בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

בקשה לזימון לחקירת יכולת (ערעור על דחיה)

הבקשה
1. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל (מירי ברטהולץ), מיום 19.6.13, בתיק הוצאה לפועל מס' 10-06648-12-8 , נצרת (להלן: "תיק ההוצאה לפועל"), אשר דוחה את בקשת המבקש לזימון המשיב לחקירת יכולת.

2. לאחר עיון בבקשה, ובהתאם לסעיף 119(ז) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם- 1979, הריני לדחות הבקשה על אתר, מבלי להידרש לתגובת הצד שכנגד, והכל כפי שיפורט להלן:

הצדדים
3. המבקש, הוא הזוכה בתיק ההוצאה לפועל המתנהל בלשכת ההוצאה לפועל.

4. המשיב הוא החייב בתיק ההוצאה לפועל.

טענות המבקש
5. המבקש פתח בהליכי ההוצאה לפועל כנגד המשיב, על פי הוראות סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל (להלן: "החוק"), במסגרת בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, אשר הוגשה ב- 19.3.12.

6. לטענת המבקש, המשיב לא הגיש התנגדות, וחובו הינו חלוט. עוד מציין המבקש כי חובו של המשיב "אינו נמוך מ-12,500 ₪" נכון למועד הגשת הבקשה.

7. לטענת המבקש, הלה נקט בפעולות מגוונות ובהליכים שונים לגביית חובו מהמשיב, אולם אלו עלו בתוהו ולא הביאו לידי סילוק החוב.

בשלב זה יצוין כי לא צורפו מרבית הנספחים לבקשה זו, יחד עם זאת, איני נדרש להם, באשר אין בהם כדי לשנות את החלטתי.

הפעולות שננקטו לטענת המבקש, בניסיון לגבות את החוב יפורטו להלן
8.א. לטענת המבקש, על פי בקשתו מיום 24.7.12 ניתן צו עיקול על רכב הרשום על שם המשיב. (הבקשה הנטענת מיום 24.7.12 לא צורפה לנספחי בקשה זו).

ב. עוד טוען המבקש, כי על פי בקשתו מיום 5.8.12, ניתן צו למימוש כספי המשיב בקופת הגמל של בנק דיסקונט. (הבקשה הנטענת מיום 5.8.12, וכן ההחלטה הנטענת מיום 7.8.12 לא צורפו לנספחי בקשה זו).

ג. כמו כן טוען המבקש, כי על פי בקשתו מיום 3.9.12 ניתן צו למימוש עיקול כספים של המשיב בבנק ירושלים. (הבקשה הנטענת מיום 3.9.12 וכן ההחלטה הנטענת מיום 5.9.12 לא צורפו לנספחי בקשה זו.)

ד. לטענת המבקש, ביום 12.9.12 הגיש בקשה בהתאם לסעיף 7ב. לחוק, למתן צו למסירת מידע המופנה לגורמים שפורטו בבקשה. בהחלטתה קבעה כב' הרשמת כי היא שוכנעה "כי התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 7ב. לחוק, וכי המשיב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חלקו". (הבקשה הנטענת מיום 12.9.12 וכן החלטת הרשמת הנטענת, כפי שהובאה בבקשה, לא צורפו לנספחי בקשה זו ואינן בפניי.)

ה. ביום 12.9.12 הגיש המבקש, לטענתו, בקשה לחייב את המשיב לענות על שאלון, בצרוף מסמכים ובו פרטים על המשיב ורכושו. לטענת המבקש, ביום 13.9.12 הורתה רשמת ההוצאה לפועל למשיב, להשיב לשאלון בתצהיר ולצרף אליו כל מסמך נחוץ שפורט בהחלטה. (הבקשה מיום 12.9.12 וכן החלטת הרשמת מיום 13.9.12 לא צורפו לנספחי בקשה זו, ועל כן אינם בפניי).

ו. ביום 23.10.12 ניתנו לטענת המבקש, על פי בקשתו, צווי עיקול אצל מספר מחזיקים. (עותק צווים אלו לא צורף כחלק מנספחי בקשה זו.)

ז. ביום 10.12.12 הגיש המבקש, לטענתו, בקשה לצו למסירת מידע המופנה לטענתו לרשם המקרקעין ורשם המשכונות. ביום 11.12.12 ניתן לטענת המבקש הצו המבוקש. (הבקשה הנטענת מיום 10.12.12 וכן הצו הנטען מיום 11.12.12 לא צורפו כחלק מנספחי בקשה זו).

ח. ביום 27.12.12 הגיש המבקש, לטענתו, בקשה להטלת מגבלות שונות מכוח סעיף 66א. לחוק, וזאת, לטענת המבקש, לאחר שהמשיב לא הגיש תצהיר שאלון ומסמכים, ולא ביצע תשלומים על פי צו תשלומים שנקבע לו. לטענת המבקש, בהחלטה מיום 28.12.12 הוטלו מגבלות על המשיב, ובכלל זה, מגבלות על חידוש רישיון הנהיגה, ועיכוב יציאה מן הארץ. כמו כן, ניתן למבקש, לטענתו, צו למימוש כספים אצל מחזיק (בנק מרכנתיל דיסקונט). (בקשה מיום 27.12.12 וכן ההחלטה מיום 28.12.12 לא צורפו כחלק מנספחי הבקשה.)

9. לאור כל הפעולות שננקטו על ידי המבקש, לטענתו, במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ומאחר והמשיב לא הגיש תצהיר לשאלון כפי שנדרש, טוען המבקש, כי ביום 10.1.13 פנה לרשם ההוצאה לפועל, בבקשה לזמן את המשיב לחקירת יכולת.

10. כפי שעולה מהתיאור העובדתי של בקשה זו, נקבע בהחלטת רשמת ההוצאה לפועל (אשר לא צורפה לנספחי בקשה זו, ועל כן אינה בפניי), כי יש למצות הליכים אחרים ובהם עיקולי צד ג' והליכי קבלת מידע ומשלוח שאלון לחייב, ורק לאחר מכן, במידת הצורך, יוכל המבקש לחדש את בקשתו.

11. לטענת המבקש, הרשמת לא נתנה דעתה לכך כי המבקש אכן מיצה את כל אותם ההליכים. לפיכך, הגיש המבקש לטענתו, ביום 31.1.13 תגובה להחלטה זו, בה פורטו לטענתו כלל ההליכים שננקטו על ידי המבקש, הכוללים עיקולי צד ג', והליכי קבלת מידע. (התגובה הנטענת מיום 31.1.13 לא צורפה לבקשה זו).

12. לטענת המבקש, ביום 4.2.13 ניתנה החלטה על ידי הרשמת (אשר לא צורפה לנספחי בקשה זו, ועל כן אינה בפניי), לפיה, קובעת הרשמת כי לא מצאה לנכון לשנות החלטתה הקודמת. בין נימוקיה להחלטתה, השאלון וההחלטה לפיה על המשיב לענות על השאלון נשלחו לכתובת שגויה.

ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור

13. לטענת המבקש, ביום 17.6.13 הגיש בקשה נוספת לקביעת חקירת יכולת, כאשר ציין המבקש כי יש בידיו מידע עדכני אודות המשיב. בקשה זו נדחתה על ידי הרשמת ביום 19.6.13. בהחלטת הרשמת נקבע: "יש למצות הליכים אחרים ובהם עיקולי צד ג' והליכי קבלת מידע, כולל מידע ממשרד הרישוי, לשכת רישום מקרקעין, בקשה לצו שיורה למוסד לביטוח לאומי למסור לזוכה "אישור תקופות ביטוח ומעסיקים" לגבי החייב, משלוח שאלון לחייב. בהליכים אלו ניתן לקבל מידע ביחס למרבית הנכסים שהם ברי מימוש וכן ביחס למקום עבודתו של החייב. לאחר מכן, במידת הצורך, יוכל הזוכה להגיש בקשה להוצאת צו הבאה נגד החייב".
על החלטה זו מוגשת בקשת רשות הערעור בענייננו.

14. לטענת המבקש, טעתה כב' הרשמת, בהחלטתה מיום 19.6.13, שכן כלל ההליכים אשר נדרש המבקש לבצע בהחלטתה מיום 19.6.13 כבר בוצעו, ומשנכשל הליך הגביה, על הרשמת לזמן את החייב לחקירת יכולת. זאת ועוד, לטענת המבקש, שגתה כב' הרשמת, כאשר הגיעה למסקנה מוטעית לפיה השאלון נשלח לכתובת שגויה. לטענתו, החייב מסרב לאסוף את דבר הדואר הרשום.

דיון והכרעה

19. כעולה מהפירוט העובדתי בבקשה זו, בהחלטת הרשמת מיום 4.2.13, מנמקת כב' הרשמת כי לא מצאה לנכון לשנות את החלטתה הקודמת (ולזמן את החייב לחקירת יכולת), מאחר והשאלון וההחלטה המורה למשיב להשיב על השאלון נשלחו לכתובת שגויה, ומשכך, לא מוצה ההליך.
אינני מקבל את טענת המבקש לפיה החייב מסרב לאסוף את דבר הדואר, ומשכך מוצה הליך זה. ראשית, טענה זו נטענה בעלמא, ומבלי שצורפה כל אסמכתא, בדבר אישור שליחת דבר הדואר הרשום, ו/או אישור מחברת הדואר לאי איסוף הדואר על ידי הנמען. בנוסף, בוודאי שאין בכך כדי למצות את ההליך, שכן, למבקש מנויות אפשרויות נוספות לשליחת דבר הדואר, למשל- שליחה במסירה אישית, וכיו"ב.

20. זאת ועוד, בהחלטת כב' הרשמת מיום 19.6.13, נשוא בקשה זו, נקבע כי יש למצות הליכים אחרים אשר לא מוצו, ובכלל זה, ובין היתר, "..בקשה לצו שיורה למוסד לביטוח לאומי למסור לזוכה 'אישור תקופות ביטוח ומעסיקים' לגבי החייב, ומשלוח שאלון לחייב".

כעולה מהפירוט העובדתי בבקשה, הליכים אלו לא מוצו, ו/או לא ננקטו על ידי המבקש.

21. לאור המפורט לעיל, איני מוצא סיבה להתערב בהחלטת הרשמת.

סוף דבר
22. דין הבקשה להידחות.

מאחר ולא התבקשה תשובה, אינני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון