טען שאין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן איננו חתום עליו

טען שאין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן איננו חתום עליו

רקע עובדתי

1. התובע (להלן: "X") מנהל עסק מורשה לניכיון שיקים (נספח א' לתצהיר X). במהלך שנת 2008, פנה הנתבע 2 בס (להלן: "בס") מנהלה של הנתבעת 1, ריטן קאר בע"מ (להלן : "ריטן קאר"), חברה שעסקה בליסינג והשכרת רכב לX על מנת לקבל ממנו הלוואה חוץ בנקאית. הצדדים הסדירו את מערכת היחסים ביניהם במסגרת כתב התחייבות והסכם מסגרת לניכיון שיקים מסחרי (להלן: "הסכם המסגרת"), לפיו ריטן קאר תבקש למכור מפעם לפעם שיקים שתקבל במסגרת עיסוקה וX יהיה רשאי לנכותם ובתמורה לכל שיק תנוכה עמלה וריבית. במידה ומסיבה כלשהי ריטן קאר לא תקבל את מלוא התמורה של שיק כלשהו בזמן פרעונו, או מסיבה כלשהי תדרוש להחזיר את תמורתו של שיק כולה או חלקה, ריטן קאר תהיה חייבת לשלם באופן מיידי את התמורה המלאה של כל שיק ללא ניכוי כלשהו ובתוספת ריבית ועמלה בהתאם לתעריף הקבוע אצל X. ריטן קאר חתמה על הסכם המסגרת בצירוף חתימתו של בס ובהמשך להבטחת התחייבויותיה גם חתמה על שטר חוב ללא ציון סכום. בס חתם כערב לתשלום שטר החוב. (נספחים ב', ג' לתצהיר X).

2. במשך חצי שנה התנהלה בין הצדדים מערכת עסקית בהתאם להסכם המסגרת. בס מסר לX שיקים של צדדים שלישיים לניכיון ובגינם X נתן לו תמורה מלאה. (כפי שמעיד גם בס בחקירתו הנגדית, פרוט' 11.11.2013, עמ' 16 שו' 8). בסמוך לדצמבר 2008, החלו השיקים שניכתה ריטן קאר לחזור, ומשנת 2009 ריטן קאר הפסיקה את פעילותה (עמ' 15 שו' 23). X אשר אחז בשטר החוב של ריטן קאר, השלים את הסכום שלשיטתו ריטן קאר נותרה חייבת לו והגישו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. על פי בקשת הביצוע סכום השטר הוא 552,000 ₪.

3. בס הגיש התנגדות לבקשה ובית המשפט נתן לו רשות להגן. בעקבות הסכמת בית המשפט לתיקון בקשת הביצוע, הגיש גם בס כתב הגנה מתוקן מטעמו.

4. בס העלה מספר טענות הגנה : לטענתו אין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן הוא איננו חתום עליו. שטר החוב נמסר לX כבטוחה להלוואה חוץ בנקאית שנטל בס, ועל כן יש להחיל על הנסיבות את הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, תשנ"ג-1993 (להלן: "החוק"). ומכוחו יש לדחות את בקשת הביצוע על הסף, שכן היא איננה עונה על ההוראות הקבועות בסעיפים 8(א) ו–(ב) לחוק. עוד נטען שנוכח ההגנות הקוגנטיות הקבועות בסעיפים 11,12,17 לחוק יש בכל מקרה להפטיר את בס מערבותו לריטן קאר. בס גם טען שכל ההלוואות או ניכיונות השיקים שנעשו אצל X עד ליום 28.12.2006 נפרעו במלואם ועל כן X חרג מההרשאה שניתנה לו כאשר השלים את הסכום הנקוב בשטר.

5. בתיק נשמעו ראיות ולאחר מכן הצדדים הסכימו לסלק את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט ברוח הצעתי. פעם אחר פעם התבקשה ארכה לקיום ההסכם, אך בסופו של דבר הצדדים חזרו בהם מהסכמתם.

דיון
חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 (להלן : "החוק").

6. אין חולק שריטן קאר חתמה על כתב ההתחייבות ושטר החוב. חבותו של בס נובעת מערבותו לתשלום הסכום הנקוב בשטר. דינה של טענת בס לפיה יש להחיל עליו את ההגנות הקבועות בחוק להידחות. בסעיף ההגדרות נקבע מפורשות "מלווה" – למעט תאגיד, ובהתאם לכך פעם אחר פעם קבעו בתי המשפט שבהעדר הוראה מפורשת ונוכח הקביעה האמורה בסעיף ההגדרות, היות והערבות הולכת אחרי החיוב העיקרי, הרי שטענות הגנה שאינן עומדות ללווה שהוא תאגיד, גם אינן עומדות למי שערב לתאגיד. דהיינו, אפיוניהם של הלווה והמלווה הם המכוננים את תחולת החוק, ממנה נגזרת ההגנה על הערב. (ת.א. (ת"א) 27871-03-10 אמטל שירותים בינלאומיים נגד חברת רייטן קאר בע"מ, 13.4.2014; בש"א 154821/05 אטינגר דימור מיכל נגד ברק דויד, 25.7.2005 ; ת.א. (ק"ג) 1286-04 סלוקי שלמה ובניו בע"מ נ' עצמת אריאל בע"מ, 23.6.2013).


חיזוק לכך נמצא בדברי ההסבר להצעת החוק. (ה"ח 2172 כ"ט באדר התשנ"ג 22.3.1993, עמ' 117), שם נרשם :
"מוצע שהחוק יחול לגבי הלוואות הניתנות ליחידים, להבדיל מלתאגידים על ידי גורמים שאינם מוסדות בנקאיים בפיקוח".

לפיכך אני דוחה את טענת בס שיש להחיל על הנסיבות דנן את החוק.

השלמת שטר – סעיף 19(א) לפקודת השטרות [נוסח חדש]

7. בס נתן לX שטר כשהסכום הנקוב בו נותר ריק. מסמכים בלתי מושלמים מהווים שטר לכל דבר ועניין ולפי סעיף 19(א) לפקודת השטרות [נוסח חדש] (להלן:"הפקודה"). לX עומדת החזקה שבס הרשה לו להשלים את השטר בסכום הנקוב בו. על בס איפוא רובץ הנטל להוכיח כי לא הרשה לX להשלים את השטר כפי שהושלם, ובנטל זה לא עמד, שכן כפי שיפורט בהמשך בס לא הוכיח את טענת "פרעתי". (ע"א 9/71 גרשון דויד אוח' נ' בנק לייצוא בע"מ ואח', כ"ו(1) 169, 171; ע"א 339/72 חרס כרמית בע"מ נ' מנחם קולטון, כ"ח(1) 452).

טענת "פרעתי" – סעיפים 26 ו- 29 לפקודה

8. בס העיד שלמיטב ידיעתו שיקים מסוימים (המפורטים בתצהיר) נפרעו וX קיבל שיקים חלופיים כנגד שיקים שלא כובדו.
בחקירתו הנגדית הסתבר שבס איננו יכול להציג שיקים חלופיים שלשיטתו X פרע, או שיקים שמסר לX כנגד השיקים שחוללו. (עמ' 17 שו' 1, 7). מנגד, X העיד כי נתן תמורה מלאה בגין השיקים שבס מסר לו, וכי לא הצליח לגבות את מלוא החוב באמצעות שיקים חלופיים. X גם הדגיש שסכומים שהצליח לגבות באמצעות השיקים החלופיים לא נכללו בתביעה דנן. רשימת השיקים שריטן קאר ניכתה מהווים את החוב כמפורט בנספח ו' לתצהיר, וצילום השיקים (ת/4) שהוצגו ביום הדיון מהווים משקל נוסף לנספחים שצורפו. נספח ט' לתצהיר משקף את חשבון העו"ש של רייטן קאר, אשר עמד ביתרת זכות של 395,951 ₪, ובאם מפחיתים סכום זה מסכום השיקים שחזרו בסך 1,146,780 ₪, עומד החוב על סך 800,000 ₪. חלקו נגבה מצדדי ג' ועל כן סכום התביעה הופחת והועמד על סך 552,000 ₪. (עמ' 15 שו' 1-5). X גם נתן הסבר לכל אחת מהחשבוניות שהוצגו בפניו.


9. סעיפים 26 ו – 29 לפקודה קובעים את חזקת התמורה, מכאן שעל בס רובץ הנטל להוכיח שלא נותר חייב כספים לX, ובנטל זה לא עמד. לא רק שעדותו הראשית מסויגת בעניין שיקים מסויימים שנפרעו, אלא שלא הוצגה כל ראייה ממנה ניתן להסיק ששיקים אלה אכן נפרעו. העובדה שX שלח מכתב דרישה, אין בה לכשעצמה כדי ללמד על פרעון השיקים.
כך גם בעניין פרעון החוב באמצעות שיקים חלופיים או תשלום במזומן. בס לא יכול היה להציג בדל של ראייה התומכת בטענתו, שכן לשיטתו הוא איננו זוכר. בס גם לא הצליח להוכיח את טענת הקיזוז ואיזה סכום לשיטתו יש לקזז מסכום החוב.
מנגד, עדותו של X לא נסתרה או הופרכה באופן כלשהו בחקירתו הנגדית ונתמכת במסמכים שצורפו לתצהירו.
סיכום כל החוב על פי נספח ו' הוא 857,310 ₪. על פי עדותו של X, נספח ט' מהווה את השיקים שנוכו בסך 1,146,780 ₪, והיות וחשבונה של ריטן קאר עמדה ביתרת זכות בסך 395,951 ₪, יתרת החוב היא 800,000 ₪ התואמת את הרשימה המפורטת בנספח ו'. X העיד שהשלים סכום נמוך יותר, שכן חלק מהשיקים הצליח לגבות באמצעות צדדי ג' או שהגיע להסדר.

10. נוכח האמור לעיל, בס לא הוכיח שX חרג מההרשאה שניתנה לו להשלים את הסכום הנקוב בשטר ואף לא הוכיח את טענת "פרעתי".

11. עוד יש להוסיף את עדותו הראשית (ת/1) של משה עזרא (להלן:"עזרא") אשר ניתנה בתמיכה לעדות X באשר להודאתו של בס בחוב הנטען. על פי עדותו הראשית בינואר 2009 התקשר בשמו של בס, חברו באותה תקופה, לX על מנת להסדיר את חובו של בס. בפגישה שנערכה במלון מנדרין בנוכחותו ובנוכחות בס וX ולאחר שהוצגו לבס מסמכים בעניין החוב לרבות השיקים שחזרו, בס אישר את גובה החוב והתחייב לפרוע אותו. בחקירתו הנגדית עזרא אישר שגם לו היה חוב לX, אך חזר והדגיש שחובותיו שלו, שנפרעו במלואן, אינן קשורות לחובותיו של בס. גם בס אישר בחקירתו הנגדית שהוא איננו זוכר אם ראה את פירוט השיקים המופיעים בנספח ו', אך סביר להניח שבא כוחו ראה את הרשימה וכאשר נשאל מדוע לא פנה לבנק או הציג ראיה המצביעה על תשלום חלופי כנגד השיקים שחזרו, מילא פיו מים. (עמ'16-18).

12. בטרם סיום אציין שריטן קאר ובס נמנעו מהגשת סיכומים מטעמם, למרות אורכות חוזרות ונשנות שניתנו להם בעניין זה. בנסיבות אלה ועל פי תקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 :
"דינו של בעל דין שלא הגיש כתב סיכומיו במועד הקבוע, כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת".

לעניין אי התייצבות של נתבע לדין, קובעת תקנה 157(2) :
"התייצב תובע, ואילו הנתבע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, רשאי תובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו, ואז יהיה זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר".

במקרה דנן אי הגשת הסיכומים על ידי ריטן קאר ובס, מהווים חיזוק נוסף לכל המפורט לעיל.

סוף דבר

13. נוכח האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה.
הליכי הוצאה לפועל בתיק 01-61444-11-10 יימשכו כסדרם, בתוספת הוצאות הליך זה לרבות שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם פאושלי

 2. הסכם לידים

 3. הסכם גב אל גב

 4. תקנות מסחר ברכב משומש

 5. הסכם החלפת רכבים

 6. הסכם קניית מכונה

 7. תוקף הסכם רוטציה

 8. הסכם למראית עין

 9. הסכם אופציית put

 10. הסכם לאספקת סחורה

 11. הסכם זכות קדימה

 12. הסכם דמי רצינות

 13. הסכם ללמוד מקצוע

 14. דוגמת הסכם סולחה

 15. הסכם לרכישת מתפרה

 16. הסכם הצהרת כוונות

 17. הסכם להפעלת מזנון

 18. שינוי הסכם בהתנהגות

 19. עורך דין הסכם סודיות

 20. הסכם להתקנת מערכת גז

 21. הסכם ללא תאריך סיום

 22. הסכם התחייבות לתשלום

 23. תניית אי תחרות בהסכם

 24. סעיפים מעורפלים בהסכם

 25. הסכם להתקנת מזגן מרכזי

 26. דוגמת הסכם שימוש בנכס

 27. הסכם אספקת מיכל קירור

 28. הסכם מעונות סטודנטים

 29. הסכם העסקה רטרואקטיבי

 30. חתימה על הסכם תחת כפיה

 31. הסכם מניעת תחרות עסקית

 32. הסכם סגירת שוק עירוני

 33. הסכם בין דיירים בעל פה

 34. הסכם למתן שירותי רפואה

 35. הסכם זכות מעבר במקרקעין

 36. הסכם החזקת זקנים תשושים

 37. הסכם השילומים עם גרמניה

 38. הסכם רוטציה לראשות העיר

 39. הסכם הקצאת אופציות לעובד

 40. הסכם אופציה לרכישת דירה

 41. הסכם לביצוע עבודות פסיפס

 42. הסכם רוטציה במועצה מקומית

 43. רישום בניגוד להסכם הרכישה

 44. הזמנת עבודה ללא הסכם בכתב

 45. הסכם בעל פה עם משכיר שנפטר

 46. תביעה לקיום התחייבות בהסכם

 47. הסכם זכיינות שירותי בריאות

 48. הסכם שירות היכרויות - תביעה

 49. תנאים מקפחים בהסכם שירותים

 50. בקשה לצו לקיום הוראות הסכם

 51. הסכם ג'נטלמני - תוקף משפטי

 52. שינוי חד צדדי של הסכם ארנונה

 53. חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

 54. מנשר בדבר יישום הסכם הביניים

 55. דוגמא להסכם אופציה במקרקעין

 56. הסכם אופציה מחייב לקניית נכס

 57. איזה חוק חל על הסכם בינלאומי

 58. התיישנות ביחס לעבודות עפ"י הסכם

 59. הסכם התכחשות חתימה מעשה בי דין

 60. ההסכם בין המל''ל לחברות הביטוח

 61. הסכם על מכסת שעות עבודה שבועיות

 62. חתימה על הסכם קניית דירה עקב לחץ

 63. תביעה לתשלום בגין הסכם אספקת חיטה

 64. הסכם קדם נישואים בחברה המוסלמית

 65. הסכם ההעברה של עובדי משרד השיכון

 66. ביקורת שיפוטית על הסכמים פוליטיים

 67. חתימה על הסכם ויתור על תביעות הדדי

 68. הסכם קונסיגנציה לאספרת מוצרי שיש ואבן

 69. הסכם בעל פה לביצוע עבודות ציפוי שיש

 70. נקודת יציאה מהסכם עם חברת מענה אנושי

 71. הפרה נטענת של הסכם לרכישת זיכיון משנה

 72. תחולת הסכם חליפין במקרקעין על יורשים

 73. לטענתו, הסכם הזכיינות הופר באורח חד צדדי

 74. הסכם ייעוץ פיננסי מימון לעסקים (דוגמא)

 75. מחלוקת האם שולמה התמורה בהעדר הסכם מפורט

 76. הסכם למתן שירותים לוגיסטיים בין שתי חברות

 77. הסכם רכישת מנוף (תביעה בגין הפרת ההזמנה)

 78. הסכם בנייה שלא כלל ביצוע עבודות אלומיניום

 79. ביטול הטבות שכר לעובדים במסגרת הסכם הבראה

 80. האם הסכם בין בעלי דירות חל על שכנים חדשים

 81. תביעת שיבוב שהוגשה על יסוד הסכם בין הצדדים

 82. הסכם לביצוע עבודות מסגרות ורתכות בנגרייה

 83. אישור הסכם זכיה בהתמחרות ע''י ראש ההוצל''פ

 84. אישור הסכם מקרקעין עם קטין ע''י בית המשפט

 85. מהו הזמן הסביר להודעה על הפסקת הסכם הפצה ?

 86. הסכם בין יורשים מול הסכם שחתם אחד היורשים

 87. השתחררות רשות מהסכם ארנונה שלא הוגבלה תקופתו

 88. הסכם או מכרז שירותי אחזקה וניקיון במועצה אזורית

 89. תביעה בגין אספקת חול והובלתו בהתאם להסכם התקשרות

 90. העלאת מחיר רכב בגלל עדכון המע"מ לאחר חתימה על הסכם

 91. הסכם הצבעה היוצר שליטה בחברה אינו אפשרי ללא הצעת רכש

 92. נטען כי הסכם ההבנות אינו מחייב את הרב באשר הוא נכפה עליו

 93. טען שאין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן איננו חתום עליו

 94. טענו כי הופר ההסכם כאשר הוצאו פריטים שונים מהדירה באופן שהותיר בה נזקים

 95. הסכם הפצה: נטען כי הפקיעה נקודות הפצה מהקו ולא השיבה אותן מבלי לתת נימוקים

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון