תביעה בגין אי התקשרות במכרז (סמכות עניינית)

תביעה בגין אי התקשרות במכרז (סמכות עניינית)

לפני בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.
1. הרקע לבקשה-
התובענה בה עסקינן הוגשה על ידי התובעת בגין שני מכרזים שפורסמו על ידי הנתבעת. על פי האמור, במכרז הראשון בו עסקינן- הפסידה התובעת, בעוד במכרז השני – זכתה. להלן, יפורטו בקצרה העניינים נשוא כתב התביעה-
במהלך חודש אפריל 2009 השתתפה התובעת במכרז שפרסמה הנתבעת והגישה הצעתה בהתאם לתנאיו. זמן קצר לאחר מכן, נתקבלה הודעת הנתבעת לפיה לא זכתה התובעת במכרז, ואף הוחזרה לה הערבות הבנקאית שהפקידה. לעמדת התובעת, נומק הסירוב בהצעה נמוכה יותר שהציע מציע אחר. לטענת התובעת גילתה כי הצעתה שלה היתה הנמוכה ביותר. משגלתה זאת- פנתה אל הנתבעת מספר פעמים על מנת לעיין בחומר המכרז ובנספחיו, אולם הנתבעת לא נענתה לבקשותיה.
לטענת התובעת, התקשרות הנתבעת עם הזוכה במכרז נעשתה שלא כדין ובחוסר תום לב והסבה לה נזקים כבדים- הוצאות ההשתתפות במכרז, אבדן רווחים וצמצום מחזורי עסקיה.
עוד מעלה התובעת טענות ביחס להסכם שנחתם בין הצדדים ביום 23.09.09 לביצוע עבודות בנמל תל אביב. לעמדתה, במהלך ביצוען של העבודות נדרשה לבצע שינויים רבים ועבודות נוספות לבקשת הנתבעת, אשר חרגו מהשירותים שהוגדרו בהסכם. חריגות אלה תומחרו בסופו של יום בחשבון שהגישה לנתבעת, אולם זו שילמה רק חלק מהתמורה שנדרשה.
לפיכך, הוגשה התביעה, בגין שתי העילות גם יחד, בסכום של 1,000,000 ₪.

2. טענות הצדדים, בתמצית-
המבקשת, היא הנתבעת, עותרת לדחיית התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.
לטענתה, הואיל ועילות התביעה נוגעות למכרזים הפומביים שנערכו על ידי המבקשת- הרי שבהתאם לדין ולפסיקה, מסורה הסמכות לדון בהם, לבית המשפט לעניינים מנהליים.
וביתר פירוט- טוענת המבקשת כי עילת התביעה, אשר עניינה אי התקשרות במכרז, הוגדרה מפורשות כאחד מן העניינים המסורים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט לעניינים מנהליים, כפי שנקבעו ב- עעם 3309/11 נדב קוטלרסקי נ' המועצה המקומית תל מונד (להלן: "פס"ד קולטלרסקי).
באשר לעילה השניה, הנוגעת לקיום ההסכם לאחר הזכיה במכרז, מציינת המבקשת כי מ"צליל" התביעה עולה כי אף זו נוגעת למכרז ולפיכך, אף היא צריכה להתברר בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.
3. מנגד, טוענת המשיבה כי עילת התביעה המנהלית משנית לחוזית, ולפיכך מוסמכת ערכאה זו לדון בשתי העילות גם יחד, שלצורך היעילות אין לפצלן- מכוח סמכותה האינצידנטלית.
עוד מציינת המשיבה כי הואיל ועילת התביעה נולדה עוד בטרם ניתן פס"ד קוטלרסקי, הרי שאף במידה והיתה מבכרת להגיש התביעות בפני הערכאות השונות מלכתחילה, היה באפשרותה להגיש בקשה מתאימה לצורך איחוד הדיונים.
לחילופין, מבהירה המשיבה כי אף לו ימצא בית המשפט לנכון כי אין בסמכותו לדון בעילת התביעה הראשונה, הרי שאין לדחותה, כי אם להעבירה לבית המשפט המוסמך.
4. בתשובתה, שבה וחוזרת המבקשת על בקשתה לדחיית התובענה. לעמדתה, מתעלמת המשיבה בתגובתה מן השונות בעילות ומכך שאין בית המשפט בעל סמכות לדיון בעילה הראשונה. עוד טוענת המבקשת כי כתב התביעה מהווה ניסיון לתקיפה עקיפה של החלטה מנהלית, במקום בו אין אפשרות לעשות כן.
5. דיון והכרעה-
8. כאמור, בבקשתה טוענת המבקשת כי הואיל ועילת התביעה הינה "תובענה לפיצויים שעילתה במכרז", הרי שאין הסמכות לדון בה מסורה לבית משפט זה. לפיכך, יש לבחון האם אכן נכנסת התובענה דנן בגדרה של הגדרה זו-
9. סבורתני כי בשים לב למבחנים שנקבעו בפסק דין קוטלרסקי הנ"ל, יש להבדיל בין עילות התביעה השונות, שכן הסמכות ביחס לכל אחת מן העילות מסורה לבית משפט שונה.
באשר להפסד המשיבה במכרז 1/09 שפורסם על ידי המבקשת- הראשונה טוענת לנזקים שנגרמו לה כתוצאה מההפסד במכרז ולזכיה שלא כדין של המציעה האחרת. על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה בעניין- עילה זו נכנסת בגדר "תובענה לפיצויים שעילתה במכרז", אשר הינה בסמכותו הייחודית של בית המשפט לעניינים מנהליים ועל כן דינה להידחות על הסף.
10. באשר לעילה האחרת, העוסקת בעבודות נוספות שהתבצעו לאחר הזכיה במכרז ולא שולמה תמורתן- לבית משפט זה סמכות לדון בה. אמנם, טוענת הנתבעת כי מ"צליל" התביעה עולה כי קשורה היא קשר ישיר לדיני המכרזים, אולם אינני סבורה כך. משזכתה המשיבה במכרז והתקשרה בחוזה עם המבקשת, אין עוד השתיים מצויות בשלב המכרזי, כי אם בשלב החוזי- בו נבדק החוזה בין הצדדים וכן היקף העבודות שנדרשו בפועל אל מול אלה שהוסכמו בו. המדובר בעניין הנבדק בכלים ה"אזרחיים" של בית המשפט ולא בכלים מנהליים ומכאן, כי אין עוד מקום לקבוע כי עניין זה מסור לסמכותו של בית המשפט המחוזי, כי אם לבית המשפט האזרחי.
11. עוד אציין בהקשר זה, כי אינני מקבלת את הטענה לסמכותו האינצידנטלית של בית המשפט לדון בשתי העילות גם יחד. אין מדובר בשאלה המתעוררת אגב הדיון, כי אם בעילות תביעה עצמאיות הנפרדות זו מזו, אשר אין בהכרעה באחת מהן כדי להשפיע על האחרת. לפיכך, מוצאת אני כי יש לפצל בין עילות התביעה השונות, כאשר זו המסורה לסמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים תידחה ואילו זו אשר בסמכותו של בית משפט זה- תיוותר על כנה.

הואיל והבקשה נתקבלה בחלקה, איני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי סמכות עניינית ?

 2. סמכות עניינית מכרזים

 3. סמכות עניינית סכסוך דת

 4. סמכות עניינית במקרקעין

 5. סמכות עניינית בתביעה מנהלית

 6. תאונה בסיני - סמכות עניינית

 7. החזקת ילדים - סמכות עניינית

 8. סמכות עניינית בענייני ארנונה

 9. בית הדין לעבודה סמכות עניינית

 10. סמכות עניינית מזונות מוסלמים

 11. חלוקת מקרקעין - סמכות עניינית

 12. סמכות עניינית בתביעת קניין רוחני

 13. סמכות עניינית בתביעת החזר ארנונה

 14. היטלים עירוניים - סמכות עניינית

 15. סמכות עניינית במקרקעין לא רשומים

 16. חוסר סמכות עניינית בתביעת מזונות

 17. סמכות עניינית - הסדרי ביקור ילדים

 18. תביעה בענייני מכרזים סמכות עניינית

 19. סמכות עניינית ועדת ערר או בית משפט

 20. פסק דין שניתן בחוסר סמכות עניינית

 21. מזונות בין מוסלמים - סמכות עניינית

 22. הפרת הבטחת נישואין - סמכות עניינית

 23. תביעה נגד קופת גמל - סמכות עניינית

 24. סמכות עניינית - זיקת הנאה במקרקעין

 25. סמכות עניינית לבית הדין הדתי הדרוזי

 26. העלאת טענת חוסר סמכות עניינית באיחור

 27. המועד להעלאת טענת חוסר סמכות עניינית

 28. פסק דין בהעדר הגנה ללא סמכות עניינית

 29. תביעה נגד תאגיד מים - סמכות עניינית

 30. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה

 31. סמכות עניינית בתביעה למסירת חזקה בנכס

 32. סמכות עניינית למתן צווים לרשות שלטונית

 33. סילוק התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית

 34. סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מנהליים

 35. העלאת טענת סמכות עניינית ביוזמת בית המשפט

 36. סמכות עניינית בתביעת סילוק אנטנה ממקרקעין

 37. תביעה בגין אי התקשרות במכרז (סמכות עניינית)

 38. טענת חוסר סמכות עניינית בסכסוך בין בני משפחה

 39. מחיקת סעיפים מכתב התביעה מחוסר סמכות עניינית

 40. סמכות עניינית בתביעת נזיקין בין עובד למעביד

 41. משכון על דירת מגורים לא רשומה - סמכות עניינית

 42. ביטול החלטת בית הדין השרעי מחוסר סמכות עניינית

 43. סמכות עניינית בתביעת פיצויים בגין אי זכייה במכרז

 44. לאיזה בימ"ש סמכות עניינית בתביעת פיצויים על מכרז ?

 45. סעד החזר כספי סמכות עניינית ביהמ''ש לעניינים מנהליים

 46. שיהוי והשתק יכולים להוות חסם גם לטענת חוסר סמכות עניינית

 47. סמכות עניינית לדון בתביעה לביטול דו"ח חניה לבית המשפט לעניינים מקומיים

 48. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה: סעיף 1(6)(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון