תביעה בין שכנים שחתמו על הסכם שיתוף ביניהם

תביעה בין שכנים שחתמו על הסכם שיתוף ביניהם

משפחת X קנתה את ביתה מהוריו של התובע בין התובע להוריו נחתם הסכם שיתוף ביום 26.5.10 ובאותו יום, הנתבעים חתמו על הסכמתם להסכם שיתוף זה בפני עו"ד נאמן.
במסגרת הסכם השיתוף השטחים המשותפים חולקו בין התובע להוריו על פי תשריט שהוכן ע"י המודד קובי זייד.

מטבע הדברים, כאשר השכנות והבעלות המשותפת היתה בין התובע והוריו, חלק ממתקנים הנדרשים לתפעול הבתים כמו חשמל, מים ומערכת השקיה היו משותפים וכך גם שטחי מעבר לבתים.

משנכנסה לבית משפחת X, וגם כאן מטבע הדברים, נדרשה הפרדת המתקנים המשותפים.

ההפרדה לא עלתה יפה, ובין השכנים נתגלע סכסוך, המעסיק את בית משפט השלום בחיפה ובית המשפט לתביעות קטנות, הן בתביעות בגין נזקים אשר כל צד גרם למשנהו לטענתו והן בגין מעשי אלימות ואיומים שהביאו לדיונים ומתן צווים על פי חוק הטרדה מאיימת.

אחד התיקים הוא תיק 36104-03-11 אשר נדון בפני כב' השופטת ג'דעון. בתיק זה הגיעו הצדדים להסכם פשרה בין משפחת X ומשפחת XX ואין לי אלא להצר על כך שגם בתיק בפני לא הסתייע הסכם פשרה בין הצדדים, וככלל צר מאוד שאלו פני הדברים.

בין הצדדים קיים תיק נוסף והוא 45765-11-13 בהם התובעים משפחת X כנגד התובע מר XX ובנו מר ניב XX. הפעם התביעה היא ע"ס 13,970 ₪ בגין גרימת נזקים ע"י איתמר וניב XX לרכושם של התובעים. בתביעה זו ניתן פסק דין ע"י כב' הרשם זיתוני בתאריך 27.4.14.
התביעה כאן הוגשה כאמור ע"י מר XX והיא תביעה כספית להשבת סכומים אשר לדעת מר XX הנתבעים חייבים לו, וכן פיצוי בגין נזקים אשר לדעתו נגרמו לו באחריות הנתבעים.

הצדדים פנו בסיוע ב"כ עוה"ד גינת וסימיס המלווים את הצדדים, להליך של גישור, אך למרבה הצער הליך זה לא הסתיים בהצלחה. גם מאמצים נוספים של ב"כ הצדדים עצמם לא הצליח להשכין שלום או לפחות דו קיום ללא הפרעה בין השכנים הנצים.

התביעה כאן ע"ס 31,693.13 ₪ והיא מורכבת מראשי נזק כדלקמן:

1. החלפת קולט שמש ופירוק בויילר
אשר פורקו בטעות במקום אלו של הנתבעים ע"ס 1100 ₪

2. עבודה ומתקנים למערכת השקייה ע"ס 650 ₪

3. מחצית עלות התקנת מים נפרד ע"ס 154.95 ₪

4. מחצית עלות קניית מחשב השקייה וברזים (עקב ההפרדה) ע"ס 1077.06 ₪

5. מחצית עבור עבודות אינסטלציה ע"ס 600 ₪

6. ויתור על חלק מהמרפסת על מנת ליצור מעבר משותף לגינה של משפחת X ע"ס 6942 ₪

7. תשלום לקבלן עבור עבודות הריסה ובניה מעבר משותף ע"ס 4500 ₪

8. משקוף ודלת פלדלת נוסף לחצר של הנתבעים ע"ס 2800 ₪

9. עבודות חיפוי עץ בגלל ההריסה ובניית מעבר משותף. הסכום נדרש רק עבור החומר ע"ס 1280.46 ₪

10. עוד עבודות עץ ע"ס 900 ₪

11-12. מחצית עלות חומר להקמת גדר ומחצית מבצוע עבודות הקמת הגדר ע"ס 350 ₪

13. מחצית הקמת מסלעה מטופחת ע"ס 4200 ₪

14. שינוי מערכת החשמל ע"ס 490 ₪

15. הוצאות ההליך המשפטי בגין צו הרחקה ע"ס 868 ₪

16. היזקקות לעבודות אינסטלציה בגלל סתימת ביוב וגרימת נזק ע"ס 4970 ₪

17. חיוב בגין השקיית מים למסלעה המשותפת ע"ס 394 ₪סה"כ 31,693 ₪

הנתבעים טענו להגנתם כי כל אשר התבקשו לעניין ההוצאות המשותפות לעניין מערכת המים שלמו בזמנו עם כניסתם לדירה ובמזומן, מכיוון שמר XX הוא עצמאי. בקשת סכומים אלו בתביעה כאן על כן היא דרישה לתשלום כפול שאין לו הצדקה.

מעבר לכך טענו הנתבעים בכתב הגנתם לפרטי הדרישות השונות כדלקמן:

1. עבודות הפרדת שעון המים של שתי הגינות שהיה על שמם, בוצעה ע"י התובע והנתבע ביחד. אין הצדק לתשלום 650 ₪.

2. הסכומים הנתבעים עבור מחצית התקנת מערכת ההשקיה על כל חלקיה שולמה עוד בחודשים ספטמבר אוקטובר 2010.

3. התובע לא ויתר על שום שטח לטובתם ולא מגיע לו עבור כך כל סכום. חלוקת השטחים המשותפים בין הדירות נעשתה עוד לפני קניית הדירה, כפי שניתן להיווכח מהתשריט המצורף להסכם השיתוף.
4. הדרישה לתשלום 4500 ₪ היא בגין בניה בלתי חוקית שבוצעה ע"י התובע ומדובר בתביעה מופרכת מסוג "הרצחת וגם ירשת".

כך גם הסכום הנדרש בסך 1900 ₪ בגין דלת חדשה של התובעים בקיר בלתי חוקי החוסם לנתבעים את היציאה מן המקלט.

5. התיקון עבור הדלת הישנה בסך 900 ₪ שולם כבר בזמנו.

6. הדרישה עבור בניית הדק מגוחכת. מדובר בדק שבנה התובע בשטחו ואף זאת תוצאה של הבניה הבלתי חוקית.
7. הכספים עבור הקמת הגדר שולמו כבר בזמן סיום העבודות ב-2010.

8. לעניין המסלעה: היה בה חורש טבעי. הקמתה נעשתה נגד רצונם של הנתבעים וללא הסכמתם. העדפתם היתה שיישאר החורש הטבעי של הכרמל.

9. לעניין התאורה, מפנים הנתבעים לסכסוך זה שעומד במרכז הדיון אצל כב' השופט וגנר.
התובע ומשפחתו הפרו צו הרחקה, התובע נכנס ללוח החשמל, גרם לקצר וגנב חיבור חשמל. ניב XX תקף את הנתבעת ואילו הם דאגו להקליט הצגה קולית כביכול ניב נתקף ע"י הנתבע.

10. טענות אלו נדחו בזמנו ע"י כב' השופט וגנר.

לעניין סתימת הביוב, התובע ומשפחתו הם אלו שסתמו את הצינור הנמצא בשטח של התובעים.
בקיץ הם נוהגים לסתום את היציאה למנוע הכנסת שורשים ולכלוך, אך נזכרים בחורף רק כאשר יש הצפה. הנתבעים מכחישים כל קשר לסתימת פתחי הניקוז.
הסיבה האמיתית לסתימות: חוסר שיפוע בבניית מרזב בלתי מקצועית וחוסר מסנן רשת.

יתר על כן XX הם אלו שסתמו את צינור הניקוז מהמזגן של הנתבעים וגרמו בכך להשבתת המזגן במקלט.

11. הנתבעים מכחישים כי גרמו נזק לתריסים או לעציצים כטענת התובע אדרבא, רהיטים ועציצים שבורים נמצאים בשטחם של הנתבעים, וXX הם שאחראים לכך.

הנתבעים צירפו לכתב הגנתם מסמכים שונים ותמונות המוכיחים לטענתם את התשלומים בהם נשאו לטענתם, ואת התעמרות התנכלות גרימת נזק של התובע ומשפחתו כלפיהם.

לכתב ההגנה צרפו הנתבעים המסמכים כדלקמן:

1. מסמכים של הוועדה המקומית / עירית חיפה לעניין ההליכים בנושא הבניה הבלתי חוקית לכאורה של משפחת XX.

2. חשבון מים לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2010 ע"ס 698 ₪.

3. חשבון תקופתי נובמבר דצמבר 2010 – ע"ס 411.80 ₪.

4. חשבון תקופתי עבור חודשים ינואר פברואר 2010 – ע"ס 129 ₪.

5. חשבון תקופתי לחודשים מרץ אפריל 2011 ע"ס 25.46 ₪.

6. תצהיר ותשריט של שטחי הבתים, השטחים המשותפים וההזמנות של שני הבתים נערך ע"י המודד קובי זייד.

7. הסכמה על החלוקה בין משפחת XX לבין הנתבעים. אשור ע"י עו"ד נאומן.

8. החלטה מתיק ה"ט 47304-08-11.

9. תעודת חדר מיון – תקיפה 13.10.11.

ב"כ התובע והתובע ביקשו להתייחס לפרטי ההפסד והנזק בתצהיר ולא בכתב התביעה. כתב התביעה לא תוקן.

לתצהירי שני הצדדים צורפו מסמכים אשר אינם רלוונטים לתביעה זו, אך הם חלק מהסכסוך הכללי בין הצדדים ובחלקם מסמכים המתייחס לתביעות אשר כבר נדונו, או נדונים בתיקים אחרים.

המסמכים הרלוונטיים לכאורה אשר צורפו לכתב התביעה/התובע:

 1. ספח תעודת אחריות לקולט מיום 29.7.10.
 2. קבלה על תשלום עבור התקנת מד מים והאגרה בסך 309.90 ₪ מתאריך 24.11.10 ע"י התובע.


3. חשבונית מס ע"ס 1,054 ₪ מאת ה"גרעין" מיום 11.11.10.

4. חשבונית מס מיום 6.10.10 ע"ס 284 ₪.
לא ברור עבור מה.

5. תמונות.

6. חשבונית מס של "בוב הבנאי" – פליקס מנעולים מיום 30.11.10 ע"ס 2800 ₪ עבור דלת פלדה משקוף רחב + משקוף + תליית דלת קיימת.

7. חשבונית מס עבור חומר עץ מיום 23.12.10 על סך 4507 ₪.

8. תמונות.

9. חשבונית מס מיום 8.10.10 ע"ס 1470 ₪.

10. חשבונית מס של משתלות הכרמל מיום 26.5.10 ע"ס 2700 ₪.

11. תמונות.

12. חשבונית מס של ניב גלנטי עבור שכ"ט 616 ₪.

13. תמונות.

14. מסמך של מ. א אלומיניום המתאר נזק שנעשה ע"י הברגת ברגים לתריס בסלון המטבח. הצורך בהחלפת חלק מהשלבים הסתכם ב- 900 ₪.

15. הצעה לתיקון תמונות 700-1000 ₪.

16. קבלה של רהיטי מאור בן חיים עבור מערכת ישיבה 6,000 ₪.

17. חשבונית מס על ניקוי שטיח 600 ₪.

18. תמונות.

19. הערכת מחיר על החלפת מסגרת לתמונות מיום 7.5.12, 270 ₪.

לתצהיר התובע נוספו מסמכים רלוונטיים לכאורה לתביעה שבפניי:

1. מסמכים ותמונות הנוגעים לדיונים בפני כב' השופט וגנר בתיק ת"ט 47304-08-11 הרלוונטיות לטענת התובע הנזקים לתריס, העציצים השבורים וסתימת צינור הניקוז, התרחשו בסמוך לדיון בפני כב' השופט וגנר. תמונות המראות את שבירת המצלמה הנושא תיק 36104-03-16.

2. הצעת מחיר ל-8 רגליים של הסלון ע"ס 3200 ₪ ללא עבודה.

3. הצעת מחיר בנוגע למערכת השקייה ע"ס 1000 ₪.

4. החלפת קולט מיום 2.10.13 ע"ס 1690 ₪.
5. הצעת מחיר להתקנת דק עץ ע"ס 2100 ₪ וגדר מעץ ע"ס 1520 ₪ של ה"ה משה ורונן (לא כולל העץ עצמו).

6. הערכת מחיר לשיקום מסלעה ע"ס 9000 ₪.

7. הספקה והתקנה של שעון שבת בלוח +שנוי בקו התאורה 500 ₪.

לתצהיר עדת ראשית של גב' מיצנר צורפו מסמכים נוספים הרלוונטיים לתיק בפני כדלקמן:

1. החלטת בית המשפט כאן מיום 15.7.13.

2. הסכם פשרה בתיק 36104-03-12 לפיו הגב' XX תשלם לנתבעים סך 2,500 ₪.

3. התייחסות העירייה לתלונה על בנייה בלתי חוקית בגינה הוגש כתב אישום.

4. חשבוניות קניית ציוד להקמת מערכת השקיה מאת "הגרעין". הלקוח הוא: "פדיון קרית אתא". לא הוברר במהלך המשפט מה הקשר בינם לבין הנתבעים, או התובע או פעולת הפרדת מערכת המים וההשקיה בין הבתים.

5. חשבוניות של צנרת בצפון ע"ש הנתבע.
6. חלוקת השטחים המשותפים והתשריט המהווה חלק ממנו.

7. הנתבעים צירפו תמונות וסרטי וידיאו המתייחסים להתנהלות לא הולמת, פוגעת וגורמת נזק של משפחת התובע כלפיהם. אין בהם רלוונטיות לתביעה עצמה אך יש בהם כדי ל"האיר" לדעתם ולהסביר את עומק הסכסוך בין המשפחות השכנות המתגוררות למעשה בכתובת אחת – האג 8 חיפה.

בר-ריבו האמיתי של התובע הוא מר X. לא הוגש כל תצהיר מטעמו אך דבריו נשמעו (ישיבה מיום 16.12.13, עמ' 18, שורות 20-12).

העידו ונחקרו מר XX - התובע וגב' X – הנתבעת. כל אחד מהם חזר על טענותיו, כאשר גב' X מדגישה את הבנייה הבלתי חוקית לה התנגדו בכל תוקף, ושליטת התובע במפסק התאורה החיצונית של הבית.

גב' X חזרה ואמרה כי כל מה שנדרשו לשלם בעת פירוק המתקנים המשותפים שולם על ידם, אך כמובן אין זה ראוי ונכון כי ישלמו עבור בנייה בלתי חוקית או כל מה שנלווה לכך כמו הדק או הדלת החדשה אותה בנה התובע בניגוד להסכמתם ובניגוד לחוק.

התובע חזר ואמר כי ההפרדות והעבודות שביצע היו לבקשת הנתבעים, בו ניתוק הגינה ממערכת ההשקיה, בניית הגדר, בניית מעבר משותף כדי שתהיה להם גישה לחצר וכו'.

לעניין המעבר העידה גב' X כי הקמתו היתה תנאי לקניית הבית. במילים אחרות אין בניית המעבר קשורה לבנייה הבלתי חוקית.

מר XX סבור כי מגיע לו גם שכר עבור עבודתו בגין פירוק מערכות המים.

לעניין הדלת טען מר XX כי אין מדובר בבנייה בלתי חוקית, אלא בקיר משותף שנבנה ע"י שתי המשפחות ולכן הנתבעים חייבים, במחצית. כך גם העלות בגין הדק. הדק נבנה בגלל הצורך בהריסת מדרגות לבניית המעבר בשטח שלו. מר XX גם ויתר על שטח לטענתו וגם נשא בהוצאות הבנייה, ועל כן מן הדין כי משפחת X תשתתף במחציתן.

התובע צירף הצעות מחיר שונות מאחר והוא ביצע עבודות בעצמו, הרי הוא לא יגיש לעצמו חשבונית וקבלה, ועל כן ובעצת עו"ד ביקש הצעות מחיר חלופיות.

התובע התייחס להצפת קומת המרתף והקרקע בביתו לאחר שהנתבעים או מי מהם סתמו בבד יוטה את צינור הניקוז. אכן הוא לא ראה זאת, אך לאיש מלבדם לא היתה היכולת לעשות זאת, ולכן הוא בטוח כי אלו מעשי ידיהם.

תשובת הנתבעים לכך היא כי כנראה זו פעולת התובעים עצמם, אשר בקיץ סותמים את הפתח ובחורף שוכחים לנקותו.

דיון והכרעה

הסכסוך בין בעלי הדין כאן עמוק וכל פסק דין שהוא כנראה לא ישפר את המצב. חבל.

מרבית פרטי התביעה לא הוכחו ע"י התובע: אחריות הנתבעים לטעות הטכנאי של דוד השמש, אחריות הנתבעים לנזקי הצפה, וממילא גם לא כל עלות התיקונים, ככל שהיו, או ידרשו בגין נזקי ההצפה.

התובע והנתבע עסקו תחילה במשותף בפירוק המערכות ולא הוכחו די הצורך, אף לא במשפט אזרחי, כי הנתבעים לא שילמו את חלקם. אכן, אם התובע עבד גם עבור הנתבעים מגיעה לו תמורה, אך ישנה הסכמה כי גם הנתבע עבד ועל כן קשה לאמוד או לחלוק את שווי עבודת כל אחד מהם.

אני מקבלת את הטענה כי על הנתבעים להשתתף בבניית המעבר. המעבר נדרש על פי דברי גב' X כתנאי לקניית הבית, אך גם אם היה זה תנאי לקניית הדירה, לא הוכח ע"י הנתבעים כי בביצוע המעבר היה אמור התובע בלבד לשאת. כך גם אני מקבלת את הטענה כי עליהם לשאת במחצית הסכום עבור הקמת הגדר.

עם זאת, אין מקום לחייב בעלות בניית הדק כולו המשרת את התובע ומשפחתו, אלא רק בחלקו.

לא הוכחו כי הסכומים הנתבעים בגין עבודות אלו אינם נכונים או מופרזים.

אינני מקבלת את התביעה לעניין המשקוף והדלת שכן לא הוברר די הצורך האם אכן הם בבנייה הנטענת כלא חוקית.

לעניין המסלעה – בפניי גרסה מול גרסה, ואין ראייה מסייעת לכך כי הנתבעים הסכימו להקמת המסלעה. בהעדר כל ראיה תומכת אינני מקבלת את התביעה בגין כך.

בסיכומו של דבר, הנני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע סך של 6,130 ₪ מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

לשני הצדדים תרומה למערכת היחסים העכורה ועל כן אני מחייבת בהוצאות מתונות בסך 600 ₪ בלבד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קללות בין שכנים

 2. שיפוצים אצל השכנים

 3. ריחות מהמטבח של השכנים

 4. תביעה נגד שכן על קללות

 5. תביעה נגד שכנים השתתפות בתשלום

 6. התגרות מצד שכן הגשת תלונות שקריות

 7. תביעה בגין סכסוך שכנים במשך שנים רבות

 8. התנגדות שכנים לפתיחת גן ילדים בבית פרטי

 9. התנגדות שכנים לאיטום חלון בשל חסימת אור השמש

 10. תביעה בין שכנים שחתמו על הסכם שיתוף ביניהם

 11. תביעת נזקי גוף בגין הנובעת מסכסוך בין שכנים בבית משותף

 12. תביעה ותביעה שכנגד אודות סכסוך בין שני שכנים המתגוררים במגרש משותף

 13. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון