שילם לשמאי אך לא קיבל ממנו את חוות הדעת - תביעת פיצויים

שילם לשמאי אך לא קיבל ממנו את חוות הדעת - תביעת פיצויים

1. עניינה של תביעה זו – תביעת התובע בנוגע להפרת חוזה על ידי הנתבע ובקשה לחייב את הנתבע בהשבת התשלום ששולם לו על סך 5,800 ₪, בצירוף הוצאות משפט.

2. הנתבע פנה אל התובע – עורך-דין ושמאי מקרקעין במקצועו – על מנת שזה יכין עבורו חוות דעת שמאית בנוגע לנכס מקרקעין.

3. ביום 18.9.11 נחתם בין התובע לנתבע חוזה הצעת עבודה, לפיו יכין הנתבע עבור התובע חוות דעת שמאית בקשר לנכס המקרקעין, וזאת תמורת שכר טירחה של 10,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
בחוזה צויין כי במסגרת הכנת חוות הדעת, יבצע הנתבע איתור נכסים על שם אדם שעל פי טענת התובע חייב לתובע כסף ובבעלותו נכס המקרקעין; אומדן שווי הזכויות בנכסי המקרקעין; והתייחסות למימוש מהיר.

4. בחוזה צויין כי "הצעת מחיר זו מבוססת על נתונים ראשוניים שהועברו על ידך. במידה ויתברר לאחר בדיקה, ובהסתמך על נתונים נוספים, כי מטרת השומה לא הוגדרה בצורה נכונה, תוכן הצעת מחיר מעודכנת, ותועבר לאישורך".

5. לאחר חתימת החוזה, שילם הנתבע לתובע סך של 5,800 ₪.

6. כעולה מכתב התביעה ומדברי התובע בפני, הרי שבמרוצת הזמן, פנה התובע אל הנתבע על מנת לקבל את חוות הדעת שהתחייב להכין, כאמור בחוזה, ואולם הנתבע לא הכין חוות דעת זו. התובע ציין כי לא נתחמה מסגרת זמן להכנת חוות הדעת, ואולם, החוזה נחתם ביום 18.9.11 והנתבע לא הכין את חוות הדעת כפי שהתחייב, עד עצם היום הזה.
7. התובע מסר כי לאחר פניות חוזרות ונשנות לנתבע לקבלת חוות הדעת כאמור, נאלץ לפנות בשנת 2013 לשמאי מקרקעין אחר, אשר הכין חוות דעת כבקשת התובע, בתוך חודשיים ימים תמורת תשלום שכר טירחה בסך 7,966 ₪.

8. התובע מבקש, איפוא, מבית המשפט לחייב את הנתבע בהשבת הסכום ששילם לו (5,800 ₪) בתוספת הוצאות משפט.

9. בכתב ההגנה, וכן בעדותו בפני, טען הנתבע כי אכן נחתם בינו לבין התובע חוזה להכנת חוות דעת שמאית בקשר לנכס המקרקעין וכן, שולם על ידי התובע סך של 5,800 ₪.
ואולם, לטענת הנתבע, וכעולה מסעיף 2 לחוזה העבודה, אשר צוטט לעיל, הסכום שסוכם עליו נתון היה לשינוי, אם יתברר על ידי הנתבע כי יידרשו השקעה ועבודה נוספת בהכנת חוות הדעת.
לדברי הנתבע, נעשתה על ידו עבודת "בילוש" אחר הזכויות בנכס, היות והמצב המשפטי של הנכס היה מורכב עד מאוד. עוד הוסיף הנתבע, כי פנה לתובע – וכן, לעו"ד מטעמו, עו"ד אברהם לוי, אשר אחז במסמכים הקשורים בנכס – מספר פעמים בבקשה לקבלת מסמכים אודות הנכס, אולם פניותיו לא נענו.
הנתבע ציין, כי נגרמו לו הוצאות רבות בעת הכנת טיוטת חוות הדעת, שהתבטאו במספר ביקורים בנכס, בטאבו ובוועדה המקומית לתכנון ובניה. הנתבע צירף לכתב ההגנה טיוטת חוות דעת שהכין.

10. לאחר שקראתי את כתבי הטענות והנספחים שצורפו להם, ולאחר ששמעתי את הצדדים, אני מחליט לקבל את התביעה ולחייב את הנתבע להשיב לתובע סך של 5,800 ₪ בצירוף הוצאות משפט בסך 500 ₪. להלן נימוקי:

א. אין חולק כי בין הצדדים נחתם הסכם מחייב לפיו מתחייב הנתבע להכין עבור התובע חוות דעת שמאית אודות נכסי המקרקעין הנדונים.

ב. אין גם חולק כי התובע שילם לנתבע סך של 5,800 ₪ כמקדמה.

ג. מהימנה עלי גירסת התובע לפיה פנה אל הנתבע מספר פעמים על מנת לברר מדוע חוות הדעת השמאית אינה מוכנה וכי הנתבע לא עשה די על מנת לקדם הכנת חוות הדעת, כפי שהתחייב.

ד. טענת הנתבע לפיה נתקל בקשיים בהכנת חוות הדעת, קשיים שהצריכו זמן עבודה רב יותר והשקעת משאבים מצידו – אינה מהימנה עלי. ראשית, כפי שנכתב בחוזה העבודה, על הנתבע היה לשלוח לתובע "הצעת מחיר מעודכנת" שתועבר לאישור התובע. הצעת מחיר מעודכנת כאמור לא הוכנה על ידי הנתבע וממילא לא נשלחה על ידו לתובע; שנית, הנתבע נאות להתייחס לסוגיית התקדמות הכנת חוות הדעת השמאית, רק כאשר התובע פנה אליו בבקשה לקבל החזר כספי בגין המקדמה ששולמה; שלישית, יש להניח כי לנתבע – כעורך-דין וכשמאי מקרקעין – תיעוד של פניותיו לתובע ולעורך הדין מטעמו (עו"ד אברהם לוי) בהקשר לדרישותיו לקבלת מסמכים אודות נכסי המקרקעין נשוא חוות הדעת השמאית. משלא הציג הנתבע פניות ודרישות כאלה, לא נותר אלא להניח כי לא נעשו פניות כאמור על ידו.

ה. טען הנתבע כי הכין טיוטה של חוות דעת שמאית, ואולם טיוטה זו הועברה לתובע, על פי טענתו, אך בזמן האחרון, לקראת הדיון בבית המשפט – עובדה שלא הוכחשה על ידי הנתבע.

ו. התובע פנה לשמאי מקרקעין אחר אשר הכין חוות דעת דומה עד מאוד לזו שהתחייב הנתבע להכין בזמן קצר (כחודשיים) ובעלות נמוכה יותר (7,966 ₪) – עובדה המלמדת כי בשקידה ראויה יכול היה הנתבע להכין את חוות הדעת, כמוסכם.

ז. טענותיו של הנתבע בדבר מורכבות הזכויות בנכסים והקושי בהכנת חוות דעת בגין כך לא יכולות לעמוד, שכן, כאמור, לו סבור היה שיש בכך כדי לייקר את שכר הטירחה שסוכם עליו בחוזה, היה עליו לפנות לתובע בהצעת מחיר מעודכנת, כפי שהתחייב. משלא עשה כן, אין זו אלא שהתעכב בהכנת חוות הדעת, ללא הצדקה, והפר התחייבותו כלפי התובע.

11. לאור האמור לעיל, הוכח בפני כי הנתבע השתהה בהכנת חוות הדעת השמאית, כפי שהתחייב להכין במסגרת החוזה, ללא הצדקה, וטענותיו בדבר מורכבות הזכויות בנכסי המקרקעין, אינן נתמכות בהצעת מחיר מעודכנת שהיה עליו להעביר לתובע מבעוד מועד, וכמוסכם בחוזה העבודה עליו חתם.

12. לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 5,800 ₪, בצירוף הוצאות משפט בסך 500 ₪ וזאת עד ליום 1.9.14.
לא ישולם הסכום במועד – יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים באמצעות הדואר.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בתוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לחקירת שמאי

 2. ערעור על שמאי מכריע

 3. תביעה לשכר טרחת שמאי

 4. ביטול החלטת שמאי מכריע

 5. שאלות הבהרה לשמאי המכריע

 6. ערעור על מינוי שמאי מכריע

 7. תביעה נגד השמאי של הביטוח

 8. תקנות שמאי מכריע שכר טרחה

 9. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 10. הפחתת הסכום שקבע שמאי מכריע

 11. דחיית ערר על שומת שמאי מכריע

 12. שמאי מקרקעין מטעם בית המשפט

 13. השבחה מתוכנית חדשה - שמאי מכריע

 14. חסינות עובד ציבור שאינו עובד מדינה

 15. החזר הוצאות שמאי רכב - תביעות קטנות

 16. החלטה בבקשה למתן הוראות לשמאי מומחה

 17. ערעור על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה

 18. ערעור ועדה מקומית על הכרעת שמאי מכריע

 19. השגה על שומת היטל השבחה של שמאי מכריע

 20. הארכת מועד להגשת ערר על החלטת שמאי מכריע

 21. ערעור שכנגד על החלטת השמאי המכריע בעניין היטל השבחה

 22. פתיחת תיבת המכרזים על ידי מי שאינו חבר ועדת המכרזים

 23. שילם לשמאי אך לא קיבל ממנו את חוות הדעת - תביעת פיצויים

 24. ערר חיוב בריבית פיגורים על היטל ההשבחה שנקבע בהחלטת השמאי המכריע

 25. הגשת חוות דעת שמאי חשבון שכ"ט שמאי אישור אי הגשת תביעה מסמכים ותמונות

 26. החלטת שמאי מכריע כי אין הבדל בייעודי הקרקע בין התכנית המתארית לבין התכנית המפורטת

 27. חישוב נזק לרכב לפי עלות תיקון בפועל או לפי דו"ח השמאי ? המשקף עלות תיקון לצרכן

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון