פגיעת מחפרון ברכב פרטי חונה -תביעת פיצויים

פגיעת מחפרון ברכב פרטי חונה (תביעת פיצויים)

1. עניינה של התובענה שלפניי נסוב סביב נזקי רכוש שנגרמו לרכב התובע עת חנה הוא בסמוך לביתו בשכונת עיסוויה בעטיה של התדרדרות מחפרון (להלן:"המחפרון") לעברו ביום 3.5.12 (להלן: "התאונה" או "האירוע הביטוחי").

2. בעקבות הסכמה דיונית שהתגבשה בין הצדדים במהלך הישיבה המקדמית שנתקיימה במעמד הצדדים ביום 26.12.13 ניתן פסק דין חלקי ביום 26.1.14 ביחסים שבין התובע לנתבעים במסגרתו חוייבו האחרונים לשלם לתובע סך של 23,678 ₪. נותר, איפוא, להכריע בשאלת החבות הביטוחית באשר למערכת היחסים שבין הנתבעים ושולחי ההודעה לבין הצדדים השלישיים.

3. כעולה מההודעה לצדדים שלישיים, המחפרון היה מבוטח- בזמנים הרלבנטיים לתביעה - אצל הצד השלישי 2 בביטוח אחריות לצד שלישי במסגרת פוליסת ביטוח מס' 1-38027258-00 (להלן-"פוליסת הביטוח"). לטענת שולחי ההודעה, הצד השלישי 1 הינו הבעלים במשותף עימם במחפרון ומשכך, קיימת זיקת ביטוח המחייבת את הצד השלישי 2 לשפותם בגינה.

4. הצד השלישי 2 דחה טענות שולחי ההודעה הואיל ולטענתו המחפרון נמכר על ידי צד שלישי 1 לשולחי ההודעה עובר למועד קרות האירוע הביטוחי. לפיכך, על פי הוראות הדין אין חבות לשפותם בגין הנזקים הנטענים.

5. בישיבת הוכחות שהתקיימה במעמד באי כוח הצדדים מיום 9.3.14 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית, לפיה, ההודעה שנגבתה על ידי חוקר הצד השלישי 2 משולח ההודעה 1, מר עימאד X, תוגש בהסכמה כראייה לבית המשפט ואשר על יסוד האמור בה וטענות הצדדים תוכרע המחלוקת.

6. גירסת מר עימאד X כפי שנגבתה על ידי חוקר חברת הביטוח בהתייחס לשאלת הבעלות על המחפרון- מפורטת כדלקמן:

" את רישיון הנהיגה שלי המאפשר לי לנהוג בטרקטור אני הוצאתי בשנת 2002 ומאז אני עובד כטרקטוריסט בחב' חפירות והובלות ירושלים. הבעלים והמנהל של החברה הזאת הינו אחי הגדול פארוק. על הטרקטור שבנדון אני עובד מאז תחילת שנת 2012. סופיאן דרוויש הינו הבעלים הרשום של הטרקטור הנ"ל. את הטרקטור שבנדון רכשה חב' חפירות והובלות י-ם לפניי כשנה, היא רכשה אותו אז (לפני כשנה) מסופיאן דרוויש. אין לי מושג האם נעשתה מאז העברת בעלות, תברר זאת עם פארוק. לגביי דרוויש סופיאן יש לציין כי הוא לא קשור לחברת חפירות והובלות י-ם. התאונה שבנדון קרתה בתאריך 3.5.12, בסביבות השעה 14:30, היא קרתה בעיסוויה, במקום שאותו צילמת. אני הגעתי .. לבדי עם הטרקרטור הנ"ל למכולת אשר ישנה שם ( אני רציתי לקנות בה סיגריות) ואז אני החניתי אותו היכן שסימנת את האיקס. חשוב לציין כי לפני שירדתי ממנו אני פתחתי את שני הרגליים שלו והגבהתי אותו ..."

דיון ומסקנות:

7. במוקד המחלוקת ניצבת, איפוא, השאלה הנוגעת למערכת היחסים בין שולחי ההודעה לבין צדדי ג' - בנסיבות בהם בוצעה העברת בעלות במחפרון במשרד הרישוי עובר למועד האירוע הביטוחי. כאשר השאלה הינה האם בנסיבות אלה מתנתקת הזיקה הביטוחית המעניקה תוקף לחוזה הביטוח ואשר מכוחה יש לחייב את הצדדים השלישיים בשיפויים בגין הנזקים שנגרמו לתובע – אם לאו.


הינה כי כן, למרות חילוקי הדעות כפי שפורטו לעיל, עמדת הפסיקה הינה, כי ככלל העברת בעלות וחזקה בנכס מחייבת הסכמה מפורשת של המבטח שאם לא כן, יש בכך כדי להפקיע את חוזה הביטוח.

10. בסיכומי שולחי ההודעה מדגישים הם (טענה עובדתית במהותה), כי עסקינן במחפרון שהיה חלק מעסק משותף בין המבוטח על פי פוליסת הביטוח, מר סופיאן דרוויש, לבין שולחי ההודעה. שולחי ההודעה מצביעים על המסמכים שצורפו להודעה לצד ג'. כמו כן, נטען, כי גירסת הנתבע 2 שהעברת הבעלות במחפרון הייתה פורמלית בלבד וכי היא נועדה לשמש כתחליף לביטחונות אותם ביקש הנתבע 2 מדרוויש לצרכי השותפות ביניהם – לא נסתרה. מכאן מנסים שולחי ההודעה ללמוד, כי האינטרס הביטוחי של הצדדים השלישיים נותר על כנו. עוד נטען בסיכומים לראשונה, כי חברת הביטוח לא ביטלה את הפוליסה ולא שלחה מכתב דחייה. שולחי ההודעה אף מציינים כי לא הותנה במפורש בפוליסת הביטוח כי עם העברת הבעלות במחפרון בטלה פוליסת הביטוח. עוד נטען, כי הפוליסה אינה מגבילה את זהות הנהג הנוהג בה וכל עוד הוא נהג ברשות ובסמכות הרי שקיים כיסוי ביטוחי.

11. בסיכומי צד ג' 2 מודגשת הטענה, כי גירסתם העובדתית של שולחי ההודעה לא הוכחה למעשה. באשר למצב המשפטי באשר לתוקפה של הפוליסה במקרה של העברת בעלות על רכב הפנה צד ג' לפסיקה עניפה ועקבית של בתי המשפט המחוזיים, לפיה, ככלל העברת הבעלות על רכב מנתקת את הזיקה הביטוחית ומביאה לפקיעת פוליסת הביטוח.

12. מבחינה עובדתית, אין חולק בין הצדדים כי צד ג' 2 הנפיק פוליסת ביטוח צד ג' למחפרון על שם צד ג' 1 בלבד, אלא, שלטענת שולחי ההודעה צד ג' 1 היה שותפו של הנתבע 2 לעסק ובין היתר למחפרון ומכאן הזיקה הביטוחית הנטענת. אומנם גירסה זו הועלתה על ידי שולחי ההודעה ואולם סבורני, כי זו לא הוכחה.

הנתבעים לא התייצבו במועד ישיבת ההוכחות לחקירה נגדית ומשכך, לא ניתן לבסס הכרעה עובדתית על יסוד תצהיריהם בלבד בהיעדר ההסכמה דיונית מפורשת. כמו כן, הגירסה שהועלתה בתצהירי שולחי ההודעה לא נתמכה באסמכתאות חיצוניות כלשהן. שולחי ההודעה לא תמכו גירסתם באשר לשותפות והעברת הבעלות במשרד הרישוי בתחליף לביטחונות - באסמכתאות כלשהן ומשכך, עסקינן בעדות יחידה של בעל דין ללא כל סיוע ראייתי.

גירסה זו אף נסתרת מגירסתו של מר עימאד X, אחיו של הנתבע 2, כפי שנגבתה על ידי חוקר חברת הביטוח. כמו כן, הינה נסתרת מפעולת העברת הבעלות על המחפרון אשר הינה אומנם דקלרטיבית ואולם יש לייחס לה משקל ראייתי רב, כזה, המעביר את נטל ההוכחה לכתפי שולחי ההודעה בבחינת טענת "הודאה והדחה".

אף אין להידרש לטענות שולחי ההודעה באשר להגשת תצהיר החוקר שלא כדין, זאת, נוכח ההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים. באשר לטענת שולחי ההודעה שנטענה לראשונה בסיכומיהם, כי חברת הביטוח לא ביטלה את הפוליסה ולא שלחה מכתב דחייה, הרי שאין להם כצדדים שלישיים כל מעמד בעניין זה שכן, הם אינם המבוטחים ואינם צד לחוזה הביטוח.


14. הנני מייחס חשיבות בעניין זה אף לחלוף הזמן הרב שעבר בין עיסקת המכירה לבין האירוע ולכך, שצד ג' 1 לא תמך בגירסת שולחי ההודעה. כמו כן, הנני מייחס חשיבות למידת שינוי הסיכון הגלומה בהעברת נכס מסוג מחפרון שהינו כלי הנדסי כבד ויקר אשר ללא ספק כרוכה במידת סיכון גבוהה ולא ניתן לבוא ולומר שאינה משתנה ממבוטח למבוטח. בהקשר זה ייאמר כי שולחי ההודעה לא התייצבו לישיבת ההוכחות ובחרו אך להגיש סיכומים ובכך, נמנעו מהצגת המסכת העובדתית המלאה דבר שהינו לרועץ להם.

בנסיבות אלה, בהם לא הוכח ולו בדל זיקה ביטוחית או אינטרס ביטוחי - לא ראוי לחייב חברת ביטוח באופן אוטומטי להיכנס "בנעלי" המבוטח באותה פוליסה ובאותם תנאים. סבורני, כי אף לא ניתן להטיל על חברת ביטוח נטל כה כבד להוכיח למפרע, לאחר קרות מקרה ביטוח, כי לא הייתה מבטחת את מחזיק המחפרון וכן, באילו תנאים הייתה מבטחת אותו שכן, משמעות הדבר הקמת פוליסה רטרואקטיבית ופגיעה קשה בחופש החוזים.

15. סוף דבר- הנני דוחה הודעה לצדדים שלישיים ומחייבם לשאת בהוצאות משפט בסך 6,500 ₪ .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצויי התייקרות

 2. פיצוי מפוני סיני

 3. הפחתת פיצוי מוסכם

 4. פיצוי מוסכם מוסווה

 5. פרשת רמדיה פיצויים

 6. פיצוי כספי מהמשטרה

 7. תביעה לפיצוי מוסכם

 8. גובה הפיצויים לנפגעי פוליו

 9. פיצויים מחברת אזעקות

 10. התחשמלות תביעת פיצויים

 11. הפחתת פיצויים מוסכמים

 12. פיצויים לעובדת ניקיון

 13. בעיטה של סוס - פיצויים

 14. פיצוי נפגעי פוסט פוליו

 15. פיצוי פוליו מחוץ לישראל

 16. פיצויים לעובדת חצי משרה

 17. הפחתת גיל - פיצוי מופחת

 18. פיצויים בגין תרומת כליה

 19. פיצוי מוסכם הפרה יסודית

 20. פיצויים בגין השפלה בעבודה

 21. זכאות נערת ליווי לפיצויים

 22. תניית פיצויים מוסכמים מראש

 23. הפחתת פיצוי מוסכם לא סביר

 24. כוויה שמן רותח – תביעת פיצויים

 25. חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני

 26. פיצויים בגין תוכנית הרחבה

 27. שחרור כספים מקופת פיצויים

 28. השלמת פיצויים חוק ההתנתקות

 29. פיצויים להורים שילדיהם טבעו

 30. פיצויים בגין התנכלות שוטרים

 31. תביעת פיצוי עקב סיכול ממוקד

 32. תביעה לפיצוי נפגעי עירוי דם

 33. פיצוי בגין ההפרש בשטח הדירות

 34. פיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית

 35. ניתוק דוד שמש -תביעת פיצויים

 36. פיצויים בגין אסון גשר שפירים

 37. פיצוי בגין איחור במסירת דירות

 38. פיצויים עקב דליפה מצנרת המים

 39. תביעת פיצויים בגין כליאת שווא

 40. מענק פיצויים מוגדלים לעובדים

 41. תביעה לפיצוי בגין עקירת עצי זית

 42. התנגשות בארון פתוח - תביעת פיצויים

 43. תביעה שכנגד לתשלום פיצוי מוסכם

 44. התפרעות אוהדים - פגיעה תביעת פיצויים

 45. פיצויים בגין מו''מ בעסקת רכישה

 46. פגיעה בעין של ילדה - תביעת הפיצויים

 47. אחריות עירייה למפגעי ריח וזיהום אויר

 48. פיצויים לילדה שנדרסה כשחצתה כביש

 49. פגיעה התפוצצות רימון – תביעת פיצויים

 50. פיצוי בגין אי מימוש תניות חוזיות

 51. החזר כספים למעביד מקופת פיצויים

 52. פיצויים עקב הפרת חוק עבודה בישיבה

 53. פיצויים בגין פגיעה בחופש ההתאגדות

 54. פיצויים לפי סעיף 80 לחוק העונשין

 55. ילד נרמס ע''י המון - תביעה פיצויים

 56. מפוני גוש קטיף - פיצויים לבעלי עסק

 57. התפוצצות פגז מרגמה - תביעת פיצויים

 58. פרסומות ב-אס.אם.אס - תביעת פיצויים

 59. פיצוי חד פעמי במקום זכויות פנסיוניות

 60. עבודה במכירות בארה''ב - תביעת פיצויים

 61. התפוצצות זכוכית פגיעה בעין – תביעת פיצויים

 62. עובד שעזב וחזר לעבודה ולא קיבל פיצויים

 63. תביעה להחזר כספים ופיצויים בגין גביית יתר

 64. תביעה לתשלום כספי פיצויים בגין העלמת מידע

 65. פגיעת מחפרון ברכב פרטי חונה -תביעת פיצויים

 66. איסור הכניסה להר הבית - פיצוי כספי מהמדינה

 67. האם אפשר לתבוע פיצויים בנוסף לפיצויים מוסכמים

 68. פתיחת דלת של רכב חונה שגרמה לשבירת מראה של רכב -תביעת פיצויים

 69. אין אפשרות טכנית להשתמש בשירות "ביפון" של בזק ללא WIFI -תביעת פיצויים

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון