גילה אחרי 3 שנים שהוא משלם על שירותי אינטרנט ללא ידיעתו

גילה אחרי 3 שנים שהוא משלם על שירותי אינטרנט ללא ידיעתו

הוגשה בפניי תביעה כספית לתשלום סך של 6600 ₪.

התובע טוען כי הנתבעת, חברת בנזק בינלאומי בע"מ, חייבה אותו החל משנת 2000 בתשלום חודשי קבוע בסכום של 15 ₪.

התובע גילה את החיוב רק בשנת 2013 והוא התקשר ביום 23.4.13 לנתבעת וזו מסרה כי התובע התקשר אתה בשירותי אינטרנט כבר משנת 2000 ומכאן החיובים החודשיים.

התובע טען מעולם לא השתמש בשירותי הנתבעת, הוא גם טען כי פנה אל הנתבעת וביקש כי ימציאו לו פרטי ההתקשרות אולם הדבר לא נעשה.

התובע טוען כי תהה מול נציגי הנתבעת מדוע אינה מבצעת בדיקות תקופתיות לגבי ביצוע שימוש בפועל שהלקוחות דרשו, אולם לא קיבל תשובה.

התובע טוען כי מכוח סעיף 13 לחוק הגנת הצרכן היה על הנתבעת להסדיר את המשך ההתקשרות שלו לתקופה קצובה וכי אין עוד תוקף לתנאי בחוזה הקובע כי התקשרות בין הצדדים תימשך לאחר סיום העסקה או ההתחייבות.

מכאן התובע דורש החזק התשלומים ששילם לנתבעת משנת 2000בנוסף לעוגמת נפש והחזר אגרת בית משפט.

הנתבעת טוענת כי התובע התקשר בחבילה לאספקת שירותי אינטרנט בשנת 2000 וכי בהתאם להתחייבות בין הצדדים היא גבתה ממנו את הסכום החודשי הקבוע כפי שסוכם וכי מיד לאחר פניית התובע לביטול ההתקשרות בשנת 2013 החיוב בוטל.

דיון והכרעה:

לאחר ששמעתי את הצדדים והתרשמתי מהם באופן בלתי אמצעי, ועיינתי בחומר המצוי בתיק הגעתי למסקנה לקבל , חלקית, את טענות התובע בנוגע לחיוב שלא כדין.

קיומו של הסכם התקשרות לא הוכח ;

נראה בעיני כי הנטל להוכיח קיומו של ההסכם רובץ לפתחה של הנתבעת להוכיח דבר קיומה של ההתקשרות.

אין בידי הנתבעת הסכם בכתב.

הנתבעת תולה את יהבה על תיעוד שצורף לכתב ההגנה ובו קיימים פרטיו המלאים של התובע, אמצעי התשלום וכן גביה במשך שנים מחשבון התובע.

מי שערך והזין את המחשב בנתונים לא הוזמן להעיד על מקור המידע , אך לטעמי קיום החיוב והתשלום יש בו לעמוד בנטל הראיה(להבדיל מנטל השכנוע) והדבר מעביר את נטל הראיה לידי התובע.

התובע במקרנו לא עשה שימוש בשירותי האינטרנט ש הנתבעת , ולא קיבל סיסמא ושם משתמש . הנתבעת לא הציגה בפניי בדל של הוכחה לגבי עצם שימושו של התובע בשירותיה, אילו היתה ממצאיה ראיה כי התובע משתמש בשירותיה, היה ניתן לטעון להסכמה מכללא או בהתנהגות של התובע להתקשרות הנטענת.

התובע טען כי חויב שלא כדין בסכום וכי מעולם לא חתם על התחייבות מול הנתבעת, בידיו של התובע אין התחייבות חוזית כלשהי כתובה. הנתבעת, אשר בידה נמצאים המסמכים הרלוונטיים ואשר היה עליה לשמור עליהם כל עוד ההתחייבות בינה לבין התובע קיימת, לא הציגה את החוזה בין הצדדים אף לא זימנה, כאמור, הפקיד שהזין את הנתונים במחשב הנתבעת ומקור הנתונים אלו ואם מדובר בהצעה שלא הבשילה עד הסכם או הסכם.

שלישית, מעצם החיוב בכרטיס אשראי לא ניתן ללמוד כי התובע הוא זה שמסר את הפרטים לנתבעת, ולא ניתן ללמוד כי הוא מסכים להתקשרות הנטענת. תופעה ידועה היא שצרכנים רבים אינם מנהלים מעקב מסודר אחר מעוד פקיעת ההתחייבות שלהם ( ראו: דברי ההסבר להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 24) התשס"ח – 2008).

רביעית, אני נותן אמון בגרסתו של התובע כי הופתע לגלות את החיוב, במיוחד לאור העובדה כי מדובר בסכום נמוך, לא הוכח כי התובע קיבל את החשבוניות של החיוב, דבר אשר היה מלמד גם הוא על הסכמה להתקשרות.

מכל אלה אני מסיק כי לא הוכח דבר קיומה של העסקה.

אני ער לכך כי קביעה זו היא מיוחד לנסיבות תיק זה בו לא הוכח קיום שימוש כלל ועיקר, ולו היה שימוש ולו לפעם אחת בלבד , מסקנתי הייתה ושנה.

גם אם טעיתי בקביעתי זו, אני סבור , כי החל מיום 10/1/09 , בו נכנס לתוקף תיקון 22 לחוק הגנת הצרכן הקובע:

"בעסקה לתקופה קצובה שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, כהגדרתו בסעיף 01 ב)ב(, יודיע העוסק לצרכן, בתקופת ההודעה על מועד סיום העסקה או ההתחייבות..."

סעיף 4(ב) לתיקון 22 הנ"ל קובע את תחולת התיקון על העסקאות הקודמות :

" ב)חוק זה יחול גם על התקשרויות שנעשו לפני יום התחילה, ובלבד שמועד סיום העסקה או ההתחייבות שלהן חל ביום התחילה ואילך; לעניין זה, "מועד סיום העסקה או ההתחייבות" – כהגדרתו בסעיף 13א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה."

אין חולק כי לאחר יום התחילה של תיקון 22 לחוק ואילך היה על הנתבעת להוכיח שהתובע הסכים לחדש ולהאריך את ההתקשרות ולא כך הדבר.

מכל המורם, ביהמ"ש בדעה כי יש לקבל את טענות התובע ולהורות על החזר התשלומים ששילם 7 שנים אחורה מיום הגשת התביעה. דהיינו סך של : 1260 ₪.

לעניין הפיצוי הלא ממוני לא מצאי לפסוק לתובע בגין רכיב מכוח חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א -1970, מאחר ולא שוכנעתי כי נגרמה לו עוגמת נפש בשל מעשי הנתבעת ולאור הכחשת התובע על קיום התקשרות מלכתחילה בין הצדדים. התובע ממילא לא ידע על החיוב, ומדובר בסכום זעום. לא שוכנעתי והתובע לא הוכח עילה נזיקית בפניי אשר מאפשרת לפסוק נזק לא ממוני מכוח פקודת הנזיקין.

סוף דבר:

הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,260 ₪ בתוספת הוצאות בשיעור של 500 ₪ ויחידו סך 1,760 ₪.

הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום שאם לא כן הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בקשת רשות ערעור תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטרדות באינטרנט

 2. חשיפת זהות אימייל

 3. חשיפת זהות שולח מייל

 4. מצג כוזב באתר אינטרנט

 5. הגשת ראיה מאתר אינטרנט

 6. פוליסת ביטוח באינטרנט

 7. פרסום שם קטין באינטרנט

 8. הונאת אינטרנט איפוס חוב

 9. פרסום כתב תביעה באינטרנט

 10. העתקת תוכן מאתר אינטרנט

 11. תביעה על השמצות באינטרנט

 12. אספקת תכנים לאתר אינטרנט

 13. אחריות על מכירות באינטרנט

 14. חשיפת פרטי גולש באינטרנט

 15. חשיפת פרטים אישיים של גולש באינטרנט

 16. העתקת מאמרים לאתר אינטרנט

 17. איתור בעלים של אתר אינטרנט

 18. העתקת מודעות מאתרי אינטרנט

 19. סמכות שיפוט מקומית אינטרנט

 20. זנות באינטרנט - עבירה פלילית

 21. פיצוי על תקלה זמנית באינטרנט

 22. פרסום תמונה ללא רשות באינטרנט

 23. תביעה בגין אחסון אתר אינטרנט

 24. תביעה להסרת אתר מרשת האינטרנט

 25. חובת עירייה להקים אתר אינטרנט

 26. תביעת לשון הרע בפורום באינטרנט

 27. העלאת תמונות לאינטרנט ללא רשות

 28. תביעה נגד גולש אינטרנט אנונימי

 29. לשון הרע באינטרנט נגד עובד ציבור

 30. העלאת צילומים לאינטרנט ללא אישור

 31. סגירת אינטרנט לעובדים במקום העבודה

 32. הפרת זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 33. העלאת תמונה לאתר אינטרנט ללא אישור

 34. זכויות יוצרים על תמונה באתר אינטרנט

 35. איסור הורדת תמונות פדופיליה באינטרנט

 36. פיטורים בגלל שיתוף דף אינטרנט בפייסבוק

 37. העברה בנקאית באינטרנט - תביעה נגד בנק

 38. פריצה לאתר אינטרנט - גניבת רשימת לקוחות

 39. אי אספקת מוצרים שנרכשו דרך אתר אינטרנט

 40. אחריות מפעיל אתר אינטרנט לפרסום לשון הרע

 41. תביעת פיצויים על העתקת תוכן לאתר אינטרנט

 42. חשיפת זהות גולש באינטרנט עקב חשיפת שחיתות

 43. חוסר יכולת טכנית לחשוף פרטי גולש אינטרנט

 44. חשיפת זהותם של משתמשים אנונימיים באינטרנט

 45. הפצת תמונות עירום באינטרנט ע''י החבר לשעבר

 46. תביעה בגין שימוש במילות חיפוש בגוגל אדוורדס

 47. לכידת פדופילים ע''י התחזות לקטינים באינטרנט

 48. תביעה בגין פרסום באמצעות "דפי נחיתה" באינטרנט

 49. האם מותר לפרסם שמות חשודים בפלילים באינטרנט ?

 50. תביעה נגד חברה שמספקת לידים לעסקים דרך האינטרנט

 51. פיצויים על השמצת עורך דין באינטרנט - 30,000 ש''ח

 52. גילה אחרי 3 שנים שהוא משלם על שירותי אינטרנט ללא ידיעתו

 53. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא פרסום ''מטעה'' באינטרנט

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד סלקום בנושא תעריף גלישה באינטרנט

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון