שיק נמסר כהלוואה "למוטב בלבד" אולם שורת המוטב נותרה ריקה

שיק נמסר כהלוואה "למוטב בלבד" אולם שורת המוטב נותרה ריקה

מועד פירעונו של השיק היה 5.1.12, וסכומו – 40,000 ₪.

ביום 8.1.12 ביטל הנתבע את השיק, לאחר שהתחוור לו שההלוואה לא תושב לידיו.

פחות מחודש לאחר מכן ניגש מיכאל מזרחי עם השיק לתובע. התובע הוציא אמנם קבלה על עסקת ניכיון, אך זו נרשמה ל"חיים מזרחי". חיים מזרחי לא קיבל עבור השיק דבר, ואף לא קיבל לידיו את הקבלה. לא הוכח שניתנו בפועל כספים כלשהם כנגד השיק נשוא התביעה.

כמו כן, על גבי הקבלה נרשם 5.2.12 כמועד פירעון של השיק. מהקבלה עולה שזו נרשמה ביום 2.2.12, היינו, לפני מועד פירעון השיק. כאמור, בפועל, במועד הוצאת הקבלה חלף כבר מועד הפירעון של השיק.

התובע מילא את שמו בשורת המוטב בשיק והפקידו בבנק. משחולל השיק, מחק מאן דהוא את שמו של התובע משורת המוטב. כעבור מספר חודשים הוגש השיק לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

23. לטענת התובע, אף אם מבחינה צורנית היה הוא צד קרוב לשטר, נוכח מילוי שמו בשורת המוטב, הרי שמהותית התובע הוא צד רחוק, באשר לא היה כל קשר בינו לבין עסקת היסוד שנערכה בין הנתבע לבין גז פרז. התובע טוען כי בנסיבות אלה יש לראותו כאוחז בעד ערך המתגבר על טענות ההגנה של הנתבע כלפי מי שמסר לו את השטר.

24. אין בידי לקבל את טענת התובע. אכן, אין מניעה כי נפרע יהא צד רחוק לשטר מבחינה מהותית. כך, נפסק כי בנסיבות בהן הנפרע אינו צד לעסקת היסוד עשוי הוא להיות אוחז כשורה (ע"א 1886/97 יהודה נ' זלמה (ניתן ביום 24.1.1999). עם זאת, לא הוכח שהתובע נתן ערך בעד השיק. יתרה מכך, וכאמור לעיל, הנתבע ביטל את השיק לפני שהשיק ניטל על ידי התובע. בנסיבות אלה לא מתקיימים בתובע התנאים המאפשרים לאוחז בעד ערך להתגבר על טענות ההגנה של המושך על פי הלכת גויסקי (ע"א 333/61 גויסקי נ' מאיר פ"ד טז(1) 595 (1962).

25. יתרה מכך. משנמסר השיק לתובע כשחסרים בו פרטי הנפרע, לא נחשב השיק האמור במשפטנו לשטר למוכ"ז, אלא למסמך טעון השלמה (ראו ש' לרנר, דיני שטרות (מהדורה שניה, התשס"ז-2007) (להלן – 'לרנר'), בעמ' 151. שם הנפרע הוא פרט חיוני ליצירת שטר (ראו סעיף 3(א) לפקודת השטרות [נוסח חדש] (להלן – 'הפקודה'), וכן לרנר, בעמ' 168). התובע לא נטל אפוא "שטר שלם ותקין על פי מראהו" (ראו סעיף 28 לפקודה), והוא אינו יכול להיחשב כ"אוחז כשורה" לצורך התגברות על הפגם הקנייני שנפל בו, ואף לא "אוחז בעד ערך" על פי הלכת גויסקי (ראו לרנר, בעמ' 240, וכן ע"א (מחוזי ת"א) 2010/05 שחף טקס בע"מ נ' אביגדור פלדמן, עו"ד (ניתן ביום 1.2.2006)).

26. אוסיף, כי עצם נטילת השטר לאחר שחלף מועד פירעונו, תוך רישום פרטים לא נכונים בקבלה, שוללת את תום ליבו של התובע. כדברי המלומד י' זוסמן, "עצם העברת שטר שזמנו עבר, נחשבת למעשה 'לא תקין' המעיד על חוסר תום לב... עצם העובדה ששטר שזמנו עבר עודנו במחזור מעלה חשד שהעניין אינו כשורה" (ראו י' זומן, דיני שטרות (מהדורה ששית, התשמ"ג), בעמ' 269; ראו גם לרנר, בעמ' 242). אמנם, יתכן כי פרט זה כשלעצמו, אילו התקיים לבדו, לא היה שולל מהתובע את הזכות להיפרע מהנתבע. עם זאת, בהשתלב הפרט האמור עם יתר הנתונים שפורטו לעיל, מצטרף אף הוא לנימוקים לדחיית התביעה.

27. סוף דבר, התביעה נדחית.

הנתבע ישלם לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 4,800 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שיק שסורב

 2. פרשנות שיק

 3. שיק על תנאי

 4. ההגדרה של שיק

 5. השיק חזר אכ"מ

 6. פגם בסיחור שיק

 7. החזרת שיק אכ"מ

 8. שיק נגד מטלון

 9. תביעה על שיקים

 10. חתימה על גב השיק

 11. ביטול שיק שנוכה

 12. הודעת חילול שיק

 13. החלפת שיקים טובה

 14. כתיבת שיק ביטחון

 15. חריגה מהרשאה בשיק

 16. התנגדות לביצוע שיק

 17. שימוש בשיקים גנובים

 18. שיק עם הגבלת סחירות

 19. סיחור שיק שניתן לקבלן

 20. ערעור על הגבלת שיקים

 21. חובת הבנק לפרוע שיק

 22. שיק ביטחון בסופרמרקט

 23. מחזיק בשיקים בעל משכון

 24. תביעות שטריות בגין שיקים

 25. כיבוד שיק בטעות של הבנק

 26. חוקיות עסקת ניכיון שיקים

 27. ניכיון שיקים למוטב בלבד

 28. מתן שיק ללא כיסוי לקזינו

 29. ביטול מניין שיקים שסורבו

 30. דחיית התנגדות לביצוע שיק

 31. עסקת ניכיון שיקים עם הבנק

 32. התנגדות לביצוע שיק שנגנב

 33. סירוב שיקים ללא משלוח התראה

 34. העברת שיקים שבוטלו לניכיון

 35. הסבת השיק לצורך הברחת נכסים

 36. החזרת שיקים לאחר ביטול הזמנה

 37. תכליתו של חוק שיקים ללא כיסוי

 38. כיבוד שיק למרות חריגה בחשבון

 39. גריעת שיקים ממנין שיקים שסורבו

 40. רשלנות הבנק בבדיקת שם על השיק

 41. סעיף 10 א לחוק שיקים ללא כיסוי

 42. התנגדות לביצוע שיק בהעדר חתימה

 43. הפקדת שיק למוטב בלבד לחשבון אחר

 44. טענה כי אינו זכאי להיפרע על פי השיק

 45. תביעה שטרית מבלי להציג שיק לפרעון

 46. מסירת שיקים כנגד הלוואות למראית עין

 47. העברת שיקים לקרוב משפחה בחברה אחרת

 48. הגשת תביעה לביצוע שיקים לבית המשפט

 49. הבאת שיקים במניין השיקים המסורבים

 50. חיוב חשבון בגין ניכיון שיקים שחוללו

 51. הגשת שיקים - הפסקת מירוץ ההתיישנות

 52. סעיף 10 (א) (3) לחוק שיקים ללא כיסוי

 53. בקשה לבטל שיקים ממניין השיקים שסורבו

 54. ערעור לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי

 55. טענה כי החתימה על גבי השיק אינה חתימה אמיתית

 56. טענה כי השיק אינו בכתב ידה ואינו חתום על ידה

 57. ערעור על פי סעיף 10 (א) לחוק שיקים ללא כיסוי

 58. הפקדת שיקים על שכירות בניגוד להסכמה לא להפקיד

 59. התחייבות לא לפנות להוצל''פ במקרה של ביטול שיק

 60. בקשה לגרוע הבאתם של שיקים במניין השיקים שסורבו

 61. החזר שיק בגין עסקת מקרקעין אשר לא יצאה אל הפועל

 62. טען כי השיק בגין שירותים רפואים הוצא ממנו בכפייה

 63. תביעה שיטרית נגד מי שאינו חתום על השיק כמושך או כמסב

 64. שיק נמסר כהלוואה "למוטב בלבד" אולם שורת המוטב נותרה ריקה

 65. המומחה קבע: כתב היד על השיק "קרוב לוודאי" כתב היד של הנתבע

 66. מצילום השיק, עולה שהשיק לא כובד על ידי הבנק בנימוק: "אין כיסוי מספיק"

 67. לטענת התובע השיק נמסר לו כבטוחה להבטחת תשלום חוב של בעלה של הנתבעת

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון