תביעה בבית משפט לתביעות קטנות נגד חברה בכינוס נכסים

תביעה בבית משפט לתביעות קטנות נגד חברה בכינוס נכסיםעל פי הנטען בכתב התביעה, התובע הינו מפתח תוכנה "עצמאי" שעבד עבור חברת לייט פוינט (להלן: "החברה"). לטענת התובע הינו זכאי עבור עבודתו לסך של 15,724.80 ש"ח. אולם, החברה העבירה בטעות סכום זה לחשבון בנק הנתבע 1. בשל כך, הגיש התובע ביום 18.3.13 תביעה כספית כנגד 4 נתבעים.
נתבע 1 צירף לכתב הגנתו את צו הכינוס שניתן ע"י בית המשפט המחוזי בת"א במסגרת תיק פש"ר 40489-12-12 ביום 6.2.13, לפיו ניתן צו כינוס לנכסיו, הכנ"ר מונה להיות כונס נכסיו ונקבע כי כל ההליכים המשפטיים, לרבות הליכי הוצל"פ הקיימים נגדו יעוכבו. כמו כן, טוען נתבע 1 כי שלח חשבונית מס והיא מציינת את הפרטי החשבון להעברה בנקאית. מפיקת החשבונית הינה חברת פרילוגי ניהול עסקים בע"מ. על כל טעות על התובע לפנות לחברה (חשבונית מס צורפה לכתב ההגנה כנספח 2).
בהתאם, ביקש נתבע 1 למחוק את התביעה.
נתבעות 2 ו-4 הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף מהטעם שלפי סעיף 60(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984, בית משפט לתביעות קטנות אינו מוסמך לדון בתביעה זו שהינה למעשה תביעה של חברה בע"מ וזאת בהתאם לחשבונית. החברה היא זו שזכאית לתשלום ולא התובע.
בתגובתו של התובע לכך ובהתאם להחלטה מיום 23.4.13, לא העלה כל הסבר ענייני למקור זכותו להגשת תביעה זו. התובע התבקש להבהיר סוגיה זו.
ביום 9.5.13 הגיש התובע תגובה להחלטה וטען כי הינו "פרילנסר" אשר שכר את שירותי חברת פרילוגי ניהול עסקים בע"מ העוסקת בשירותי גביית כספים מנותני עבודה ודיווח לרשויות המס. חברת פרילוגי ניהול עסקים בע"מ העבירה דרישה לתשלום לחברת לייט פוינט עבור התובע בהתאם לחשבונית מס המציינים את פרטי הבנק של התובע. בפועל, הועבר התשלום לבנק מזרחי טפחות שעוקל ע"י נתבעות 2, 3 ו4. לכן, יש ליתן צו לקבלת מידע מבנק מזרחי טפחות עבור חשבון הבנק והתנועות שנעשו בו.
בהחלטה מיום 9.5.13 הובהר לתובע כי חברת לייט פוינט, חברת פרילוגי ניהול עסקים בע"מ ובנק מזרחי טפחות אינם צד לתיק. בנוסף לכך, אין בית משפט לתביעות קטנות הסמכות ליתן סעד הצהרתי או צו עשה. התובע התבקש להסביר הכיצד בכוונתו להמשיך לנהל את התיק.
ביום 23.5.13 הגיש התובע תגובה להחלטה זו כשהוא ממשיך לבקש לקבל מידע ופירוט מבנק מזרחי טפחות שאינו צד להליך. ביום זה ניתנה החלטה לפיה נדרש התובע שוב למסור תגובה עניינית בהתאם להחלטה מיום 9.5.13.
ביום 6.6.13 התובע הגיש בקשה למחיקת נתבעות 2-4. נתבעת 2 הסכימה לדחיית התביעה בכפוף לחיוב בהוצאות. נתבעת 3 הסכימה למחיקת התביעה והשאירה את ההחלטה בדבר חיוב בהוצאות לשיקול דעת בית המשפט. נתבעת 4 מסכימה לדחיית התביעה כנגדה בכפוף לחיוב בהוצאות.
בהתאם להחלטה מיום 8.7.13 התביעה נמחקה כנגד נתבעות 2-4 והתובע חויב בהוצאות כל אחת מהנתבעות בסך של 300 ₪ לכל נתבעת.
ביום 15.6.13 התנהל דיון בתיק במעמד התובע בלבד. הובהרו לתובע המשמעויות וההשלכות של צו הכינוס ועיכוב ההליכים. נקבע מועד דיון חדש והוצע לתובע לשקול למצות את טענותיו בדרכים אחרות.
ביום 22.7.13 הגיש התובע בקשה בו מבקש להוסיף הבהרות נוספות וזיקתו לתביעה. ביום 9.10.13 הגיש התובע הודעה בדבר כוונתו להמשיך בהתנהלות התיק מול נתבע 1.
ביום 10.10.13 ניתנה החלטה חוזרת לפיה התובע התבקש להודיע כיצד בכוונתו להמשיך ולהתנהל בתיק ומדוע יש לקיים הדיון שנקבע ליום 27.10.13 וזאת לאור צו הכינוס ועיכוב ההליכים בתיק.
ביום 21.10.13 הודיע התובע כי אין טעם לקיים הדיון שנקבע ליום 27.10.13 כאשר ההליכים כנגד הנתבע 1 מעוכבים. יחד עם זאת, מבקש להמשיך לדון בתביעה עם הסרת הצו.
ביום 29.10.13 הגיש נתבע 1 בקשה לפיה יש לבטל את התביעה ולהפנות את התובע למנהל המיוחד. בקשתו זו נדחתה.
ביום 22.10.13 ולבקשת התובע הדיון בתיק נדחה ללא מועד וזאת בהתאם לתקנה 153(ב) לתקופה של ששה חודשים. ביום 28.4.134 ולפנים משורת הדין ניתנה לתובע ארכה אחרונה ליתן טעם מדוע לא תימחק התביעה. ביום 15.6.14 הגיש התובע תגובתו לפיה מבקש להמשיך ההליך כנגד נתבע 1.
עסקינן בהליך שמתנהל בבימ"ש לתביעות קטנות במסגרת הליך שאמור להתנהל ביעילות, במהירות ובעליות נמוכות לצדדים יחסית להליכים אחרים. התובע לא נתן בתגובתו כל טעם מדוע יש להותיר את התיק פתוח ושלא למחוק התובענה, למעט טענה שהינו צודק בטענותיו.
בית המשפט חזר והסביר לתובע יותר מפעם אחת המשמעות וההשלכות שיש לעיכוב הליכים במסגרת צו כינוס ולכך שיש לתובע אפשרויות אחרות למיצוי טענותיו. התובע אינו מתייחס בתגובותיו להליכים אלו.
בהתחשב בכך שעסקינן בהליך שמתנהל בבימ"ש לתביעות קטנות. בהתחשב בכך שהתיק נפתח לפני למעלה משנה וההליכים בו מעוכבים מבלי שהתובע הציג כל מצג שפעל במסגרת הליך פשיטת הרגל. בהתחשב בכך שהתובע לא הראה כל טעם מדוע התביעה לא תימחק, סבורני שניתנו לתובע די והותר הזדמנויות וארכות לשקול את המשך צעדיו ואין כל תועלת בהותרת התיק דנא פתוח ללא כל צפי להמשך ההליכים בו.
התובע מתעלם גם מכך שככל שיינתן לנתבע הפטר במסגרת הליכי פשיטת הרגל, יכולות להיות לכך השכלות גם בכל הנוגע לתביעה דנא.
אי לכך ובהתאם לזאת, הנני מורה על מחיקת התביעה ללא צו להוצאות.
ככל שצו הכינוס יבוטל יהיה רשאי התובע להגיש תביעתו מחדש כנגד הנתבע 1 בכפוף לדיני ההתיישנות. ככל שיינתן לנתבע 1 הפטר במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ישקול התובע המשך צעדיו בהתאם בכל הנוגע לאפשרות לתבוע.
הנני מיידע את התובע בדבר זכותו להגיש בקשת רשות לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעמד כונס נכסים

 2. כונס נכסים באנגליה

 3. כונס נכסים נכס מכביד

 4. עורך דין כינוס נכסים

 5. ביטול צו כינוס נכסים

 6. פסיקה בנושא כונס נכסים

 7. השהיית הליך כינוס נכסים

 8. נזקים לדירה בכינוס נכסים

 9. זכות הקיזוז בכינוס נכסים

 10. תשלום ארנונה כינוס נכסים

 11. פיגור בתשלום לקופת הכינוס

 12. אי גילוי מידע לכונס נכסים

 13. עיכוב ביצוע צו כינוס נכסים

 14. עיכוב מינוי כונס נכסים זמני

 15. משכורות עובדים בכינוס נכסים

 16. צו כינוס נכסים נגד אדם פרטי

 17. בקשה לפדיון נכס בכינוס נכסים

 18. ביטול הסכם רכישה מכונס נכסים

 19. שיקולים במתן צו כינוס נכסים

 20. אחריות כונס נכסים כלפי החייב

 21. תביעת חוב של בנק לכונס הנכסים

 22. מינוי כונס נכסים לאחר פסק דין

 23. בקשה של נושה לצו כינוס נכסים

 24. פיטורי עובדים ע''י כונס נכסים

 25. תפיסת חזקה ברכב ע''י כונס נכסים

 26. פיצויים על הגשת בקשת כינוס נכסים

 27. ההלכה בנושא מינוי כונס נכסים זמני

 28. אחריות הבנק על רשלנות כונס נכסים

 29. מינוי כונס נכסים שהינו נושה מובטח

 30. פינוי דירה ומסירת מפתח לכונס נכסים

 31. בקשה לאכיפת שעבוד מינוי כונס נכסים

 32. אי שיתוף פעולה של החייב עם כונס הנכסים

 33. בקשה להסמיך כונס נכסים לחתום על מסמכים

 34. בקשת כונס נכסים להורות לחתום על מסמכים

 35. שכר כונס נכסים בגין מכירת זכויות בדירה

 36. מכירת נכס בכינוס נכסים - חוות דעת שמאי

 37. מינוי כונס נכסים למכירת דירה של בני זוג

 38. האם אפשר לבטל מינוי כונס נכסים על מקרקעין ?

 39. ביטול מכירת דירה בכינוס נכסים עקב כיסוי החוב

 40. תשלום על אי השתתפות בהתמחרות אצל כונס נכסים

 41. כספים שנותרו אצל כונס נכסים לאחר מימוש הנכס

 42. בקשת כונס נכסים לפרסם תרחישי הערכה בהסדר חוב

 43. מינוי כונס נכסים זמני על נכסים משועבדים לבנק

 44. העברת זכויות בדירה לבן משפחה לפני כינוס נכסים

 45. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות נגד חברה בכינוס נכסים

 46. בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים קבוע לטובת הבנק

 47. הסדרת חובות דיירים קודמים לפני קניית דירה מכונס נכסים

 48. זכויות בעל הערת אזהרה נשמרות גם בהליכי פירוק / כינוס נכסים

 49. ערעור על החלטת כונס הנכסים לדחות תביעות החוב בשל האיחור בהגשתן

 50. האם פעל בניגוד עניניים בין תפקידו ככונס נכסים,לבין היותו ב"כ הזוכים

 51. מינוי כונס נכסים זמני עוד לפני דיון בבקשת כינוס (חשש להברחת נכסים)

 52. תביעה שהגיש עו"ד כונס נכסים לפירוק השיתוף במקרקעין לצורך מימוש עיקול

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון