בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

1. המערערים, הנתבעים בתיק ת"ט 26359-01-14, מערערים על שתי החלטותיו של כב' הרשם עמיעד רט שדחה בקשתם להורות על ביטול עיקולים שהוטלו עליהם ולחילופין לקיים דיון במעמד הצדדים כדי לדון בבקשתם לבטול העיקולים.

ראשיתו של ההליך המשפטי בבקשה לביצוע שטר שהגישה המשיבה בלשכת ההוצל"פ. המשיבים הגישו התנגדות ובקשה להארכת מועד (לטענתם אחרו ביומיים בהגשת ההתנגדות).

בהתאם לתקנה 108 לתקנת ההוצל"פ הועברה ההתנגדות לביהמ"ש השלום ואולם מאחר והוגשה באחור לא הורה רשם ההוצל"פ (כדין) על עיכוב ביצוע.

2. ביום 14.1.14, הורה כב' רשם ביהמ"ש עמיעד רט על עיכוב הליכי ההוצל"פ כפוף להפקדה, דא עקא שהעיקולים שביטולם מבוקש הוטלו לפני ההחלטה האמורה בדבר עיכוב הליכים, ואין טענה כי הוטלו בניגוד להחלטה.

אף אין מחלוקת כי העיקולים הוטלו לאחר שחלף המועד להגשת התנגדות ומכאן שורש המחלוקת שבין הצדדים.

בהחלטתו מיום 28.1.14, של הרשם הנכבד קבע כי מאחר והעיקולים הוטלו לאחר שחלף המועד הקבוע באזהרה אין מדובר בעיקולים שהוטלו במעמד צד אחד, אשר לגביהם חלה תקנה 367 (ג) לתקנות סדה"א.

יצוין כי כאשר מועברת התנגדות מלשכת ההוצל"פ לביהמ"ש דינה בכתב תביעה לפי סדר דין מקוצר (תקנה 108 (ב) לתקנות ההוצל"פ) ומשכך משלב זה חלות תקנות סדר הדין האזרחי.

3. לאחר שקיבל הרשם את כתבי הטענות של הצדדים, קבע בהחלטה נוספת מיום 2.2.14, כי בכפוף להפקדת סך של 35,000 ₪ יבוטלו העיקולים בחברות כרטיסי האשראי ובחשבונות עו"ש שונים.

הערעור איננו מתייחס לתנאי ההפקדה שנקבעו והערעור הינו במישור העקרוני, שכן לטענת המערערים יש לבחון את בקשתם לבטול העיקולים כעיקולים שהוטלו במעמד צד אחד ולכן חלה תקנה 367 (ג) לתקנות סדה"א, וכל ההלכות החלות במקרה כזה, דהיינו על מבקש העיקול להוכיח, בין היתר, את יסוד ההכבדה.

בתיק ההוצל"פ הוטל העיקול מבלי שנבחנה שאלת ההכבדה וכל יתר התנאים שעל מבקש העיקול להוכיח.

משמוגשת בקשה לבטול העיקול שניתן במעמד צד אחד, אזי מתקיים הדיון מתחילתו והנטל על מבקש העיקול, ודיון כאמור לא התקיים בפני הרשם, לא נחקרו מצהירים וההחלטות ניתנו על בסיס כתבי טענות בלבד.

תקנה 367 (ג) קובעת כי על ביהמ"ש לקיים דיון במעמד הצדדים, בהקדם האפשרי.

4.

עיינתי בפסיקה אליה מפנים ב"כ הצדדים בעיקרי הטיעון, ובמיוחד לפסיקה שמציינים המערערים.

5. בקשה לביצוע שטר המוגשת ללשכת ההוצל"פ הינה פס"ד על תנאי והתנאי הוא אי הגשת התנגדות לביצועו.

ככל שלא מוגשת התנגדות במועד הופך השטר לפסק דין סופי.

עם הגשת ההתנגדות לבית המשפט חלות עליה אך ורק תקנות סדר הדין האזרחי, כפוף להוראות ספציפיות בחוק ההוצל"פ ובתקנותיו.

בעניינינו, בשלב זה וטרם שנדונה ההתנגדות ומקל וחומר שטרם נדונה הבקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות הרי שלכאורה השטר הינו בבחינת פסק דין סופי.

העיקולים שהוטלו לאחר חלוף המועד להגשת התנגדות וכאשר פסק הדין סופי אינם עיקולים שהוטלו במעמד צד אחד עליהם חלים הוראות תקנה 367 (ג) לתקנות סדה"א וממילא אין לבחון הבקשה לביטולם של העיקולים כפי שנבחנת בקשה לבטול עיקול שהוטל במעמד צד אחד במסגרת תביעה המתנהלת בביהמ"ש.

6. כאשר מועברת ההתנגדות לביהמ"ש קובעת תקנה 108 (ג) לתקנות ההוצל"פ כי כל הסעדים שננקטו בתיק ההוצל"פ יישארו בעינם כל עוד לא החליט ביהמ"ש אחרת.

השטר, משחלפה תקופת ההתנגדות, דינו בפסק דין אשר על פי סעיף 17 לחוק ההוצל"פ לא יעוכב ביצועו אלא בצו של ביהמ"ש.

המסקנה מכל האמור כי בנסיבות המקרה הסמכות להורות על ביטול העיקול מסורה לביהמ"ש ולא על פי תקנה 367 (ג) וההלכות בעניין בטול עיקול זמני.

לביהמ"ש הסמכות להורות על בטול עיקול גם שלא ניתן במעמד צד אחד למשל עקב שינוי נסיבות ואף לאשר המרת עיקול כבטוחה אחרת, וזאת במסגרת שיקול דעתו בהתאם לנסיבות.

7. בהחלטתו מיום 2.2.14, הפעיל הרשם הנכבד את שיקול דעתו, לאחר שעיין בטענות הצדדים וקבע תנאי לבטול העיקול, לגביו לא מתייחסים המערערים וטוענים כי אינו סביר או מידתי.

בהתאם לתקנה 241 (ד) לתקנות סדה"א רשאי ביהמ"ש או הרשם לדון בבקשה על בסיס כתבי הטענות של הצדדים ללא צורך בדיון ובחקירות.
כאמור על שיקול דעתו של הרשם לא הוגש ערעור, אף לא מצאתי מקום להתערב בשיקול הדעת, החלטה שניתנה טרם נדונה הבקשה להארכת מועד וההתנגדות.

בפני הרשם היו הטענות והנתונים על בסיסן יכול היה לקבל החלטה ראויה ומידתית וכאמור לא מכוח תקנה 367 (ג) לתקנות סדה"א.

8. אשר על כן נדחה הערעור.
המערערים ישלמו למשיבה הוצאות הערעור בסך של 2,500 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון