תביעה נגד KSP לביטול עסקת קניית סמסונג גלקסי S3

תביעה נגד KSP לביטול עסקת קניית סמסונג גלקסי S3

1. עסקינן בתביעה כספית על סך 1,980 ₪ שעניינה עתירה לביטול עיסקה לרכישת מכשיר טלפון נייד ולנזקים לא ממוניים.

2. אליבא דתובע, כעולה מכתב התביעה, ביום 12.12.12, רכש התובע מהנתבעת מכשיר סלולרי מדגם Samsung Galaxy S3 עם אחריות לשנה. התובע צירף לכתב תביעתו חשבונית רכישה (נספח א' לכתב התביעה). בתאריך 19.7.13, נתגלתה תקלה במכשיר בדמות אי יכולת לבצע שיחות יוצאות. בתאריך 4.8.13 הוכנס המכשיר לתיקון אצל הנתבעת בסניף הר חוצבים בירושלים. פרטי המכשיר כולל מס"ד, תועדו ע"י נציג הנתבעת במעבדה (נספח ב' לכתב התביעה). כעבור מספר ימים, קיבל התובע שיחת טלפון בה התבשר, כי בשל התקנת תוכנה שאינה מקורית, המספר הסידורי של המכשיר שונה, וזוהי הסיבה לתקלה. בנוסף, בשל התקנת אותה תוכנה, פגה האחריות אולם המכשיר יישלח ליבואן לשם תיקונו, במסגרת "הטבה ללקוח". בתאריך 15.10.13, לאחר שעברו חודשיים ומחצה, נתבשר התובע, כי המכשיר עדיין תקול וכי אין אחריות למוצר (נספח ג' לכתב התביעה). לטענת התובע, לא בוצעה במכשיר כל פעולה שהביאה לשינוי במספר הסידורי וכי המספר הסידורי תועד על ידי טכנאי המעבדה אליה הובא המכשיר לתיקון. עוד מצהיר התובע, כי מעולם לא הותקנה תוכנה שאינה מקורית על ידו. בנוסף, התובע טוען, כי סוללת המכשיר המקורית הוחלפה בסוללה ישנה יותר (נספח ד' לכתב התביעה).

3. אליבא דנתבעת, כעולה מכתב הגנתה, המכשיר אכן הוכנס למעבדה מטעמה. התובע עודכן באשר לפגיעה בגוף המכשיר בחלקו השמאלי עליון, וכי התובע סירב לחתום על טופס המאשר את קיומו של אותו נזק. בנוסף, הנתבעת יידעה את הלקוח ביום 5.8.13 כי המספר הסידורי (IMEI) שונה מהמספר הסידורי המצוי בתוכנת המכשיר, זאת לטענתה, תולדת צריבת תוכנה לא רשמית. משכך, הסירה הנתבעת מעליה את האחריות לתיקון המוצר. עם זאת, במסגרת שירות ללקוח הואילה לשלוח המכשיר לחו"ל ביום 18.8.13 לשם בדיקתו בהסכמת הלקוח. ביום 14.10.13 חזר המכשיר מחו"ל ואולם לא ניתן היה לתקנו. למחרת היום, נמסר המכשיר לתובע. עוד מציינת הנתבעת, כי לבקשת התובע, סופקה לו היסטוריית הטיפול במכשיר.

4. הנתבעת טוענת, כי אכן מספר סידורי נרשם ע"ג המכשיר בעת קבלתו, אולם לאחר בדיקת המעבדה נמצא כי המספר הסידורי אשר נרשם כאמור אינו תואם את המספר הסידורי המוטבע בחלקו הפנימי של המכשיר, וזאת כאמור בשל התקנת תוכנה בלתי חוקית. הנתבעת מפנה לכתב האחריות, ובהתמקד בסעיפים 18,19,23 בהם צויינו אירועים אשר בגינם לא תחול אחריות, כגון התקנת תוכנה. כן צירפה הנתבעת חוות דעת מומחה (ולקר רז) (נספח ג' לכתב ההגנה).

5. בדיון במעמד הצדדים מיום 8.4.2014, העיד התובע בפני, כי המספר הסידורי נבדק בעת הכנסת המכשיר למעבדה, ומספר זה מופיע ע"ג טופס אשר נמסר לתובע במעבדה (נספח ב'). התובע ציין, כי תיקן את המכשיר על חשבונו, בעלות של 300 ₪. כן, ציין התובע, כי קיבל סוללה שונה מזו המקורית אשר הייתה במכשיר עת הכניסו למעבדה. הנתבעת מצידה, שבה וטענה, כי התובע ניסה כפי הנראה לטפל בבעיה אשר נוצרה, ומשלא עלה בידיו הדבר, פנה לנתבעת וזאת כעבור שבועיים ימים והצביעה על כך שנמצאה אי-התאמה של המספר הסידורי. כן מציינת הנתבעת, כי המספר הסידורי נמסר ללקוח ביום הרכישה. היה ואין תאימות בין המספרים הסידוריים, האחריות אינה בתוקף. במהלך הדיון העיד בפני מר ולקר רז, אשר הטעים, כי חוות הדעת שלו התבססה על הנתונים שנמסרו לו ע"י המעבדה. על פי חוות דעתו המקצועית, בוצע שינוי בקובץ, תולדת ניסיון פריצה של המכשיר אשר הביא לשינוי המספר הסידורי. בחקירה הנגדית, טען המומחה, כי שינוי המספר הסידורי הוא תולדת ניסיון להתקנה לא חוקית. מנגד, בחוות דעתו (עמ' 7) כתב המומחה כי התקלה מקורה "בוודאות גבוהה". על כך ענה, כי ישנם גורמים מוסמכים היכולים לשנות את ה- (IMEI) . לשאלה האם יש לו אסמכתאות מהיצרנית לקביעתו זו, השיב בשלילה.


דיון והכרעה:

6. לאחר שעיינתי בכתבי התביעה וההגנה, ובהמשך לדיון אשר התקיים בפני ביום ה- 8.4.2014, ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין התביעה להתקבל. להלן נימוקיי:

מסגרת נורמטיבית:

7. תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו – 2006 , קובעות, כי על היצרן מוטלת האחריות לתקן ליקויים בתקופת האחריות זולת במקרים הקבועים בסעיף 8 לתקנות- שאז גם כן מוטלת החובה לביצוע התיקון ואולם, היצרן רשאי לגבות תשלום בגין התיקון. סעיף 8 האמור קובע, כי
" על אף האמור בתקנות 2 ו – 6(ג),רשאי יצרן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע בטובין לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתם או החלפתם, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בהם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:
(1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן;
(2) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין;

8. מן האמור נובע, כי הנטל להוכחת העדר כיסוי בהתאם לתעודת האחריות מוטל על היצרן, במקרה דנן: שלוחתו ו/או נציגו קרי: הנתבעת. כעולה מכתבי התביעה וההגנה, זו האחרונה מסרה לתובע, עם רכישת המכשיר, כתב אחריות, אשר הוצג ע"י הנתבעת כנספח א'. סעיף 4 מגדיר את גבולות האחריות, ובמקרה דנן, את הסייגים לה. בין היתר, מצויין, כי האחריות לא תכלול שינויים או התקנה של קושחה (FIRMWARE) במכשיר, שלא הופצה ע"י היצרן. בנוסף, הציגה הנתבעת כתב אחריות (נספח א' 2), הכולל את גבולות האחריות ואת הסייגים לה.

9. עתה, כל שנותר לבחון הוא האם מקורה של התקלה במכשיר הינו בשל התקנה תוכנה, ואין בעניין זה נפקא מינה, אם מדובר בהתקנת תוכנת מקור אם לאו. הנתבעת תולה את כל יהבה בטענתה לשינוי מספר הסידורי של המכשיר כראייה לכך ומנסה ללמוד מעובדה זו כי בוצעה התקנת תוכנה לא תקנית. הנתבעת הציגה נספחים "ד" ו- נספח "ב" מהם עולה לכאורה שמספר הסידורי של המכשיר שונה. אף חוות דעת המומחה מטעם הנתבעת נסמכת באופן מוחלט על עובדה זו. עם זאת, הנתבעת בחרה שלא לזמן לעדות את מר אבי דניאלי הטכנאי מטעמה על תצהירו. כמו כן, לא ניתן ללמוד בהכרח מנספח "ב" כי עסקינן במכשירו של התובע. מאידך, במהלך הדיון הציג התובע את המכשיר ואת המספר הסידורי הקיים במכשיר אשר תאם באופן מוחלט למספר הסידורי המקורי וכן, העיד כי תיקן את המכשיר בעלות של כ- 300 ₪. הן נציג הנתבעת והן המומחה מטעמה לא ידעו ליתן הסבר המניח את הדעת לעובדות אילו. יצויין, כי אף הרישום בכתב יד בנספח "ב" הינו רישום פנימי ומאוחר של נציגי הנתבעת.

10. לאחר ששקלתי את כל השיקולים הצריכים לעניין ובחנתי את הראיות שבאו בפניי ובשים לב להימנעותה של הנתבעת מלהעיד את טכנאי המעבדה הרלבנטי, הימנעות הפועלת נגדה ומשהתובע הציג את המכשיר עם מספרו המקורי הנני מעדיף את גירסת התובע על פני זו של הנתבעת וקובע, כי המספר הסידורי של התובע לא שונה ובנסיבות אלה, על הנתבעת הייתה החובה לתקן את מכשירו של התובע בהתאם לאחריותה. הואיל והתובע תיקן את מכשירו בעלות של 300 ₪ הנני פוסק לתובע עלות זו וכן, פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 1,000 ₪ והוצאות משפט בסך 500 ₪.

11. הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,800 ₪ בתוך 30 יום.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה מתמשכת

 2. ביטול עסקת ליסינג

 3. ביטול עסקה מכונית

 4. ביטול עסקת רוכלות

 5. מכתב ביטול עסקה

 6. דמי ביטול עסקה 25%

 7. ביטול עסקה טרייד אין

 8. ביטול עסקה שואב אבק

 9. ביטול עסקה דמי תיווך

 10. ביטול עסקת מכירת מגרש

 11. החזר דמי מנוי בחדר כושר

 12. חוק ביטול עסקה מתמשכת

 13. ביטול עסקה בגלל תאונה קשה

 14. ביטול עסקה לאחר פחות משבוע

 15. ביטול עסקת קניית טלוויזיה חדשה

 16. ביטול עסקת טרייד אין לרכישת רכב

 17. חוב כספי לאחר ביטול עסקת שותפות

 18. ביטול עסקה לקניית ציוד לבית קפה

 19. ביטול עסקה, קניית גופי תאורה לחצר

 20. ביטול עסקה בשיטת מכירה אגרסיבית

 21. ביטול עסקת מקרקעין - החזר מס שבח

 22. תביעה נגד b144 בגין דמי ביטול עסקה

 23. ביטול עסקת מקרקעין לפני פשיטת רגל

 24. ביטול עסקה שנעשה ע''י ההורים של חסוי קטין

 25. תביעה נגד KSP לביטול עסקת קניית סמסונג גלקסי S3

 26. תביעה לביטול עסקה, פיצוי בגין פגמים במוצר ועוגמת נפש

 27. תביעה לביטול עסקה מכוח הוראות סעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן

 28. תביעה של לקוחה נגד ספק שסירב החזיר לה הפרש מחיר במעמד הקניה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון