מתי מגישים הודעת צד ג ?

מתי מגישים הודעת צד ג ?

הודעה לצד שלישי מוגשת כאשר נתבע חפץ להרחיב את מעגל הנתבעים, מקום בו הוא גורס, כי אם תימצא התביעה נגדו מוצדקת, הרי שיהיה זכאי לסעד כלפיהם. מכאן, מטרותיו של הליך מסירת ההודעה לצד שלישי הן שלוש: (1) כבילת הצד השלישי להכרעה בתובענה; (2) הבאת הסכסוך בין הנתבע והצד השלישי לידי גמר תוך הדיון בתביעה העיקרית; (3) חיסכון בהוצאות הכרוכות בהגשת תביעה נפרדת (ראו ע"א 775/75 צרקלביץ נ' אלנבולסי, פ"ד ל(3) 102).

תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירה הגשת הודעה לצד השלישי בקובעה -

"בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה, רשאי נתבע ליתן לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה, הודעה לצד שלישי במקרים אלה:

(1) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה;

(2) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד הכרוך בנושא התובענה והוא בעיקרו כסעד שמבקש התובע;

(3) כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובע לנתבע, ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי".

כפי שנקבע בעניין גרניט, ההודעה לצד שלישי שואבת את חיותה ממהותו של הסכסוך שבין התובע והנתבע. לכן, מקום בו נדחית התביעה תדחה גם ההודעה לצד שלישי ואילו מקום בו היא מתקבלת, תתברר גם ההודעה (ע"א 81/89 גולן נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(3) 824, בפיסקה 7). בפסק הדין, צוטטו הדברים שנכתבו בספרו של כב' השופט גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, ואין לי אלא להביאם כלשונם -

"העיקרון המרכזי של ההודעה-לצד-שלישי, הוא, כי מדובר בתביעה על-תנאי. אם לא יהא הנתבע חב לתובע, יהא הצד השלישי פטור מלשפות אותו. חיובו של הצד השלישי יכול להיעשות רק אם זכה התובע בתביעתו כנגד הנתבע. לא הצליח התובע, ממילא לא יחויב גם הצד השלישי. אם תביעת התובע נגד הנתבע תידחה, ממילא ייצא הצד השלישי, נתבעו של הנתבע, פטור" (גורן, בעמ' 334).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מתי מגישים הודעת צד ג ?

 2. הודעה לצד שלישי בחו''ל

 3. דיון בהודעה לצד שלישי בנפרד

 4. המצאה מחוץ לתחום הודעה לצד ג'

 5. הודעת צד ג' בית הדין לעבודה

 6. ערובה להוצאות בהודעה לצד שלישי

 7. תקנה 222: מחיקת הודעה לצד שלישי

 8. המצאה מחוץ לתחום הודעה לצד שלישי

 9. בקשה לקבלת היתר למשלוח הודעת צד ג'

 10. הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה

 11. דיון בהודעה לצד שלישי בתום התביעה

 12. ערעור על סילוק הודעה לצד שלישי על הסף

 13. ערעור על מחיקת הודעה לצד שלישי על הסף

 14. האם אי משלוח הודעה לצד שלישי מהווה רשלנות

 15. הודעה לצד שלישי נגד חברת ביטוח בתאונת עבודה

 16. עיון חוזר בהחלטת המצאת הודעה לצד שלישי לחו''ל

 17. משלוח הודעה לצד שלישי נגד הנהג בתביעה נגד קרנית

 18. ערעור על אי פסיקת הוצאות בגין דחיית הודעה לצד שלישי

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון