התנגשות נגרר במשאית חונה

התנגשות נגרר במשאית חונה

1. לפניי תביעה שעניינה נזקים אשר נגרמו לרכב בבעלות התובעת בתאונת דרכים שארעה יום 22.6.12 בין רכב התובעת לרכב הנתבעים.

רכב התובעת הינו משאית ורכב הנתבעים הינו רכב מסחרי (להלן: "הגורר"), אליו היה מחובר נגרר (להלן: הנגרר").

נתבע 1 היה נהג הרכב בזמן התאונה. נטען, כי נתבעת 2 הייתה הבעלים ו/או מעסיקתו של נתבע 1. נתבעת 3 ביטחה את הגורר בפוליסה לכיסוי נזקי צד שלישי במועד הרלבנטי לתאונה.

2. נהג התובעת העיד בבית המשפט באשר לאופן קרות התאונה וגרסתו הייתה כדלקמן:

משאית התובעת עמדה בשטח הרציף בנמל אשדוד בהמתנה עד אשר משאית שלפניה תפרוק סחורה. בעוד משאית התובעת עומדת, הגיע רכב הנתבעים, שהינו גורר ונגרר, חלף מימין למשאית ופנה שמאלה ובמהלך הפניה שמאלה פגע הנגרר בחלק הימני קדמי של המשאית.

3. הנתבעים הגישו כתב הגנה מטעמם במסגרתו נטען כי רכב הנתבעים נסע בשטח נמל אשדוד, כאשר רכב התובעת התנתק מעגלת נגרר אשר הייתה מחוברת אליו ותוך כדי כך ובעוד הסתכל נהג התובעת לאחור, התקדם רכבו מבלי לשים לב אל הכביש ופגע ברכב הנתבעים.
נתבע 1 העיד בבית המשפט באשר לאופן קרות התאונה ולפי גרסתו, הוא נסע ברציף נמל אשדוד וחלף את משאית התובעים תוך כדי פניה שמאלה, אז הרגיש חבטה מאחור והבין כי משאית התובעים פגעה בנגרר.

יש להדגיש, כי נתבע 1 הודה בעדותו כי לא ראה כיצד ארעה התאונה וכל אשר יכול היה להעיד היה, כי הרגיש מכה מאחור כאשר חלף את משאית התובעים.

4. לכתב התביעה צורפה חוו"ד שמאי וכן הוגשו לבית המשפט תמונות הנזק למשאית התובעת, מהן ניתן ללמוד כי למשאית התובעת נגרם נזק של שריטה בפינה הימנית קדמית של המשאית וכן פינת הטמבון הקדמי נמשכה קדימה.

5. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי בכל המוצגים אשר הוגשו לביהמ"ש, מצאתי כי דין התביעה להתקבל.

מצאתי, כי אל מול עדותו של נהג התובעת אשר הייתה פוזיטיבית, עומדת עדותו של נתבע 1, אשר לא יכול היה להעיד כיצד אירעה התאונה, למעט העובדה כי חש מכה כאשר עבר את משאית התובעים תוך כדי פנייתו שמאלה. הואיל ובפניי גרסה פוזיטיבית מול היעדר גרסה, אני מקבלת את גרסת התובעת לאופן קרות התאונה.

ויודגש, כי נתבע 1 תמך בעדותו בגרסת נהג התובעת שכן הודה כי התאונה אירעה כאשר חלף את רכב התובעת תוך כדי פנייתו שמאלה.

אציין עוד, כי גרסת התובעת גם עולה בקנה אחד עם מיקום הנזק ואופי הנזק למשאית, שכן מתמונות הנזק ניתן לראות כי מדובר בשריטה מתמשכת בפינה הימנית קדמית של המשאית. אילו הייתה משאית התובעת מתחילה בנסיעה עת חלף אותה רכב הנתבעים, היה על הנזק למשאית התובעת להיות נזק מעיכה רחבה בקדמת המשאית. בפועל, נגרם נזק של שריטה באזור הסמוך לגלגל הימני קדמי, המעיד על התחככות פינת הנגרר בפינת המשאית, כפי גרסת נהג התובעת.
גם העובדה כי טמבון המשאית נמשך קדימה תומכת בגרסת התובעת.

6. בין הצדדים מחלוקת באשר לאחריות נתבעת 3 (מבטחת הגורר) לפצות את התובעת בגין נזקיה, בנסיבות בהן מוסכם על הצדדים כי המגע בין הרכבים היה בין הנגרר ומשאית התובעת:

ב"כ התובעת טען, כי פוליסת הביטוח של נתבעת 3 מכסה את שימושו של הנהג ברכב ושימוש הנהג ברכב, משמעותו: שימוש ברכב לרבות הנגרר, שכן הנגרר אינו נוסע מכוח עצמו אלא מובל ע"י הגורר.

ב"כ התובעת טען עוד, כי לו רצתה הנתבעת 3 להחריג את אחריותו של הנגרר, היה הדבר בא לידי ביטוי בפוליסה, אך לא קיימת כל החרגה כזאת בפוליסת הביטוח של הנתבעים.

בכל אופן, טען ב"כ התובעת כי יש לחייב את נתבע 1 במלוא סכום הנזק, שכן הינו הנהג המזיק וכן את נתבעת 2, אשר נתבע 1 פעל מטעמה.

7. ב"כ הנתבעים טען, כי לכל היותר יש לצמצם את שאלת אחריותם של הנתבעים ל-50% מגובה הנזק שכן, אין מחלוקת כי הנגרר פגע במשאית התובעת ולא הגורר ובהתחשב בכך כי לנגרר פוליסת ביטוח נפרדת אצל מבטחת אחרת.

8. אני מקבלת את טענת ב"כ התובעת בכל הנוגע לאחריותו של נתבע 1. נתבע 1 הינו הנהג המזיק ועל כן, הינו אחראי לפצות את התובעת במלוא סכום הנזק שגרם לרכבה.

באשר לנתבעת 2 - התובעת לא הוכיחה האם נתבעת 2 הינה הבעלים של הרכב או שמא מעסיקתו של נתבע 1, או שניהם. למקרא שמה של נתבעת 2 ניתן רק להניח כי מדובר בבעלים ולא במעסיקה של נתבע 1 ומשכך, כאשר ידועה זהותו של הנהג, דין התביעה כנגד בעלת הרכב להידחות.
בכל אופן, משלא הוכח מהו תפקידה של נתבעת 2, הרי שלא הוכחה העילה מכוחה תחויב נתבעת 2 בתשלום פיצוי לתובעת ועל כן, דין התביעה כנגדה להידחות.

9. באשר לעילת התביעה כנגד נתבעת 3- אין מחלוקת בין הצדדים כי נתבעת 3 ביטחה בזמנים הרלבנטיים את הגורר בלבד.

קיימת מחלוקת בפסיקה באשר לשאלת אחריותה של מבטחת הגורר בנסיבות בהן במסגרת התאונה פגע הנגרר ברכב צד ג'.


10. מקובלת עליי הגישה כי לא ניתן להפריד את אחריותם של הגורר והנגרר, שכן משחוברו להם יחדיו, הרי מדובר ביחידה אחת, המופעלת ע"י נהג אחד, השולט בכל המכלול, כאשר לכל אחד מן החלקים השפעה על ההתנהלות בכביש. בנסיבות אלו, מדובר במעוולים במשותף.

אציין, כי ממילא איננו עסקינן בתיק זה במקרה בו נגרר גרם בעצמו ובנפרד לנזק, אלא מדובר במקרה בו הנגרר היה מחובר לגורר. כך, שאף לפי הגישה הגורסת כי במקרים מסוימים ניתן לחייב את מבטחת הנגרר בתשלום מלוא הנזק, אין זהו המקרה לחיוב מבטחת הנגרר לבדה.

כמו כן, במקרה דנן גם לא הוכח כי קיימת בפוליסת הביטוח של הנתבעים (פוליסת הגורר) החרגה באשר לפגיעה של הנגרר.

סע 11 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) קובע כי:

"היה כל אחד משני בני-אדם או יותר חבים לפי הוראות פקודה זו, על מעשה פלוני, והמעשה הוא עוולה, יהיו חבים יחד על אותו מעשה כמעוולים יחד וניתנים להיתבע עליה יחד ולחוד."

לאור האמור בסעיף 11 הנ"ל, אחריותם של מעוולים יחד הינה ביחד ולחוד וכל אחד מהם יהא חב כלפי הניזוק במלוא סכום הנזק ובלבד שהניזוק לא ייפרע יותר ממאה אחוז מנזקו משניהם יחדיו.

11. אשר על כן, אני מחייבת את נתבעים 1 ו- 3 לשלם לתובעת מלוא סכום הנזק המוכח בסך 10,610 ₪ (יתר רכיבי התביעה לא הוכחו) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 28.6.12 , אגרת משפט בסך 372 ₪, שכר העד כפי שנפסק ושכ"ט עו"ד בשיעור 17.7%.
התביעה כנגד נתבעת 2 נדחית.

הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון