בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

קביעת צו תשלומים חודשי ע"ס 400 ₪

כפי ששילמה המבקשת בתיק האיחוד הראשון שמספרו 10-99998-01-8 (להלן: "תיק האיחוד הראשון").

רקע בתמצית:


כנגד המבקשת מתנהלים שמונה תיקי הוצאה לפועל בלשכות שונות, ויתרת חובה בתיקים אלה עומדת על-סך 556,000 ₪ לערך.

התיקים נוהלו במשך השנים במסגרת תיק האיחוד הראשון, בו שילמה המבקשת על פי צו תשלומים סך של 400 ₪ בחודש.

במהלך שנת 2013, נבצר מן המבקשת לעמוד בצו התשלומים, מחמת מחלת הסרטן בה לקתה, כטענתה, ותיק האיחוד פוזר ונסגר.

ביום 6.2.14, הגישה המבקשת בקשה לחידוש תיק האיחוד על ידי קביעת צו תשלומים של 400 ₪.

ביום 9.2.14 ניתנה החלטת כב' רשמת ההוצל"פ, לפיה בקשת המבקשת תידון לאחר שהמבקשת תפקיד עירבון בסך 6,000 ₪, תגיש דפי חשבון בנק, ותפרט את הוצאותיה החריגות.

ביום 24.2.14 הגישה המבקשת בקשה לעיון חוזר, וביום 25.2.14 ניתנה ההחלטה נשוא הערעור כאן.

ההחלטה נשוא הערעור:


כב' רשמת ההוצל"פ קבעה בהחלטתה בעניין המבקשת כדלקמן:

"החייבת היתה משלמת באיחוד קודם 400 ₪ לחודש, ולא שילמה מזה שנה. לפיכך סכום הערבון שנקבע הוא סביר. לפנים משורת הדין, ישולם סך של 4,000 ₪ אורה על פתיחת תיק איחוד. היתרה בסך 2,000 ₪ תפרוס ל- 5 תשלומים ע"ס 400 ₪ כ"א שיצטרפו לתשלום החודשי".

עיקר טענות המבקשת:


ההחלטה נשוא הערעור עומדת בניגוד להלכה הפסוקה בעניין התניות לפתיחת תיק איחוד, בפרט לגבי תשלום ראשוני כתנאי לפתיחת תיק איחוד, וניתנה ללא נימוקים ראויים וצודקים;

ההתניה לחידוש תיק האיחוד אינה ראויה בנסיבות המיוחדות של תיק זה, והיא מתעלמת כליל ממצבה הכלכלי הקשה של המבקשת, ומצבה הרפואי בשנה שחלפה, אשר בעטיו צברה המבקשת חובות פיגורים ונסגר תיק האיחוד הראשון;

הכנסתה הנמוכה של המבקשת אינה מאפשרת לה לעמוד בתנאי התשלום הראשוני של 6,000 ₪ לפתיחת תיק האיחוד, ומשמעות חיובה בסכום זה כמוהו כדחיית בקשתה לאיחוד תיקים וסיכול מטרת צו התשלומים (רע"צ (נצרת) 56586-07-11 פאיק גנאיים נ' סינימה קרדיט);
המבקשת אינה משתמטת מתשלום חובותיה, וראיה לכך כי במשך למעלה מעשר שנים שילמה בהתאם לצו התשלומים בתיק האיחוד הראשון, ללא כל פיגור;

הפסקת התשלומים בשנה החולפת נבעה אך ורק ממצבה הרפואי הקשה בעטיו הפסיקה לעבוד, והיא שבה לעבודה לסירוגין בחודש 7/2013 ולעבודה מלאה בחודש ינואר 2014, ממנה הא משתכרת כ- 2,300 ₪ בממוצע, ובכוונתה להיכנס למסלול תשלומים סדיר עד להסדרת חובותיה;

המבקשת מתגוררת עם בן זוגה ובתה הקטינה בדירה שבבעלותה. בן זוגה אינו משתכר ומקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי בסך 2,900 ₪, ובכך הכנסת התא המשפחתי עומדת על 5,200 ₪ לחודש.בהחלטתי מיום 19.3.14 ניתנה לצדדים הזדמנות להשלים טיעונים, וצוין, כי בית המשפט רואה להכריע בבקשת רשות הערעור ללא קיום דיון, אלא אם צד כלשהו יבקש זאת. מי מהצדדים לא ביקש לקיים דיון. תחת זאת, נתקבלו סיכומי טענותיהם של חלק מהמשיבים.

עיקר תגובות המשיבים:


לטענת המשיבה 2 (עיריית נצרת עילית) יש לדחות בקשת רשות הערעור על הסף; ההחלטה נשוא הערעור סבירה לאור הפיגורים שנצברו בתיק עקב הפסקת תשלומים בתיק האיחוד הראשון.

לטענת המשיב 6 (מר גראבה אשרף) דין הבקשה להידחות על הסף; בבעלות המבקשת בית ברח' התמר 5א' בנצרת עילית, ששוויו לא פחות משני מיליון ₪, ולכן היא בעלת יכולת ואינה מוגבלת באמצעים ויש להורות על מכירת זכויותיה בבית תוך רכישת דירה חלופית זולה יותר, כאשר ההפרש יסלק חובותיה.

המשיב 8 הותיר את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט.
יתר המשיבים לא הגישו תגובתם.

דיון והכרעה:


על פי סמכותי מכוח תקנה 120(א) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם – 1979, ולאחר שנתתי לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם, ולאחר שסברתי שלא תפגע זכותו של צד מעוניין שלא הסכים לכך (ראו החלטתי מיום 19.3.14), מצאתי לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967 (להלן: "חוק ההוצל"פ") נועד ליצור מנגנון לגביית חובות באופן יעיל ומהיר, תוך שהוא מספק הגנה לחייבים אשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לפרוע את חובותיהם. יש לאזן בין שתי מטרות אלה, בהתאם לנסיבות (ע"א 2097/02 איטונג נ' חדיד, מיום 13.05.03).


סעיף 74יא(א) לחוק ההוצל"פ קובע סמכות שבשיקול דעת לרשם ההוצל"פ באשר להתניית מתן צו איחוד תיקים בהפקדת ערובה או נקיטת הליך אחר, כלשון הסעיף:
"נתן רשם ההוצאה לפועל צו איחוד, רשאי הוא להתנותו במתן ערובה להנחת דעתו, ולהורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, ועל התנאים לפרעון חובות החייב, לרבות סדרי התשלומים, שיעוריהם ומועדיהם...". (ההדגשה שלי – ס"י).הלכה פסוקה היא, כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בצווי תשלומים כמו גם בקביעות בדבר הפקדת ערובה כתנאי לאיחוד תיקים, אשר ניתנו על ידי רשם הוצאה לפועל, אלא במקרים נדירים וחריגים; עם זאת, קיימים מקרים חריגים של חייבים, בהם נפרסת מסכת עובדות ונסיבות ספציפיות המחייבות לנהוג בהם ברגישות, שכן גם הדין וגם המחוקק בחרו לאפשר לחייבים חיים וקיום סבירים, ואין לדרוש מהם יותר ממה שהם מסוגלים לשלם. (ר' רע"א 7195/09 ציון קרטה נ' פרקליטות מחוז חיפה, מיום 3.12.09).
בענייננו, מצאתי, כי יש בנסיבותיה האישיות של המבקשת, כדי להצדיק חריגה מן הכלל הנוהג ולהתערב בהחלטת כב' רשמת ההוצל"פ.

ראשית, מדובר בחייבת שעמדה במשך כעשור בתשלום חובותיה על פי צו התשלומים במסגרת תיק האיחוד הראשון, בסך 400 ₪ לחודש, ראיה לכך כי אינה משתמטת מתשלום חובותיה;
שנית, המבקשת טוענת לנסיבות מיוחדות אשר בעטיין חדלה מתשלום החוב במסגרת תיק האיחוד הראשון. גרסתה לא הופרכה, ולדידי, יש בסמיכות הזמנים שבין לקותה במחלה, לבין הפסקת התשלומים על ידה כדי לאשרר גרסתה זו;
שלישית, הונחה דעתי, על פי דפי חשבון הבנק ותלושי השכר של המבקשת, כי אין ביכולתה לעמוד בתשלום בסך 4,000 ₪, עת הכנסת התא המשפחתי הכוללת עומדת על 5,200 ₪; כן, יש להביא בחשבון כי למבקשת בת קטינה המתגוררת בביתה ונסמכת על שולחנה;
רביעית, המבקשת הצהירה כי לאחרונה שבה לעבודה סדירה, אם כי במשכורת נמוכה, ויש בכך תקווה כי תעמוד בתשלומים החודשיים.


אמת, כב' הרשמת בעצמה ראתה לנכון, בהחלטתה מיום 9.2.13 בבקשה לעיון נוסף, להקל ולו במעט על המבקשת ע"י פריסת תשלומים נוחה יותר של התשלום הראשוני, לאור נסיבותיה האישיות ומצבה הכלכלי.
סבורני שלא די בפריסה זו, אשר אף בה מצאתי הכבדת יתר על המבקשת, עד כדי נעילת הדלת בפניה. נוכח נסיבותיה המיוחדות של המבקשת, משמעות ההחלטה להתנות פתיחת תיק האיחוד בתשלום ראשוני בסכום של 6,000 ₪ (אף אם נפרס לתשלומים), היא אי מתן הזדמנות אמיתית למבקשת להיכנס למסלול של תשלום סדיר ועקבי בהתאם ליכולותיה, ולמעשה, כמוה כדחיית הבקשה לאיחוד.


זאת ועוד, מגמת הפסיקה היא שלא לסכל האפשרות שהחייב יכנס למסלול תשלומים סדיר בהתאם ליכולותיו, ודומני, כי התניית שובה של המבקשת למסלול "דרך המלך" לשם הסדרת חובותיה, בתשלום ראשוני הגבוה פי 10 מן התשלום החודשי לפי צו התשלומים, עלול לסכל מטרה נעלה זו (ראו בר"ע (חי') 1895/07 שושנה רואש נ' בנק הפועלים, ניתן ביום 25.10.07).לאור כל האמור לעיל, הנני מקבל את הערעור בכל הנוגע לגובה התשלום הראשוני, וקובע, כי על המבקשת לשלם סך של 2,000 ₪ כתשלום ראשוני כתנאי לחידוש תיק האיחוד, אשר ישולם כדלקמן: סך של 1,000 ₪ ישולם מיידית, וסך של 1,000 ₪ הנותרים ישולם בחמישה תשלומים חודשיים, 200 ₪ כל אחד, שיתווסף לצו התשלומים החודשי.
בנסיבות, אינני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון