גורם זר מתערב תאונת דרכים

גורם זר מתערב תאונת דרכים

דיון והכרעה:

השאלה הצריכה לענייננו בתיק דנן – האם המפגע שהיה במקום מושא התאונה הוא זה אשר גרם לרכב צד ג' לסטות אל עבר רכב הנתבעים ובכך לגרום לזה האחרון לסטות אל עבר נתיב נסיעת רכב התובעת. כלומר – האם בעניינו יש להחיל את טענת "הגורם הזר המתערב", אשר יש בו כדי לנתק את הקשר הסיבתי בין רכב הנתבעים לבין התרחשות התאונה עם רכב התובעת.

כבר עתה אומר, כי לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את העדויות, עמדתי על נסיבות קרות התאונה, מיקום הרכבים, מיקום הפגיעות ועיינתי בכל אשר הובא בפניי, מצאתי כי יש לקבל את התביעה ביחס לנתבעים ולדחות את הודעות הצד השלישי והרביעי.

ובמה דברים אמורים:

בקצירת האומר, טענת "גורם זר מתערב", הינה טענת הגנה שעל הנתבע הנטל להוכיחה.

הוראת סעיף 64(2) לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), קובעת שאדם הנתפס כמי שגרם לנזק באשמו, קובעת פטור מאחריות למבצע עוולה, אם אשמו של אחר היה הסיבה המכרעת לנזק.

סעיף 64(2) לפקודה קובע בזו הלשון:

"אשם" הוא מעשהו או מחדלו של אדם, שהם עוולה לפי פקודה זו, או שהם עוולה כשיש בצדם נזק, או שהם התרשלות שהזיקה לעצמו, ורואים אדם כמי שגרם לנזק

באשמו, אם היה האשם הסיבה או אחת הסיבות לנזק; אולם לא יראוהו כך אם נתקיימה אחת מאלה:

(2) אשמו של אדם אחר הוא שהיה הסיבה המכרעת לנזק".

כדי לבחון האם אשמו של אדם אחר הייתה הסיבה המכרעת לנזק, כאמור בסעיף 64(2) לפקודת הנזיקין, נקבעו בפסיקה שלושה מבחנים חלופיים: הראשון- מבחן הצפיות בו נשאלת השאלה האם המזיק, כאדם סביר היה צריך לצפות שהתרשלותו תגרום נזק לניזוק, ובמקרה של התערבות גורם זר, נשאלת השאלה האם התערבות הגורם הזר היא בגדר הצפיות הסבירה. השני- מבחן הסיכון בו נשאלת השאלה האם התוצאה המזיקה היא בגדר הסיכון שיצרה התנהגות המזיק, לרבות גורם זר. השלישי- מבחן השכל הישר בו נשאלת השאלה, האם כל התכונות המציינות את הרשלנות בהתנהגות המזיק, תרמו בפועל להתהוות הנזק, וכאשר מדובר בגורם זר, השאלה היא האם התערבותו שוללת, באופן הגיוני, את קיומו של הקשר (ראה: ע"א 576/81 בן שמעון נ' ברדה, פסקה 7). לעניין מבחן הצפיות, הפסיקה אינה דורשת צפיות מדויקת של פרטי האירוע, אלא צפיות לאופיו הכללי של האירוע ועל-פי תכונותיו העיקריות (ראה: ע"א 576/81 בן שמעון נ' ברדה).

לעניין תאונות דרכים, הפסיקה הזכירה לא אחת כי נהיגה בכביש טומנת בחובה אירועים שונים, שאף אם לא קיימת החובה לצפות אותם באופן ספציפי, ניסיון החיים מלמד כי מדובר בתופעה מוכרת בכביש, ויש להביא בחשבון את התרחשותם של סיכונים אלה.

יחד עם זאת, קיימים מצבים בהם גורם זר מתערב מנתק את הקשר הסיבתי בין פעולת הנהג וקרות התאונה. על מנת שניתוק הקשר הסיבתי יתקיים, על הגורם הזר להיות אירוע שמחוץ לציפיות הסבירה.

יפים לענייננו הדברים שאמרו ברע"א 10721/05 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אבראהים יונאן:

"התערבותו של גורם זר, המשתלב במעשה הרשלנות המקורי או בא אחריו, ואשר נוטל חלק ביצירת הנזק, אין בה כשלעצמה כדי לפטור את גורם הנזק הראשוני מן האחריות".


ומן הכלל אל הפרט:

אין חולק כי רכב התובעת נפגע מרכב הנתבעים, עת זה סטה ימינה אל עבר נתיב נסיעת רכב התובעת וגרם להתנגשות.

כמו כן, אין חולק כי רכב צד ג' אשר לכאורה סטה ימינה ובכך גרם לרכב הנתבעים לסטות אל עבר רכב התובעת, אינו צד להליך וזהותו לא ידועה.

עת/1 העיד: "נסעתי מכיוון ירושלים לת"א כשאני בנתיב הימני, שאני נוסע רכב שנסע לידי סטה ונכנס בי... תוך כדי שאנחנו מחליפים פרטים הגיע רכב ועשה תאונה..." (ראה: ע"מ 1-2 לפרוטוקול).

כשנשאל האם מלבד שרכב הנתבעים סטה לעברו, ראה משהו נוסף בכביש, השיב בשלילה. אולם הוסיף כי לאחר התאונה ראה שהיה שלט בכביש ושנהג רכב אחר פגע בשלט (שם).

הנתבע 1 העיד: "...נסעתי עם אשתי בכביש 1, מכיוון ירושלים לת"א, נסעתי בנתיב השני משמאל, הייתי באמצעי, לשמאלי עקף אותי רכב לבן, ומיד סטה במהירות לתוך הנתיב שלי, מסיבה לא ברורה (ההדגשה שלי – נ.ב.), והמשיך לנסוע בחזרה לנתיב שלו, הבנתי שברגע זה הולכת להיווצר תאונה בינו לביני, נאלצתי לסטות טיפה ימינה, וכתוצאה מכך הרכב שלי פגע במדרגה של הג'יפ (רכב התובעת – נ.ב.) החדש של עד התובעת..." (ראה: ע"מ 3 לפרוטוקול).

כשנשאל מה ראה ומה היה הלך הדברים, השיב: "...ובזמן שאנחנו מדברים... נעצר סטודנט שרכבו נפגע מעצם בכביש, שהיה בצד שמאל, כשהוא בנתיב השמאלי ביותר, והרכב שלו נפגע ממה שבלט, אני אישית לא ראיתי את זה, מה שגרם לי לסטות זה רכב, ולא עצם בדרך (ההדגשה שלי – נ.ב.)..." (ראה: ע"מ 4 לפרוטוקול).

בחקירתו הנגדית אישר שאינו יכול לומר שרכב צד ג' סטה לעבר נתיב נסיעתו עקב שלט, וכל שיכול לומר שזו מסקנתו.

לאחר עדות זו הובאה עדותו של עה/2 שהינו מתנדב שהגיע למקום התאונה, לאחריה. זה לא ראה את התרחשות התאונה, אך ידע לומר שהיה קונוס על הכביש, ולטעמי אין בכך די.

עה/3 העיד: "אני הייתי בזירת התאונה, נסעתי ברכב פרטי שלי, בכביש מס' 1 בנתיב השמאלי, במעל 100 קמ"ש, רכב שלפניי סטה ממש ברגע האחרון, ואז ראיתי ברזל על הכביש עם שילוט ולא
הספקתי לברוח... זזתי לשוליים וראיתי עוד שני רכבים התובע והנתבע... ראיתי שהרכב שסטה ימינה גרם גם לנהג לידי בנתיב האמצעי גם לסטות לנתיב הימני, אני מניח שזה גם מה שקרה לרכבים לפנינו (ההדגשה שלי – נ.ב.)." (ראה: ע"מ 5 לפרוטוקול).

סבורתני, כי דיי בקריאת העדויות על ההגדשות, בכדי להגיע למסקנה כי בנסיבות העניין אין לפטור את הנתבעים מהאחריות לתאונה.

כאמור, נהג התובעת לא ראה את הרכב הנוסף אשר סטה אל עבר רכב הנתבעים. הנתבע 1 לא ראה את הרכב הנוסף חומק מעצם בכביש וכי לשיטתו סטה בעקבות סטייה שביצע הרכב הנוסף ללא סיבה ברורה. הגם, שהעיד שכדי להמנע מהתאונה עם רכב צד ג' סטה ופגע ברכב התובעת. עה/3 אשר נפגע מהעצם בכביש, העיד כי ככל הנראה גם רכב הנתבעים נפגע מן העצם כפי שארע לו, וזו מסקנתו לסיבת הסטייה של נהג רכב צד ג'. יתרה מכך, עה/3 לא ידע לתאר איזה רכב בעצם סטה לעבר רכב הנתבעים, ומהו אופן הסטייה. כמו כן, לא ידע הוא להעיד באשר למהירות נסיעת רכב הנתבעים ולאמצעים שנקטטו על ידי הנתבע 1, ככל שננקטו, באשר למניעת ההתנגשות עם רכב התובעת.

לטעמי, המדובר בעדות הלוקה בחסר ואשר אין בה כדי לבסס, כי האחריות המלאה להתרחשות התאונה רובצת לפתחו של רכב צד ג'.

לדברים אלה מצטרפות עדויות העדים מטעם צד שלישי וצד רביעי, לפיהן לא התקבלה כל קריאה ו/או דיווח במוקדיהם אודות מפגע בכביש. כמו כן, המפגע אף לא אותר על ידי סייר מטעם צד שלישי אשר בודק אחת לשעה את קטע הכביש (ראה: ע"מ 7-8 לפרוטוקול).

לאור האמור והמפורט לעיל לא השתכנעתי לפטור את נהג רכב הנתבעים מאחריות לקרות התאונה.

משקבעתי כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבעים, הרי שעתה יש לבחון את הנזקים הנטענים על ידי התובעת.

התובעת תמכה את נזקיה בחוו"ד שמאית המעידה על שומת הנזק, אשר לא נסתרה ועל כן מצאתי לאמצה.

לאור האמור, אני קובעת כי התובעת הרימה את הנטל להוכחת הנזקים שנגרמו לה בעקבות התאונה שבענייננו.

הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו לתובעת סך של 13,902 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, ואגרת בית משפט ששולמה.

שכר בטלת עדים כפי שנפסק במהלך הדיון ושכ"ט עו"ד בשיעור של 11.8%.

הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים.

ההודעות כנגד צד שלישי וצד רביעי נדחות, ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון