חוזה מתנה על תנאי מתלה

חוזה מתנה על תנאי מתלה

סעיף 4 לחוק המתנה התשכ"ח 1968 מכיר באפשרות מתנה על תנאי או מתנה בחיוב. סעיף 4 לחוק המתנה קובע לאמור:

" מתנה יכול שתהיה על תנאי ויכול שתחייב את המקבל לעשות מעשה בדבר-המתנה או להימנע מעשותו; נותן המתנה רשאי לדרוש מהמקבל את מילוי החיוב, ורשאי לדרוש זאת מי שהחיוב הוא לזכותו, ואם היה בדבר ענין לציבור - היועץ המשפטי למממשלה או בא-כוחו".

חוק המתנה מציין, כי "מתנה יכול שתהיה על תנאי" (סעיף 4). אולם, "אין חוק המתנה קובע את דיניו של אותו תנאי. בעניין זה יחולו הוראות חוק החוזים (חלק כללי)התשל"ג 1973, המבחינים בין תנאי מתלה לבין תנאי מפסיק, והקובעים, כי "חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי (להלן - תנאי מתלה) או שיחדל בהתקיים תנאי (להלן - תנאי מפסיק)" (סעיף 27 (א).


כאשר עניין לנו בחוזה מתנה ובו תנאי מתלה, אין לחוזה המתנה תוצאות משפטיות, כל עוד לא נתקיים התנאי. כאשר עניין לנו בחוזה מתנה ובו תנאי מפסיק, חוזה המתנה תופס לכל דבר ועניין, אך עם התרחשות התנאי, חדל החוזה מלהתקיים ... ודוק: בהתקיים התנאי המפסיק, אין חוזה המתנה מופר, ואינה נולדת זכות הביטול. בהתקיים התנאי המפסיק, החוזה חדל מלהתקיים"."(ע"א 495/80 ברקוביץ )

הקשר זה עולה השאלה מהן התוצאות, הנובעות מכך שחוזה חדל מלהתקיים בשל התרחשותו של תנאי מפסיק? לענין זה השיב בית המשפט בענין ברקוביץ: "אין בעניין זה כל הוראות, לא בחוק המתנה ולא בחוק החוזים (חלק כללי). חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) אינו חל במישרין, שכן חוק זה עניינו בהפרת חוזה, דהיינו "מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה" (סעיף 1), ואילו התרחשותו של תנאי מפסיק וחדילת החוזה בעקבותיה, אינם מעשה שהוא בניגוד לחוזה. על רקע זה קמה ועומדת השאלה, האם זכאי נותן המתנה להשבה? לדעתי, התשובה על כך היא בחיוב, וזאת בשל כל אחת מהסיבות הבאות....." (בענין זה ראה גם ע"א 343/87 פרי נ' פרי).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חזקת מתנה

 2. הפרת חוזה מתנה

 3. התחייבות לתת מתנה

 4. חזרה ממתנה במקרקעין

 5. חזרה ממתנה במקרקעין

 6. חוזה מתנה על תנאי מתלה

 7. תוכנית חיסכון לנכד מתנה

 8. חיוב מקבל מתנה לעשות מעשה

 9. ביטול עסקת מתנה בלתי סבירה

 10. מתנה באמצעות חשבון בנק משותף

 11. תחרות בין נושה לבין מקבל מתנה

 12. הוכחת כוונה לתת מתנה לפני פטירה

 13. תביעה להחזר מתנות לאישה במסגרת רומן

 14. האם מתנה במקרקעין חייבת להיות בכתב ?

 15. הוכחת קבלת כספים במתנה מאדם לפני פטירתו

 16. האם זכות מכח מתנה בעל פה גוברת על עיקול ?

 17. מתי העברת כסף לעורך דין תיחשב "מתנה" לפי חוק המתנה

 18. התנגדות להסכם מתנה המעניק באופן בלתי חוזר זכויות במשק חקלאי

 19. בעלות על מתנה עוברת למקבל במסירתה לידו או במסירת מסמך מזכה לקבלו

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון