תביעה בין אחים להשתתף בהוצאות הליך משפטי של הורה

תביעה בין אחים להשתתף בהוצאות הליך משפטי של הורה

זוהי תביעה להשבת הוצאות בגין הליך משפטי אשר שולמו ע"י התובעת בגין תביעת נזיקין כנגד בית חולים אזורי בגליל מערבי נהריה; בית חולים גריאטרי שיקומי ע"ש פלימן וכנגד מדינת ישראל משרד הבריאות, בת.א. 25750-06 שהתנהלה בבימ"ש השלום בתל-אביב בעילת נזיקין (להלן: "תביעת הנזיקין").

רקע עובדתי

1. התובעת והנתבעים הינם אחים.

2. ביום 11.4.2006 הגישה התובעת את תביעת הנזיקין (ת/2), לפיצוי בגין טיפול רפואי באמם המנוחה של התובעת והנתבעים.

3. התובעת היתה התובעת היחידה בתביעת הנזיקין.

4. בחודש אוקטובר 2008 הוגשה בקשה לתיקון כתב התביעה בתביעת הנזיקין (נ/1). מהות התיקון המבוקש - צירוף אחיה ואחיותיה של התובעת ובכלל זה הנתבעים שבפניי, כתובעים בתביעת הנזיקין. כאן המקום לציין כי דוד X, אהרון X ואורלי X, אשר צורפו גם הם כתובעים בתביעת הנזיקין, אינם נתבעים בתביעה שבפניי.
לטענת התובעת, שילמו דוד אהרון ואורלי את חלקם בהוצאות באופן שייתר הגשת תביעה כנגדם. ביהמ"ש נעתר לבקשה וכתב התביעה תוקן בהתאם להחלטה מיום 25.10.08.

5. ביום 19.9.2010 ניתן פסק דין המאשר הסדר גישור לפיו נדחתה תביעת הנזיקין ללא צו להוצאות (נ/2).
ביהמ"ש הורה בפסק הדין על השבת האגרה לתובעת נוכח השלב והאופן בו הסתיים ההליך.

טענות הצדדים

6. לטענת התובעת, בטרם הגשת תביעת הנזיקין, הוסכם בין האחים על עצם הגשת התביעה, ועל הגשתה ע"י התובעת בלבד כמייצגת כל האחים. כן הוסכם לטענתה כי האחים יישאו במשותף בהוצאות התביעה. התובעת היא שנשאה בהוצאות התביעה. חרף האמור לעיל וחרף פניות חוזרות ונשנות אל הנתבעים, לא השיבו לה הנתבעים כל אחד את חלקו בהוצאות כאמור.

7. התובעת טוענת כי הוצאות ההליך המשפטי בגין תביעת הנזיקין לרבות אגרות ושכר מומחים הסתכמו בסך כולל של 29,423 ₪ אשר כאמור שולמו על ידה במלואם (להלן: "ההוצאות").

8. לטענתה, חלקו של כל נתבע בהוצאות מסתכם בסך 3,677 ₪. בנוסף, עותרת התובעת לחייב כל נתבע בסך 1,000 ₪ בגין עוגמת נפש שנגרמה לה בגין התנהלותם.

9. לכתב התביעה צורפו קבלות וחשבוניות כאסמכתא להוצאות בהן נשאה התובעת. מדובר בהוצאות בגין אגרות משפט וחוות דעת מומחה. עפ"י הנטען, שכר הטרחה לעורכי הדין נקבע באחוזים מסכומים שיתקבלו בתביעה ונוכח הסדר הגישור לא נדרש שכ"ט.

10. הנתבעים טוענים מנגד, כי מעולם לא הסכימו להשתתף בהוצאות בגין התביעה. לטענתם, הגישה התובעת את תביעת הנזיקין על דעת עצמה, מבלי שקיבלה את הסכמתם להגשת התביעה מלכתחילה, ומבלי ששיתפה אותם במהלכי התביעה.

11. לטענת הנתבעים לאחר הגשת תביעת הנזיקין, פנתה אליהם התובעת וביקשה כי יסכימו להצטרף לתביעה מאחר ונוכח מעמדם כיורשים, נדרש צירופם לצורך המשך ההליכים. הנתבעים טוענים כי הסכימו לצרף את שמם לתביעה, אך מעולם לא נדרשו ולא הסכימו לשאת בכל הוצאה בגין התביעה.


ההליך

12. הדיון בתביעה נקבע ליום 28.8.2013. למועד זה התייצבו הנתבעים 1 ו-3 בלבד. הנתבעים 2 ו-4 לא התייצבו. החלטתי לדון בתביעה חרף אי התייצבות הנתבעים 2 ו-4, לאור מצבה הרפואי של הנתבעת 3 אשר ביקשה לפטור אותה מהתייצבות למועד נדחה. הנתבעת 3 חזרה על טענת הנתבעים, לפיה התביעה הוגשה ע"י התובעת וכי היא לא הסכימה מעולם לשאת בהוצאות בגינה.

13. במהלך הדיון, ולאחר שהוסבר לנתבע 1 כי הדיון טרם הסתיים וכי קיימת גם אפשרות כי התביעה תדחה, הסכים הנתבע 1 לשלם לתובעת סך 2500 ₪ לצרכי פשרה, על אף שכפר בטענות התובעת.

14. למועד הנדחה התייצבו הנתבעים 2 ו-4 וחזרו על טענותיהם.

הכרעה

15. לאחר ששמעתי טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות, ולהלן נימוקי.

16. תביעת הנזיקין הוגשה עוד בשנת 2006 ע"י התובעת בלבד. לא הוצגה ע"י התובעת כל ראיה לפיה התקבלה הסכמת הנתבעים או מי מהם לעצם הגשת התביעה, לייצוגם ע"י התובעת, או להשתתפות בהוצאות התביעה. התובעת אף לא הניחה בעדותה כל תשתית עובדתית למועד והאופן בו הוסכם על הגשת התביעה על ידה בשם הנתבעים. התובעת ציינה כי האח אהרון יכול לתמוך בגרסתה, אלא שאהרון לא זומן על ידה לעדות והדבר פועל לחובתה.

17. התובעת לא סתרה טענת הנתבעים לפיה עובר להגשת התביעה וסמוך לאחר הגשתה, לא היו שותפים להחלטות לעניין זהות עורכי הדין שנשכרו לייצוג, המומחים הרפואיים או כל החלטה מהותית אחרת, הנוגעת לאופן ניהול ההליך אשר בהוצאותיו הם נדרשים לשאת.

18. עדות התובעת לפיה הנתבעים לא הגיבו לפניות עורך הדין שנשכר על ידה להגשת התביעה לצירופם להליך(ע' 6 שורה 17 לפרוטוקול) , מחזקת את טענת הנתבעים לפיה מלכתחילה לא נתקבלה הסכמתם להגשת התביעה או לייצוגם ע"י התובעת.

19. התובעת לא סתרה טענות הנתבעים לפיהן עובר למתן הסכמתם לצירופם כתובעים (בחודש אפריל 2007), הובהר להם כי לא ידרשו לשאת בכל הוצאה שהיא. לטענתה, נאמר על ידה לנתבעים כי ההוצאות יקוזזו מהסכומים שיתקבלו בגין התביעה. מכאן ניתן להסיק כי לא נדונה האפשרות לפיה התביעה תידחה, והנתבעים - שלא היו שותפים להגשתה מלכתחילה והצטרפו לבקשת התובעת מטעמים משפטיים - ידרשו לשאת בהוצאות.

20. מרבית ההוצאות הינן בגין חוות דעת רפואיות וחלקן שולם אף טרם צירוף הנתבעים להליך. לא הוצגה ע"י התובעת כל ראיה לפיה מסרה לנתבעים בזמן אמת פירוט לסכומים הנדרשים בגין חוות דעת המומחים וכי קיבלה הסכמתם לתשלום סכומים אלה.
לא ניתן להניח כי הנתבעים נתנו הסכמתם לשאת בהוצאות אשר היקפן לא אושר על ידם מראש, וספק אם היה ידוע להם.

21. הסדר שכה"ט עליו חתומים הנתבעים ואשר נוסח ע"י עורך דין רוני א. אילן (ת/1) עולה בקנה אחד עם טענת הנתבעים לפיה הובהר להם כי לא ידרשו לשאת בשכ"ט אלא מסכומים שיתקבלו בתביעה. במכתב נוסף של עו"ד אילן מיום 10/5/2007 הודגש כי שכה"ט יגבה רק מתשלומים שיתקבלו בתביעה. יש להניח כי המכתב הוצא לבקשת הנתבעים או מי מהם ולהסרת כל ספק (צורף לתשובת התובעת לכתב ההגנה מטעם הנתבעת 2).

22. אכן במסמך ת/1 נכלל סעיף לפיו "הלקוח" יישא בהוצאות ובעלויות הנלוות וכי שכה"ט אינו כולל הוצאות אלה. אך סעיף זה נכלל בהסדר עליו חתומים הנתבעים מול עו"ד אילן ואין בו כדי לבסס את תביעת התובעת, אשר אף אישרה בעדותה כי נאמר על ידה לנתבעים כי ההוצאות יקוזזו מסכומי הזכייה.

23. התובעת לא הרימה הנטל להוכחת טענתה כי הנתבעים הסכימו עובר לצירופם להליך - צירוף שנעשה ביוזמתה היא ולא על פי בקשתם - לשאת בהוצאות מכיסם וזאת אף מבלי שנטען כי ידעו מראש או הסכימו להיקף ההוצאות.
כאמור, התובעת לא זימנה את האח אהרון אשר לטענתה אף החזיר לה את חלקו בהוצאות ויכול היה לתמוך בגרסתה.

24. התובעת הינה בגדר "המוציא מחברו", והיא הנושאת בנטל ההוכחה לקיומן של עובדות אשר נדרשות מכוח הדין על מנת שתזכה בסעד המבוקש.

25. התובעת לא הרימה את הנטל, ומכאן שהתביעה נדחית.

26. בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אפליית הורים

 2. התנכרות הורית

 3. תביעה להכרה באמהות

 4. מפגשים במרכז קשר

 5. אובדן שירותי הורה

 6. צו סילוק הורה מהבית

 7. תביעה נגד הורים על הזנחה

 8. מעמד להורה של אזרח ישראלי

 9. הטבות בדיעבד להורים שכולים

 10. נוהל הורה קשיש במשרד הפנים

 11. בית ספר להורות בראי בית המשפט

 12. הורות פסיכולוגית / הורות הסכמית

 13. הפרת הסדר הורות / אכיפת הסדר הורות

 14. מתן טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת הוריו

 15. טענת האם כי "האב מסוכן", בתביעה להסדרי ראיה

 16. הפרת הסדרי ראייה ע"י האם / סנקציות נגד הורה

 17. חשיבות הקשר בין אבא לילד שלו - עמדת בית המשפט

 18. תביעה בין אחים להשתתף בהוצאות הליך משפטי של הורה

 19. בדיקה גנטית כתנאי לרישום הורים של ילד במשרד הפנים

 20. האם אפשר להכריח הורים לתת טיפול רפואי לילד שלהם ?

 21. אמא שמנסה "להרחיק" את האבא מהילד שלו: עמדת בית המשפט

 22. מה "העונש" על הורה שמנסה להרחיק את הילד מההורה השני ?

 23. סירוב הורים לטיפול רפואי (כימותרפיה) לילד בהוראת הרב שלהם

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון