עילת כפייה: סעיף 17 לחוק החוזים

עילת כפייה: סעיף 17 לחוק החוזים

סעיף 17 לחוק החוזים קובע:

(א) מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו,בכוח
     או באיום, רשאי לבטל את החוזה.

(ב) אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לענין סעיף זה.

"על פי גישת המחוקק הישראלי המשתקפת בסעיף 17 אין הכפייה שוללת את קיומו
של רצון התקשרות אם כי היא פוגמת ברצון זה. על כן, חוזה שנכרת בכפייה אינו בטל מעיקרו אלא ניתן לביטול על פי בחירתו של מי שהתקשר בכפייה "(ספרה של שלו, שם עמ' 325).

בע"א 2299/99 שפייר נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד נה(4) 213, נקבע בקשר לסעיף 17 לחוק החוזים (חלק כללי), כי : "תכליתו של החוק גלויה וברורה: מקום שאדם קושר עצמו בהסכם אך בשל לחץ ששלל ממנו את יכולת הברירה, דין הוא שתהא זכות בידו לבטל את ההסכם. שלילת יסוד הרצון החופשי מקנה זכות לביטול ההסכם. ..... השאלה אם נתקיימה כפייה אם לאו, שאלה תלוית-נסיבות היא. ובלשונו של השופט ש' ז' חשין בפרשת ארמון אהרונוביץ [9] (שם, בעמ' 1837): תחומי האילוץ לא נקבעו מעולם, אך בדרך כלל אפשר לומר, כי אילוץ פירושו שימוש בלתי-חוקי - או איום בלתי-חוקי להשתמש - בכוח הניתן לו לאדם, כלפי גופו, או כלפי נכסיו או זכויותיו החוקיות של חברו, שעה שזה אין לו מוצא בלתי-אם למלא את הדרישה אשר הוא נדרש למלאה."

יסודותיה של עילת כפייה הם 3: התקשרות בחוזה, קשר סיבתי וכפייה (ספרה של שלו, שם עמ' 328).

באשר לקשר הסיבתי: ניתן לבטל חוזה מחמת כפיה רק כאשר הכפייה הופעלה על המתקשר לפני כריתת החוזה וההתקשרות בחוזה הייתה עקב הכפייה; (השווה- עא 5493/95 דיור לעולה בע"מ נ' שושנה קרן פ"ד נ(4) 509, ספרה של שלו, שם עמ' 328).

מבחן הקשר הסיבתי בין הכפייה לבין ההתקשרות בחוזה הוא מבחן סובייקטיבי. "השואף לבטל את החוזה מחמת כפיה צריך להוכיח כי הכפייה השפיעה על רצונו בהטילה בו פחד ואלמלא קיומה הוא לא היה מתקשר בחוזה. הוא ולא אחר: אין הנפגע נדרש להוכיח כי אדם סביר לא היה מתקשר בחוזה בנסיבות שהתקיימו. עצמת הכפייה הנדרשת כדי לבטל את החוזה משתנה, אם כן, ממקרה אחד למשנהו על פי אישיותו של האדם שעליו הופעלה הכפייה". כן, "כפייה קיימת גם כאשר על פי מבחן אובייקטיבי הכוח או האיום אינם הסיבה המכרעת או הבלעדית להתקשרות בחוזה" (שם, ספרה של שלו,עמ' 328-329).

מהי כפייה?
"     א... הכפייה החוזית האמורה בסעיף 17 טעונה פירוש רחב ככוללת כל פגיעה בגופו של אדם, בנכסיו, בחירותו ובמעמדו החברתי או הכלכלי כדי לאלצו להתקשר בחוזה (שם עמ' 330 וההערות שם).
ב.      "..כפייה כלכלית קיימת כאשר מתקשר אדם בחוזה כדי להשתחרר מלחץ עסקי מסחרי בלתי חוקי המופעל כלפיו (שם עמ' 330).
ג.     לכפיה האמורה בסעיף 17 לחוק החוזים, שתי השתקפויות אפשריות: כוח או איום. הכפייה יכולה להתבטא בהפעלת כוח ממשי או באיום בהפעלת כוח (ספרה של שלו, שם עמ' 332).
ד.      כדי להוות כפיה בגדר סעיף 17 הפגיעה או האיום בפגיעה צריכים להיות בלתי חוקיים "(שם עמ' 333)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת העדר עילה

 2. זכויות הילד כעילה לאימוץ

 3. הוכחת עילת הנטישה

 4. יסודות עילת העושק

 5. הגדלת מזונות – הפחתת מזונות

 6. התיישנות עילת תרמית

 7. התיישנות עילת תביעה

 8. הרעה מוחשית בתנאי עבודה

 9. נטל ההוכחה בעילת הנטישה

 10. מחיקת התביעה מחוסר עילה

 11. ייחוד העילה חוק הפלת''ד

 12. סילוק על הסף העדר עילה

 13. פסק דין על סמך עילה שונה

 14. עונש על בעילה אסורה בהסכמה

 15. האם טובת הילד יכולה לשמש עילה לאימוץ

 16. עילות אימוץ - סעיף 13 לחוק אימוץ ילדים

 17. עילת תביעה אישית בתביעה ייצוגית

 18. האם עומס בעבודה עילה להתפטרות ?

 19. עילת כפייה: סעיף 17 לחוק החוזים

 20. תשלום משכורת חלקי עילה להתפטרות

 21. תביעה בעילת רשלנות נגד רואה חשבון

 22. עילות שונות בתביעה הצהרתית כספית

 23. אי תשלום משכורת בזמן עילה להתפטרות

 24. מחיקת תביעה נגזרת בהעדר עילה אישית

 25. תביעה של הנתבע נגד התובע באותה עילה

 26. עילת סל: סעיף 31(א)(4) לחוק בתי המשפט

 27. התיישנות עילת תביעה לפני חקיקת חוק ההתיישנות

 28. האם עילת התביעה במקרקעין לא מוסדרים התיישנה ?

 29. הגשת תביעה באותה עילה לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 30. האם ניסוח מטעה עילה לפסילת שאלות בבחינות הלשכה ?

 31. תאונת דרכים - האם אפשר להגיש תביעה אישית נגד נהג ? ייחוד עילה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון