תביעה של מתקין לקבל משכורת על התקנות

תביעה של מתקין לקבל משכורת על התקנות

 1. התובע התקין 8 דלתות פנים בבית הנתבע, ולטענתו לא קיבל שכר עבור עבודתו.
 2. לטענת התובע, הוא לא מקבל שכר מהספקיות של הדלתות אותן הוא נדרש להתקין, אלא שכרו משולם במישרין, על ידי הלקוחות.
 3. התובע פירט בכתב התביעה כי בשל אי התאמה בדגם ובצבע הדלתות שהביא מחברת "נויה דלתות" (להלן: "נויה דלתות ו/או הספקית"), סירב הנתבע בתחילה לקבלן, אך לאחר מכן נתן אישור לביצוע ההתקנה והתחייב לשלם עבור עבודתו של התובע.

בכתב התביעה ציטט התובע את דברי הנתבע, שמסר לו "אתה תתקין את הדלתות ואת הכסף שלך תקבל...ואת החשבון שלי עם דלתות נויה אני יסגור לאחר מכן".
התובע טען בתביעתו כי לאחר שבוצעה ההתקנה לרבות חיתוכים, סרב הנתבע לשלם עבור ההתקנה עד לאישור עורך דינו.
4. הנתבע טען בכתב ההגנה כי דלתות הפנים שסופקו היו שונות מהמוזמן אך בשל חוסר ברירה הסכים לקבלן אותן כדלתות זמניות בכדי שיוכלו להיכנס ולגור בבית.
הנתבע טען עוד כי דלתות הפנים הזמניות הם באיכות ירודה, כי ספקית הדלתות אינה משיבה לפניותיו ומסרבת להחליפן, וכי הוא ישלם עבור ההתקנה רק לאחר הספקת המוצר המוזמן בהתאם להסכם.
בסיום כתב ההגנה טען הנתבע כי אינו מבין את הבסיס לדרישת התשלומים שפורטו בכתב התביעה. לגישת הנתבע, אין לו הסכם עם התובע ועל התובע להפנות דרישתו לחברת נויה דלתות.
5. במעמד הדיון העידו הצדדים בפניי, הוגשו תמונות של דלת החזית והוצגו בפניי הודעות טקסט בטלפון הסלולרי של התובע שעניינם חילופי דברים בין נציג נויה דלתות לבין התובע. התובע ציין שקיבל הנחייה מנויה דלתות לעצור את ההתקנה, ואילו הנתבע טען כי נויה דלתות היא זו שנתנה לתובע לאחר מכן את האישור להמשך ההתקנה לאחר שהנתבע הסביר לנציג הספק את המצוקה אליה נקלע – והתובע לא ביצע את עבודה בשל הבטחה שנתן לשלם עבור ההתקנה.
6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, שמעתי את העדויות והתרשמתי ממכלול נסיבות העניין, יש בדעתי לקבל את התביעה כולה, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן:
7. ראשית, הנתבע הבהיר כי "אמרתי לתובע שאני יעמוד בכל ההתחייבויות שלי...שהסתיימה ההתקנה אמרתי שיש פה מחלוקת ואחרי שנסיים את הפרשה אני אשלם...היתה לי את כל הנכונות ביום ראשון שלאחר מכן להגיע להבנה עם מר סילברמן ולהשלים הכול ולקבל את מה שמגיע לי ולשלם את היתרה".
מדברים אלה עולה כי הנתבע סבר שהמחלוקת עם נויה דלתות תיפתר בתוך ימים ספורים ובנסיבות אלו מובנת התרשמות התובע שהנתבע מתחייב להסדיר את התשלום אליו. יש להניח כי אם הנתבע היה מסביר לתובע שהמחלוקת עם נויה דלתות עשויה להימשך חודשים רבים ועד להכרעה בה יאלץ להמתין לתשלום, היה התובע נמנע מבצוע עבודת ההתקנה, וזאת בהתאם להוראות שקיבל מנויה דלתות.
8. שנית, עדותו של הנתבע לא היתה מהימנה עלי, בין היתר בשל ההתמיהה שהעלה בסעיף 14 סיפא לכתב ההגנה לפיה "אינני מבין מהיכן דרישתו של התובע לסכומים מופרכים ומוגזמים..." בהתייחס לדרישה כספית בכתב התביעה לתשלום 2,400 ₪ כשכר עבודתו של התובע.
בניגוד לכך, הבהיר הנתבע בדיון "לשאלת בימ"ש אני מפרט: נותר לתשלום 7,600 ₪ עבור הדלתות, 2,400 ₪ עבור ההתקנה...". בשל הערה זו שוכנעתי שהנתבע ידע היטב כי עליו לשלם את הסכום הנתבע עבור ההתקנה.
9. שלישית, מהודעת הטקסט שהוצגה לעיוני עולה כי הספקית ציפתה לקבל מהנתבע, באמצעות התובע, את יתרת התשלום עבור הדלתות בסך 7,600 ₪. סכום זה תואם את הנתון שנמסר על ידי הנתבע לגבי יתרת החוב עבור הדלתות (סכום שהנתבע מסרב לשלם בשל טענתו לקיום פגמים בדלתות).
מכאן גם עולה כי הספקית אינה מצפה לקבל את חלק התשלום המגיע בשל עבודת ההתקנה – ועל כן יש בכך לתמוך בטענת התובע כי הסכום האמור היה אמור להיות משולם ישירות על ידי הנתבע, ולא באמצעות הספקית.
10. הרושם שנוצר הוא של הנתבע, שבשל מצוקה אליה נקלע התחייב כלפי התובע לשלם עבור עבודה שבוצעה עבורו, ולאחר מכן חזר בו ובחר לדרוש מהתובע להמתין לקבלת שכר עבודתו עד לאחר שתיפתר המחלוקת בינו לבין ספקית הדלתות. הנתבע בוחר להתייחס לדלות הפנים כ"דלתות זמניות" אך זאת רק בשל טענותיו לאי התאמה ופגמים, למרות שהובהר בעדות התובע כי דלתות הפנים היו חדשות.
11. לאור הדברים שפורטו לעיל אני מקבלת את גרסת התובע לפיה שכרו הובטח לו כמהימנה, ודוחה את גרסת הנתבע שבוחר להפר את התחייבותו לשלם לתובע – אם באופן מידי ואם בתוך מספר ימים – עבור עבודת ההתקנה.
12. באשר לסכומים שנתבעו, אמנם התשלום עבור עבודת החיתוך לא פורט בהזמנה שבצע הנתבע אצל נויה דלתות אך הנתבע אישר את הסכום הכולל שדרש התובע כסכום המגיע עבור עבודת ההתקנה ועל כן אני מקבלת את התביעה המתייחסת לעלות ההתקנה ולעבודת החיתוך, בסך 2,400 ₪.
13. לאחר ששקלתי את הוצאות המשפט, את שיערוך סכום התביעה ליום מתן פסק הדין ואת התייצבות התובע לדיון, אני מעמידה את הסכום הכולל לתשלום בערכים להיום, על סך של 2,800 ₪.
סכום זה ישלם הנתבע לתובע בתוך 10 ימים ממועד קבלת פסק הדין על ידו, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין משכורת

 2. ניכוי חוב ממשכורת

 3. משכורת פעיל בחירות

 4. משכורת רופא עיניים

 5. הצמדת משכורת למדד

 6. משכורת יועץ פרסום

 7. משכורת טכנאי רנטגן

 8. משכורת קובעת אחרונה

 9. משכורת דוקטור ללשון

 10. עיכוב בתשלום משכורת

 11. עבודה בחקלאות משכורת

 12. משכורת מלצרית חצי משרה

 13. משכורת נהגי אוטובוס דן

 14. משכורת מזכירה בבית ספר

 15. היום הקובע לתשלום משכורת

 16. טעות במשכורת לטובת העובד

 17. תביעה לתשלום משכורת גננת

 18. ניכוי ממשכורת בגין נזקים

 19. תביעה להחזר ניכוי ממשכורת

 20. פיצויים לפי משכורת אחרונה

 21. ניכוי ממשכורת עובד סוציאלי

 22. איחור בתשלום משכורת למורים

 23. פיצויי פיטורים משכורת אחרונה

 24. תשלום משכורות לעובדים בשביתה

 25. אי תשלום משכורת על חודש אחד

 26. חישוב משכורת לפי ממוצע משוקלל

 27. תשלום משכורת עובד על בסיס נטו

 28. קבלת משכורת במהלך השעיה מעבודה

 29. איחור בתשלום משכורת נבחרי ציבור

 30. קריינות פרסומות בקניון - משכורת

 31. משכורת מנהלי מחלקות בבית חולים

 32. ניכוי ממשכורת עובד לצורך תרומה

 33. תביעה לתשלום משכורת על 3 חודשים

 34. תביעה לתשלום משכורת החודש האחרון

 35. תביעה לתשלום משכורת על מספר ימים

 36. משכורת על בסיס עלות העסקה כוללת

 37. תביעה למשכורת על עבודה של יומיים

 38. תביעה להחזרת כספים שנוכו ממשכורת

 39. פיצוי 6 משכורות עקב פגם בפיטורים

 40. פיטורי עובד שמשכורתו שולמה בחו''ל

 41. תאונת דרכים לנפגע עם משכורת גבוהה

 42. חישוב תוספות שכר לצורך משכורת קובעת

 43. תביעה של מתקין לקבל משכורת על התקנות

 44. תשלום משכורת לעובדים בזמן שביתה במפעל

 45. התפטרות בגלל אי תשלום משכורת 2 חודשים

 46. תביעה לתשלום משכורת על תקופת אי עבודה

 47. ניכוי ממשכורת בגין היעדרויות לא מוצדקות

 48. אי תשלום משכורת לעובד במשך מספר חודשים

 49. זכות מאמן מפוטר לקבל משכורת עד סוף העונה

 50. התפטרות בדין מפוטר - איחור בתשלום משכורת

 51. המשכורת הקובעת של עובד מדינה במשרה חלקית

 52. האם עובד מושעה בגלל הליך פלילי מקבל משכורת ?

 53. העסקת עובד בידיעה שאין אפשרות לשלם לו משכורת

 54. אי תשלום משכורת לעובדים שהשתתפו בצעדים ארגוניים

 55. ההבחנה בין משכורת חו''ל לבין משכורת רגילה בארץ

 56. מחלוקת לגבי גובה משכורת אחרונה לעניין פיצויי פיטורים

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון