נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

1) עניינה של התביעה הוא טענת התובעת לפיה נגרמו לה נזקים בעטיו של ייעוץ משפטי שנתן לה הנתבע, בשעה שהתחזה-כדבריה לעורך-דין. התובעת עותרת לפיצוי בסך 9,325 ₪.

2) בשל החובה והצורך לחסוך זמן שיפוטי, לא אדון אלא בטענות ובראיות שמצאתי נחוצות להכרעה. יש לגזור הסדר-שלילי לגבי השאר.

רקע עובדתי וטענות הצדדים

3) התובעת טוענת בכתב תביעתה כי בחודש אפריל 2009 פנתה לנתבע בכדי שייצג אותה בתביעה אזרחית, תביעה קטנה, שהגישה נגד חברה מסוימת (להלן: "החברה") בבית המשפט לתביעות קטנות בבית שמש, זאת לאחר שרכשה מחברה זו מכשיר טלפון נייד אשר התברר לאחר מכן שאינו תקין (להלן: "התביעה"). התובעת טוענת, כי במהלך שיחתה עם הנתבע הוא הציג את עצמו כעורך-דין ולא הבהיר לה שעליה לייצג את עצמה בבית המשפט לתביעות קטנות. התובעת טוענת כי הנה עולה חדשה ולא דוברת עברית שוטפת. התובעת טוענת, כי לצורך "הייצוג" בתביעה האמורה שילמה לנתבע סך של 4,450 ₪.

ברם, לדבריה, ביום הדיון שנקבע לשמיעת התובענה הוא לא הגיע לדיון ולא הודיע לה שאינו מתכוון להגיע, אלא הודיע לה בדיעבד שאינו יכול לייצג בתביעות קטנות. התובעת טוענת כי נאלצה להתמודד לבד בהליך בבית המשפט, אשר בסופו של יום נתן פסק דין הדוחה את טענותיה [ת"ק (תביעות קטנות - בית שמש) 1232/08 טוקרצוק נ' ביטן את עטר בע"מ, מיום 1.3.09]. לטענת התובעת, הנתבע לא הסביר לה שניתן לערער על פסק הדין. התובעת מוסיפה וטוענת, כי עקב מעשי הנתבע, נגרמו לה נזקים מהייעוץ המשפטי שנתן לה, בסך 9,325 ₪, כאשר סכום זה כולל בין היתר, סך של 3,625 ₪ בגין "הפסד התביעה".

4) הנתבע להגנתו דוחה את טענות התובעת וטוען בכתב הגנתו, כי יש למחוק את התביעה נגדו תוך חיוב התובעת בהוצאות לדוגמא. הנתבע טוען, כי בשלב מסוים, התובעת עבדה אצלו לתקופה קצרה במשק בית, אך פוטרה לאחר מכן בשל חוסר התאמה. טוען הנתבע, כי עובר לפיטוריה פנתה אליו והודיעה לו כי בכוונתה לתבוע את החברה. לצורך הכנת התביעה, התובעת שכרה את שירותיו של התובע בסיוע, בתרגום ובניסוח לצורך התביעה הקטנה, תוך הסתייעות בכלי תרגום במחשב. הנתבע אישר כי התובעת שילמה עבור שירותיו והציג קבלות שמעידות על-כך עליהן מופיע שם העסק "...גביה ושירותים משפטיים". הנתבע טוען, כי חקירה משטרתית שהתנהלה עקב תלונה של התובעת נגדו, נסגרת מחוסר ראיות. עוד מעלה הנתבע תמיהה מדוע התובענה דידן הוגשה באיחור של כ-5 שנים כדבריו, לאחר מתן השירותים האמורים ומתן פסק הדין בתביעה.

דיון והכרעה

5) לאחר שנתתי את דעתי למכלול טענות הצדדים בכתבי בי-דין מטעמם וממכלול החומר הקיים בתיק ולאחר ששמעתי את טיעוניהם בדיון לפניי והתרשמתי מדבריהם, נחה דעתי, כי בדין לדחות את התביעה, כפי שיוטעם להלן ובשים לב להוראת תקנה 15(ב) בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי הדין), התשל"ז-1976, לפיה הנימוקים לפסק הדין יובאו באופן תמציתי.

6) לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, הסבריהם, והתרשמתי מדבריהם - אני מבכר את גרסת הנתבע על גרסת התובעת. התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח את תביעתה לפי מאזן ההסתברויות במשפט האזרחי. התובעת לא הוכיחה במשפט כי הנתבע התחזה לפניה כעורך-דין. התובעת לא הניחה לפני בית המשפט תשתית ראייתית ברורה ומוצקה שיש בה להרים את הנטל המוטל עליה, בכדי להוכיח טענת התחזות, ולא רק. התובעת לא הוכיחה כי פנתה לנתבע בכדי לקבל את שירותיו כ-"עורך-דין", אין לדבר תימוכין בכתובים או בעל-פה מלבד טענתה הכללית בעניין.

7) ממכלול החומר שהונח לפניי ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, ביניהם עדות הנתבע שהותירה בי רושם חיובי - עולה כי התובעת פנתה לנתבע וביקשה את שירותו וסיועו בניסוח ותרגום מסמכים זאת לצורך הגשה וניהול התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות. כן הוכח לפניי, כי עבור שירותים אלה שולמה התמורה הנקובה בחשבוניות שהוצגו.

8) לכך יש להוסיף, כי הכלל הקבוע בדין לעניין בית המשפט לתביעות קטנות, אין ייצוג באמצעות עורך-דין [ראו סעיף 63 בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984]. שומה על התובעת כי ידעה בדבר הכלל הזה, שכן נושא הייצוג (ליתר דיוק: העדר הייצוג) בבית המשפט לתביעות קטנות, הנו אחד המאפיינים הייחודיים של ערכאה זו, זאת לצד מאפיינים נוספים הקבועים בדין, ונושא זה מובהר לבעלי הדין כבר במעמד הגשת התביעה. על כן, טמון קושי רב בהוכחת טענת התובעת בכל הנוגע להעדר הייצוג ביום הדיון.

9) אם לא די בכך ולמעלה מן הצורך, גם מעיון בפסק הדין שניתן בעניינה של התובעת, אשר ממנו ניתן ללמוד על סקירת טענותיה שהועלו במשפט ועל האופן בו ניהלה את פרשת התביעה, עולה הרושם כי לא נפגמה כל זכות של התובעת בהליך האמור בשל העדר ייצוג, נהפוך הוא, דומה כי כל טענותיה הועלו לפני בית המשפט ואף יתירה מכך, בית המשפט קיים דיון נוסף בתובענה זאת לצורך זימון עד (טכנאי מעבדה) והתובעת הפקידה סך 750 ₪ להבטחת הוצאותיו [ראו סעיף 3 בפסק הדין].

10) כאמור, התובעת כימתה את תביעתה והעמידה אותה על סך 9,325 ₪, כאשר סכום זה מורכב בעיקר משני רכיבים משמעותיים והם: 4,450 ₪ ששולמו לנתבע ו-3,625 ₪ שהוכתרו "הפסד תביעה". גם בהקשר זה לא הוכחו טענות התובעת. לעניין הסך 4,450 ₪, אין מחלוקת כי התובעת קיבלה שירותים מאת הנתבע ואף שילמה בעד שירותים הללו, מכאן לא ברורה דרישתה בדבר החזר סכום זה. לעניין הסך 3,625 ₪ שהוכתר "הפסד תביעה", אף שלא הונחה לפני בית המשפט תשתית כיצד כומת סכום זה, אך גם אם אניח כי בתביעה האמורה התובעת תבעה סך 3,625 ₪, לא ברור כלל על מה נסמכת התובעת בהנחתה כי התביעה הייתה מתקבלת לו הייתה מיוצגת.

11) על כן, אני מורה בזאת על דחיית התובענה.

לא בלי לבטים, אין חיוב בהוצאות.

על-פי הוראת תקנה 16 בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, ניתן להגיש בקשה לרשות ערעור על פסק הדין אל בית המשפט המחוזי בירושלים תוך חמישה-עשר יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק לחממה

 2. נזק לעצי זית

 3. נזקי הסתמכות

 4. נזק במיניסקוס

 5. נזק לרכב שנגרר

 6. נזק למערבל בטון

 7. נזק למערכת השקיה

 8. כימות נזק לא ממוני

 9. נזקים למכולות בנמל

 10. אין פיצויים ללא נזק

 11. תביעת נזק רכב חונה

 12. נזק שלא התגלה במועד

 13. נזק בלתי הפיך למנוע

 14. נזק למכונת שטיפת רכב

 15. נזקים לדירה עקב שיפוץ

 16. נזקים עקב טיפול פילינג

 17. נזקים לרכב עקב מהומות

 18. נזקים לתמונות בתערוכה

 19. טיפול סיכה - נזק לגיר

 20. נזקים לארגז בנמל חיפה

 21. פיצוי על נזקים לאספלט

 22. נזק למרצפות בגלל פוליש

 23. פיצוי בגין נזקים למושכר

 24. נזק בגלל שימוש במי פנים

 25. נזקים עקב שיפוץ בית פרטי

 26. פיצוי על גרימת נזק לרכב

 27. חובת הקטנת הנזק בדוח שמאי

 28. נזקים בגין תחליף חלב צמחי

 29. נזק לרכב שחנה במקום אסור

 30. נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

 31. פיצוי על נזק למשלוח לחו''ל

 32. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 33. נזקים למטעים ע''י עדר פרות

 34. נזקים עקב הריסת בית של מחבל

 35. נזק לעובד כתוצאה מחשד לגניבה

 36. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 37. תביעה על נזק לרכב פגיעה מאחור

 38. נזק מוחי לתינוק בלידה מוקדמת

 39. פיצויים בגין נזקים לשלטי חוצות

 40. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 41. שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

 42. נזק לרכב בחניון עזריאלי ממחסום

 43. נזק לעובד בגלל נהלי עבודה רשלניים

 44. נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

 45. נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

 46. נזק ממוני גבוה מהפיצוי הסטטוטורי

 47. נזקים עקב עיכוב בהשלמת עבודות פיתוח

 48. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 49. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 50. נזק לכבלים של בזק במהלך עבודות חפירה

 51. פיצוי על נזקי חקלאות עקב חומרי ריסוס

 52. תביעה נגד מועצה אזורית בגין נזקים לרכב

 53. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 54. הכרעה בשאלת הנזק לפני הכרעה שאלת החבות

 55. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 56. תביעה על נזקים במהלך טיול מאורגן לאירופה

 57. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 58. האם חובה לעבור טיפול רפואי מכוח חובת הקטנת הנזק

 59. פיצוי על נזק כספי עקב הפסקת עבודה בגלל צו בטיחות

 60. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 61. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 62. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון