובראשונה הצדדים חלוקים בשאלה האם התיקון לחוק הנ"ל חל על התובענה דנן. לטענת התובע, הרי במצב בו החוק פורסם בתאריך 10.8.05, ותחולתו הינה לפי הנאמר בו שישה חודשים לאחר מכן, הרי שברי כי התיקון לחוק חל בענייננו, ולנתבעת 2 לא יינתן פטור מאחריות שילוחית כמעביד. לעומת זאת טוענות הנתבעות כי המועד הקובע הינו יום קרות האירוע, ולא יום הגשת התובענה. הנתבעות טוענות כי הפרשנות הדווקנית אשר מציע התובע אינה מתיישבת עם ההגיון ויוצרת מצב אבסורדי, לפיו החוק יוצר אחריות שילוחית למקרים שאירעו עד שבע שנים לפניו וחל רטרואקטיבית או רטרוספקטיבית. לטענת הנתבעות פרשנות זו שגויה כאמור.לאור חשיבותו של החוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10) התשס"ה 2005 יש לבחון את תחולתו באשר לתביעה דנן.
מקרה התקיפה אכן ארע ביום 6.9.03 טרם פרסום התיקון. עם זאת, בסעיף 7 לחוק נקבע בזו הלשון:

" 7(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה- יום התחילה)
(ב) חוק זה יחול על תובענה שהוגשה ביום התחילה ולאחריו."מילקוט הפרסומים עולה, ועל כך אין חולק כי החוק פורסם ביום 10.8.05.

יום התחולה אפוא הינו 10.2.06 כשלפי לשון החוק מועד הגשת התובענה הוא הקובע, ולא יום קרות אירוע התקיפה, מכאן שתחולתו של התיקון לחוק הינה אקטיבית.
"התחולה האקטיבית משמעה כי הוא חל גם על תובענות שהוגשו לאחר המועד הנזכר בגין מעשים או מחדלים שנעשו טרם כניסתו של החוק לתוקף" (ראה חוק לתיקון פקודת הנזיקין (10) – חסינות עובד הציבור, מאמרן של תמר קלהורה ומיכל ברדנשטיין הפרקליט נא תשע"א).

14. אם כן, מצינו שלאור ההוראה המפורשת בחוק, החוק חל באשר לתביעות שהוגשו לאחר שנכנס לתוקף גם באשר למעשים שנעשו לפני כן.
בהמשך למסקנה זו בדבר תחולת התיקון על התובענה דנן יש לבחון האם עומד המקרה בתנאיו של ס' 13 הנ"ל לפקודת הנזיקין הדן באחריות שילוחית של מעבידים:
15. הצדדים אינם חלוקים כי תנאים א' וב' לסעיף מתקיימים בענייננו. בתביעה שלפני אין חולק על קיומם של יחסי מעביד, ואין חולק כי העובד ביצע עוולה. המחלוקת בין הצדדים הינה האם התקיפה התבצעה תוך כדי עבודתו של העובד ולטובת המעביד.

16. לטעמי התקיפה התבצעה במהלך ביצוע תפקיד שהוטל על הנתבע על ידי מעסיקו, הגם שאין מדובר בתפקידו הרגיל. "מהלך העבודה" כולל את סך הפעולות המותרות להן הוסמך העובד על ידי מעסיקו. נדרש יחס מסוים בין הפעולה האסורה, היא העוולה, לבין היקף הפעולות המותרות (ברק, אחריות שילוחית, עמ' 142). יחס זה הוגדר בעבר כ"קשר עקיף" (שם עמ' 188). מקובל שיחס זה מתבטא בסעיף 13 [ב], ומהותו מבחני "מבחן הביצוע". תוכנו של המבחן - "טובת המעביד". "טובה" זו הינה טובה היפותטית, אותה התכוון העובד להעניק למעבידו על ידי ביצוע תפקידיו למענו.

17. במקרה דנן אין חולק לטעמי כי המניע שליווה אותו כל העת, היה רצונו של הנתבע לסייע בהשלטת הסדר במקום. הנתבע, אשר היה בקופה, היה עד לסיטואציה, שלדידו, הינה חריגה ועלולה לסכן את עוברי האורח. הנפגע עורר ויכוח ליד מכונת האסימונים, נדף ממנו ריח של אלכוהול, השתולל, קילל ועשה תנועות בידיו, והנתבע ביקש להגן על פעילות מעסיקו וכאמור על באי המקום. אין חולק כי העובד והמעביד במקרה דנן חלקו אינטרס משותף – שמירה על הסדר הציבורי במקום, כשמטלה זו נוספה לתפקידיו הרגילים של הנתבע 1 אצל הנתבע 2, והוא הנתבע 1, לטעמי, פעל לכל אורך הדרך מתוך מניע לרצות את הנתבע 2 מעסיקו ולטובתו, כאשר הגורם להתעוררות המניע אינו רלוונטי.

18. מכאן שקמה על כן לנתבע 2 אחריות שילוחית לתקיפה לפי סעיף 13 [א] [2] לפקודת הנזיקין. גם אם התקיפה היוותה ביצוע לא נאות של מעשה הרי שמעשה זה נעשה תוך כדי עבודתו ולמען מעסיקו.


19. עוד אציין כי הערת האגב של ביהמ"ש המחוזי בעניין האחריות השילוחית אינה מחייבת בענייננו, שכן בבית המשפט השלום לא נדונה סוגיית האחריות שילוחית.

שאלת השיפוי
20. ב"כ הנתבעים טען כי היות ובחודש נובמבר 2009 נקבעה לנתבע נכות מלאה בשיעור של 100% בשל מחלת הסרטן, אזי ההסכמה באשר לשיבוב בשיעור של 37% מהגמלאות יחול עד לחודש נובמבר 2009 שכן לאחריו ממילא כל הקצבה המשולמת לנפגע אינה קשורה לתאונה.
יש הגיון רב בטיעון זה.
אף על פי כן אין בידי לקבלו.
מתגובת הנתבעים 2 ו - 3 לבקשה לקביעת מעשה בית דין עולה כי הם מסכימים כי השיבוב יעמוד על 37% מן הגמלאות על פי התביעה.
לא זו אף זו התובע נתן הסכמתו להסדר הדיוני לפיו זו היא שיטת החישוב וההסדר הדיוני המפורש קיבל תוקף של החלטה ביום 11.12.13.
הנתבעים לא טענו דבר כנגד, לפני או אחרי אישור ההסדר הדיוני. לפיכך, ההסדר יקוים כפי שסוכם.
סוף דבר

21. אשר על כן, אני מורה על קבלת התביעה. הנתבעים 2 ו- 3 ישלמו לתובע את הסך של 249,743 ₪ ולעניין סכום התביעה אני מקבל את הסבר ב"כ התובעת באשר לביצוע החישוב.

22. הנתבעים יישאו בתשלום האגרה וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 59,000 ₪ .


23. התשלום ישולם תוך 30 ימים מיום שב"כ הנתבעים 2 ו- 3 יקבל את פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מהמועד שנועד לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שכן

 2. אב תקף את בנו

 3. אשפוז עקב תקיפה

 4. תקיפה בגלל חניה

 5. תקיפה בדרך לעבודה

 6. תקיפה בגן ציבורי

 7. יסודות עוולת התקיפה

 8. תקיפת נכד ע''י סבו

 9. תקיפה עם אקדח צעצוע

 10. תקיפה ע''י שוטר תנועה

 11. תקיפת בן אדם ע''י חיה

 12. עורך דין תקיפה

 13. אי הרשעה בתקיפת בת זוג

 14. פיצויים לשוטר על תקיפה

 15. זיכוי שוטר מעבירת תקיפה

 16. התיישנות תביעה על תקיפה

 17. תקיפה עקיפה משפט מנהלי

 18. פיצוי על חרדה עקב תקיפה

 19. כמה מקבלים על תקיפת שוטר

 20. תקיפה סתם ע''י שוטר מג''ב

 21. היסוד הנפשי בעבירת תקיפה

 22. תקיפה עקיפה ותקיפה ישירה

 23. כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

 24. תקיפה על ידי שניים או יותר

 25. תקיפה עם בקבוק זכוכית שבור

 26. פיצוי נזק לשיניים עקב תקיפה

 27. תקיפה של תייר ישראלי בחו''ל

 28. תקיפה של מסתערבים – תביעת פיצויים

 29. תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות

 30. תקיפת ערבי מהשטחים ע''י שוטר

 31. ערעור על הרשעה בתקיפת עובד ציבור

 32. תקיפה - חלוקת האחריות בין המזיק והניזוק

 33. תקיפה הגורמת חבלה של ממש לבת זוג

 34. שחרור ממעצר על תקיפה מינית של קטין

 35. זיכוי מעבירת תקיפה בטענת הגנה עצמית

 36. תקיפת עובד ע"י עובד נוסף במקום העבודה

 37. כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?

 38. תקיפה של עובד שגרם לפיטוריו של עובד אחר

 39. הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 40. הועמד לדין בבימ"ש קמא בעבירה של תקיפה סתם

 41. טענת תקיפה במהלך חקירה במשטרה - תביעת פיצויים

 42. פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

 43. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתקיפה בפאב

 44. האם ויכוח בין נהגים שהסתיים בתקיפה מהווה תאונת דרכים

 45. האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

 46. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מאירוע תקיפה

 47. תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא לפי סעיפים 380 ו-382(א) לחוק העונשין

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון