האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

הרקע ותמצית טענות הצדדים

 1. התובעים, שותפים במשרד עורכי דין, הגישו תביעה זו לפיצויים בגין לשון הרע ונזקים שנגרמו להם, עקב הליך סרק, בטענה כי נפתחה נגדם שלא כדין תביעה כספית בלשכת ההוצאה לפועל, בגין חוב לכאורה לנתבעת 1 (להלן: "הרשות"), אשר הנתבע 2 (להלן: "ב"כ הרשות") פעל לייצגה באותו הליך.
 2. התובעים טענו בכתב התביעה, כי ההליך נפתח ללא כל בסיס חוקי, וכי על כן יש לפצותם בגין הנזקים שנגרמו להם בהתנהלותם מול הנתבעים, וכן בגין לשון הרע. לאחר הגשת התביעה הוגשה בקשה מוסכמת של הצדדים לדחיית הדיון, עד לאחר שיתסיים ההליך המתנהל בהקשר לאותה תביעה, לאחריה הוגשה בקשת רשות להתגונן הקבועה לדיון בבית משפט השלום בכפר סבא.
 3. בטרם הדיון בתובענה שבפניי, ניתן פסק דין על ידי ביהמ"ש בכפר סבא, לפיו התביעה שהוגשה בלשכת ההוצאה לפועל (להלן: "ההליך הראשון") נדחתה. פסק הדין ניתן בעקבות בקשת התובע 1 (להלן: "התובע") לדחיית התביעה על הסף, ובהעדר תגובת הרשות לאותה בקשה.
 4. בנסיבות שנוצרו סבור התובע, וכך טען בדיון בפניי, כי לאחר שנדחתה התביעה נגדו בהליך הראשון, כבר לא יכולה להיות מחלוקת שהיה מדובר בתביעת סרק, ועל כן ברורה לחלוטין זכותו לפיצוי, ויש לדון רק בסכום הפיצוי, ולא בשאלה אם יש לפסוק פיצוי כזה, וכלשונו: "נותר לקבוע כמה ולא למה."
 5. עמדת הרשות היא, כי תיק ההוצל"פ נפתח בגין חוב התובע לרשות, וכל טענות התובע נגד חובו אמורים להיטען במסגרת ההליך הראשון, ואין הוא רשאי להעלותם במסגרת הליך נפרד כגון זה. הרשות טענה עוד כי על מנת שהתובע יהיה זכאי לפיצויים, יש לקבוע כי ההליך הראשון נפתח בטעות, והחוב בגינו נפתח בטל מיסודו (void).
 6. ב"כ הרשות טען בהגנתו כי אין יריבות בינו לבין התובעים, וכי הוא פעל במסגרת הנחיות הרשות, וכשלוח של הרשות ויועצה המשפטי, וכי אין להטיל עליו אחריות אישית, וזאת גם אם נפלה טעות בייעוצו המשפטי, כאשר פעולותיו היו במסגרת ייצוג לקוח בנאמנות ויושר.
 7. במהלך הדיון הסכים התובע כי התובעת 2 (להלן: "התובעת") לא נתבעה בהליך הראשון, והוא הסכים למחוק אותה כתובעת בתיק זה.
 8. בדיון טענו הצדדים, וחזרו על עיקרי טענותיהם כפי שהועלו בכתבי הטענות.

דיון והכרעה
7. לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים, ראיותיהם, התנהלותם במהלך הדיון ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לדחות את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.
8. תביעתה של התובעת נדחית, וזאת בהתאם להסכמת התובע, כאשר היא לא היתה צד להליך הראשון ואין כל בסיס לטענה כי נגרמה לה בעטיו של הליך זה כל נזק בשל הוצאת לשון הרע.
9. בשלב זה, לא נגרם לתובע כל נזק ממוני. התביעה הוגשה על ידו בגין השחתת זמן ולשון הרע.
10. אינני מקבלת את עמדת התובע, כי בשל כך שהתביעה נגדו נדחתה בהליך הראשון, קמה לו זכות קנויה לפיצוי בשל הוצאת לשון הרע. זכות כזו קיימת רק מקום שהוכח כי נפתח הליך כנגד נתבע, ללא כל בסיס חוקי, בהתעלמות מכוונת של התובע, או למצער רשלנית, מהעובדות הנכונות שיכול היה לבררן בזהירות סבירה. זה אינו המקרה דנן. לא הוכח על ידי התובע, בהליך הראשון, כי לא היה לו חוב לרשות במועד הגשת התביעה, והוא זכה בהליך בשל מחדל של הרשות, שלא הגישה תגובה לבקשה שהוגשה במסגרת אותו הליך.
הפסיקה אליה הפנה התובע, לטעמי, אינה תומכת בעמדתו ואינה משנה את מסקנתי.
11. על מנת שאקבע שהתובע זכאי לפיצוי, מבקש התובע למעשה כי ייקבע שההליך הראשון נפתח כדבריו "שלא כדין וללא בסיס". קביעה כזו מהווה למעשה פסק דין הצהרתי באשר לחוקיות, סיכויי ההצלחה ו/או הבסיס המשפטי של ההליך הראשון.
12. בית המשפט לתביעות קטנות אינו מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, וזאת בהתאם לסעיף 60 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח חדש], הקובע את היקף סמכותו של בית משפט זה. בנסיבות אלה, בית המשפט לא יכול לקבוע אם התביעה בהליך הראשון הוגשה על בסיס ראיות מתאימות, מהימנות או מבוססות, או אם הדין עם עמדת התובע, כי לא היה לו חוב כלל לרשות, בעת הגשת התביעה.
13. כל טענותיו של התובע הועלו על ידו בהתנגדות שהגיש. בשל מחדל הרשות, הן לא נדונו לגופן, שכן התביעה באותו הליך נדחתה על הסף בהעדר תגובה. אין בדחייה כזו משום קביעה משפטית שהתביעה הוגשה בלא כל ביסוס חוקי, בחוסר תום לב או ברשלנות ממשית, שיש בה כדי להקים לתובע זכות לפיצוי בגין לשון הרע.
16. מסקנה זו מתחזקת עוד לנוכח הגשת התביעה האישית נגד ב"כ הרשות שטיפל בהליך הראשון. במעמד הדיון ציין ב"כ הרשות כי פנה לרשות וקיבל ממנה הנחיות לאחר שהביא לידיעתה את טענות התובע, כפי שהועלו במכתבי התובע שהתקבלו על יד ב"כ הרשות. בנסיבות אלה, לא ניתן לקבוע כי ב"כ הרשות פעל באופן מכוון או רשלני, ובמעשיו גרם אישית נזק כלשהו לתובע.
17. בנסיבות העניין, אני סבורה שעדיף היה לו נמנע התובע מהגשת התביעה, שכן מדובר בטענות בעלמא שלא ראוי היה להביאם בפני בית המשפט בהליך זה, לבזבז זמן שיפוטי יקר וכן את זמנו של נציג הנתבעת.
יפים ומתאימים לענייננו דבריו של בית המשפט בתיק ת"ק (תביעות קטנות, תל אביב) 34540-05-12, סיני ליבל נ. פלאפון תקשורת בע"מ [31.07.12] המבטאים את התרשמותי ותחושתי במקרה דנן:
"... התרשמתי כי התובע שש אלי מאבק עם הנתבעת, כאשר הוא מחכה לכשלונה... בתקווה לזכות בפיצוי. התובע, כאמור, גם הודיע מראש שאינו מוכן לשום פשרה והעמיד את התביעה על סכום גבוה במיוחד כדי למנוע פשרה, בבחינת "יקוב הדין את ההר", ובסכום פעוט של אגרה, יתדיין התובע בבית המשפט לתביעות קטנות, תוך בזבוז זמן שיפוטי יקר, על מנת שיהא בידו הזמן לפרוס את משנתו כנגד הנתבעת והחברות כמוה."

סוף דבר
18. התביעה נדחית.
19. התובעים, יחד ולחוד, ישלמו הוצאות משפט לכל אחד מהנתבעים, בסך של 500 ₪.
סכומי ההוצאות ישולמו בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל התובע 1 ו/או התובעת 2, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון