רכיב המע"מ בתביעה כספית על נזקי רכוש לרכב

רכיב המע"מ בתביעה כספית על נזקי רכוש לרכב

בפני תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה ביום 25.5.13.

אין מחלוקת בין הצדדים שרכב נתבע 1 המבוטח בנתבעת 2 פגע ברכב התובע מאחור וגרם לנזקי רכב התובע וכי האחריות לקרות התאונה ותוצאותיה מוטלת על הנתבעים.

בפתח הדיון בישיבת יום 8.6.14 הודיע התובע כי הוא מצמצם תביעתו אך ורק לנושא רכיב המע"מ בסך 2,376.30 ₪, סכום שלטענתו על הנתבעים לשלם, לו מעבר לנזקים שכבר שולמו לו על ידי הנתבעים וכדבריו:
אני מודיע ומצהיר בזאת שאת תביעתי הינה אך ורק בנושא אחד והוא – רכיב המע"מ בסך של 2,376.30₪ שזה סכום המע"מ שאני תובע מהנתבעים. אין לי תביעות נוספות במסגרת תיק זה. מבקש שהדברים יירשמו למען הסדר הטוב.

הנתבעת עתרה בהגנתה לדחיית תביעתו זו של התובע בציינה ששילמה לתובע את מלוא נזקי התאונה למעט רכיב המע"מ אשר לטענתה אין עליה לשאת בו מאחר והתובע לא תיקן רכבו, לא הציג חשבונית מס/קבלה המעידה על תיקון נזקי רכבו, ועל כן אינו זכאי לפיצוי בגין רכיב המע"מ, משום שלא נשא בנזק זה. עוד טענה בהגנתה שאם ישלח התובע לנתבעת חשבונית מס/קבלה המעידה שתיקן רכבו ושילם מע"מ – תשלם לו נתבעת 2, המבטחת רכב נתבע 1, את סכום המע"מ אלא שמבלי שהתובע תיקן את הרכב, ולא נשא בתשלום מע"מ ומדובר בנזק שטרם התממש ואין לדעת אם יתממש, לא יהיה התובע זכאי לפיצוי בגין סכום זה.

במהלך הדיון בישיבת יום 8.6.14 הודיעו הצדדים כי לא יביאו עדים מטעמם ומאחר והדיון מצטמצם אך ורק "לעניין אחד והוא רכיב המע"מ" הרי ש "כל אחד מהצדדים יסכם את טענותיו המשפטיות לעניין רכיב המע"מ".

התובע סיכם טענותיו לעניין עתירתו לחיוב הנתבעת בתשלום מע"מ בסך 2,376.30 ₪ בציינו כדלקמן:
"לעניין רכיב המע"מ אותו אני תובע מהנתבעים בסכום של 2,376.30 ₪ שזה סכום המע"מ שהנתבעים לא שילמו לי, אני מבקש לציין את הדברים הבאים: אני טוען שהמע"מ בסך של 2,376.30 ₪ לא שולם ע"י הנתבעים. סכום המע"מ מגיע לי. התאונה הייתה ביום 25.05.13. הנתבעים שילמו לי את סכום הנזקים שנתבע 1 גרם לי בתאונה, אולם לא שילמו לי את סכום המע"מ ולכן גם לא הצלחתי לתקן את האוטו שלי בגלל הנזק כי היה חסר לי כסף, היה חסר לי הסך שך המע"מ. אני לא תיקנתי את רכבי מאז קרות התאונה ועד היום כיוון שלא היה לי את סכום המע"מ ברשותי. הנזק לרכבי היה 13,978.89 ₪ ואת הסכום הזה קיבלתי מהנתבעים בתוספת שכ"ט שמאי וירידת ערך. סכ"ה קיבלתי מהנתבעים סך של 20,645 ₪ אבל הם לא שילמו לי את סכום המע"מ. את הרכב לא תיקנתי עד היום ואין לי שום קבלה על תיקון ולא חשבונית על תיקון הרכב. אני יודע שסכום המע"מ שייך למדינה ולא לי אבל בבוא הזמן כשאצטרך לתקן את הרכב אני אשלם את סכום המע"מ שכאמור לא ברשותי ולכן אני מבקש שישלמו לי את סכום המע"מ".

נציג הנתבעים אשר עתר לדחיית טענות התובע לעניין חיוב הנתבעים בתשלום מע"מ בסך של 2,376.30 ₪ סיכם טענות הנתבעים בציינו כדלקמן:
"אנחנו עומדים על טענותינו כפי שפורטו בכתב ההגנה וטוענים בסעיף 8 לכתב ההגנה שאין מקום לם לתובע את סכום המע"מ שהוא דורש מאחר והתובע לא נשא בנזק זה. כמו כן, יש לשים לב שתאריך האירוע הוא 25.05.13 והתובע יכול היה לתקן את רכבו ולהציג חשבונית עבור התיקון וכך חברת שומרה המבטחת את נתבע 1 הייתה מפצה אותו בגין רכיב המע"מ אלא שהתובע לא תיקן את רכבו, לא הציג חשבונית או קבלת תיקון ולכן לא זכאי לפיצוי בגין רכיב המע"מ השייך למדינה. יש לשים לב שהנזק הישיר הינו 13,979 ₪ שזה הנזק הישיר לפי חוות דעת שמאי לרכב התובע. התובע קיבל מהנתבעים סך של 20,645 ₪ בגין התאונה נשוא הדיון לרבות ירידת ערך ושכ"ט שמאי וזה מכסה את הנזק הישיר בגין תיקון הרכב כך שהתובע יכול היה לתקן את רכבו כי קיבל את מלוא סכום הנזק. התובע לא תיקן את רכבו, לא הציג חשבונית תיקון הרכב ולכן מבקשים לדחות את תביעתו לתשלום המע"מ ולחייבו בהוצאות. אני גם מבקש לציין שאם התובע מתכוון לתקן את רכבו בעתיד ייתכן גם שסכום התיקון יהיה נמוך מהפיצוי שקיבל מהנתבעים ולכן סכום המע"מ גם משתנה אם יציג קבלת תיקון".

עיינתי בכתבי הטענות, במוצגים שצורפו לכתבי טענות הצדדים ושמעתי סיכומי הצדדים בפני.

אין מחלוקת שהאחריות לקרות התאונה ותוצאותיה מוטלת על הנתבעים שכן רכב נתבע 1 המבוטח בנתבעת 2 פגע ביום 25.5.13 ברכב התובע מאחור וגרם לנזקים.


אין חולק אף על כך ששמאי מטעם נתבעת 2 בחן את נזקי רכב התובע, ונתבעת 2 שילמה לתובע את מלוא הפיצוי לו הוא זכאי בהתאם לקביעת השמאי מטעמה כדלקמן:

 1. נזק ישיר לרכב ללא מע"מ, בסך של - 13,979 ₪.
 2. שכ"ט שמאי בסך של - 1062 ₪.
 3. 5% ירידת ערך הרכב בסך של - 5,604 ₪

ובסה"כ סך של - 20,645 ₪.

המחלוקת בין הצדדים הינה לענין תשלום מע"מ בסך של - 2376 ₪.

כאמור, אין חולק כי מועד התאונה הוא 25.5.13.

התובע קיבל מהנתבעת כבר באוקטובר 2013 את סכום הנזק הישיר שנגרם לרכב (ללא מע"מ) בסך של - 13,979 ₪, שכ"ט שמאי בסך 1062 ₪ ו- 5% ירידת ערך הרכב בסך של 5604 ₪ ובסה"כ 20,645 ₪.

התובע לא מצא לנכון לתקן את רכבו מאז מועד קרות התאונה 25.5.13 ועד היום, זאת אף שקיבל כאמור מנתבעת 2 המבטחת את רכב נתבע 1, את הסך של 20,645 ₪ הכולל בחובו לא רק את סכום הנזק הישיר שנגרם לרכב בסך של 13,979 ₪,אלא אף את סכום שכ"ט השמאי בסך של 1062 ₪ ו- 5% ירידת ערך הרכב בסך של 5604 ₪ בתרצו את אי תיקון הרכב בכך שהיה חסר לו כביכול סכום המע"מ בסך של 2,376.30 ₪ לצורך ביצוע תיקון הרכב וכדבריו "הנתבעים שילמו לי את סכום הנזקים שנתבע 1 גרם לי בתאונה, אולם לא שילמו לי את סכום המע"מ ולכן גם לא הצלחתי לתקן את האוטו שלי כי היה חסר לי כסף, היה חסר לי הסך של המע"מ". ובהמשך ציין " את הרכב לא תיקנתי עד היום ואין לי שום קבלה על תיקון ולא חשבונית על תיקון הרכב. אני יודע שסכום המע"מ שייך למדינה ולא לי אבל בבוא הזמן כשאצטרך לתקן את הרכב אני אשלם את סכום המע"מ שכאמור לא ברשותי ולכן אני מבקש שישלמו לי את סכום המע"מ".

לא מצאתי ממש בדברי התובע לפיהם לא יכול היה לתקן רכבו בשל כך שלא שולם לו סכום המע"מ בסך של 2,376.30 ₪, שהרי יכול היה התובע לתקן רכבו באותו סכום כולל של 20,645 ₪ ששולם לו ע"י נתבעת 2 כבר באוקטובר 2013, כשסכום זה כולל את סכום הנזק הישיר שנגרם לרכבו וכן סכום שכ"ט שמאי וסכום ירידת ערך רכב התובע.
התובע לא מצא לנכון לתקן רכבו עד היום אף שיכול היה לעשות כן לו חפץ בכך. סכום המע"מ, כפי שציין אף התובע עצמו שייך למדינה ואין מקום לשלמו לתובע, כשאין לדעת כלל לנוכח התנהלותו זו של התובע עד היום, אם בכלל יתקן רכבו, ומה יהיה סכום תיקון הרכב.

צודקים הנתבעים בטענתם לפיה התובע לא תיקן רכבו כבר למעלה משנה מיום קרות התאונה ותוצאותיה, לא הציג חשבונית מס/קבלה על תיקון רכבו ועל כן אינו זכאי לפיצוי בגין רכיב המע"מ שכן לא נשא הוא בנזק זה ואין הוא זכאי לפיצוי בגינו, שהרי מדובר ב"נזק" שטרם התממש. בהגינותה, ציינה נתבעת 2 בהגנתה, כי אם ישלח התובע לנתבעת חשבונית מס/קבלה, המעידה על תיקון רכבו ותשלום מע"מ – הרי שתשלם נתבעת 2 לתובע את סכום המע"מ שישולם בגין תיקון רכב התובע בגין התאונה מיום 25.5.13.

יפים לענייננו הדברים שנאמרו בעניין זה ע"י כב' השופט גדעון ברק בתיק ת"ק 7875-02-13 שלי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ וזו לשונם:
"אני מקבל את טענת הנתבעת, כי במקרה זה, קיבל התובע חלק הארי מגובה הנזקים שנגרמו לרכב ואם היתה כוונת התובע לתקן אח"כ הרכב ולשלם גם את המע"מ, היה עושה זאת עם קבלת הפיצוי, ברם מהתנהלותו של התובע עולה, שעד היום הוא לא תיקן את הרכב ואין לדעת כלל, אם יש בכוונתו לתקן אי פעם את הרכב ולכן, תביעת המע"מ בשלב זה – סכום שטרם שולם על ידו – מהווה תביעה מוקדמת מדי וכל עוד לא נשא התובע בהוצאה זו- אין מקום להעניק לתובע סכום עודף של מע"מ, אשר לא הוצא על ידו כלל".

כך בענייננו!
התובע קיבל כבר באוקטובר 2013 את מלוא סכום הנזקים שנגרמו לרכב בתאונה מיום 25.5.13, כולל שכ"ט שמאי וירידת ערך הרכב ובסה"כ 20,645 ₪, לא תיקן הנזקים שנגרמו לרכבו ואם היתה לו כוונה לתקן את הרכב ולשלם גם את המע"מ היה עושה זאת, ויכול היה לעשות זאת, עם קבלת הפיצוי הכספי. ברם, מהתנהלות התובע עולה שעד היום הוא לא תיקן את הרכב וחלפה תקופה של למעלה משנה מיום קרות התאונה ואין לדעת כלל, אם יש בכוונתו לתקן אי פעם את הרכב ולכן תביעתו לתשלום המע"מ בשלב זה, סכום שטרם שולם על ידו – מהווה תביעה מוקדמת מידי, וכל עוד לא נשא התובע בהוצאה זו – אין מקום להעניק לו סכום עודף של מע"מ, אשר לא הוצא על ידו כלל.

לסיכום, תביעת התובע לחיוב הנתבעים בסכום רכיב המע"מ בסך של 2,376.30 ₪ - נדחית.

אני מחייבת התובע לשלם לנתבעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ובזבוז זמן בסך של 500 ₪.
סכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי מרכז – לוד תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזקים לרכוש פרטי

 2. עורכי דין נזקי רכוש

 3. נזקי רכוש לרכב סובארו

 4. הכחשת תאונה נזקי רכוש

 5. נזקי רכוש לרכב מרצדס

 6. נזקי רכוש במשרד בשכירות

 7. נזק רכוש אישי בבית הספר

 8. גובה הנזקים בתביעת רכוש

 9. נזקי רכוש עקב עבודות חפירה

 10. התדרדרות רכב חונה – נזקי רכוש

 11. נזקי רכוש לרכב התנגשות במחסום

 12. נזקי רכוש לרכב עקב עבודות בכביש

 13. פיצוי על נזקי רכוש ברשות הפלסטינית

 14. נזקי רכוש לרכב - תביעה נגד הפניקס

 15. נזקי רכוש לרכב בגלל אבנים על הכביש

 16. נזקי רכוש - הובלת תכולת בית מחו''ל

 17. תביעה בגין נזקי רכוש בגין תאונת שרשרת

 18. נזקי רכוש בתאונת דרכים אי שמירת מרחק

 19. אחריות נהגים לנזקי רכוש בתאונת דרכים

 20. תאונה עם רכב לימוד נהיגה - נזקי רכוש

 21. נזקי רכוש בתאונת דרכים - דוגמא לתביעה

 22. רכיב המע"מ בתביעה כספית על נזקי רכוש לרכב

 23. נזקי רכוש לבתים עקב נסיעת כלי רכב כבדים ברחוב

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון