צו חוסם של בית משפט בחו"ל

צו חוסם של בית משפט בחו"ל

לטענת המבקש קיים צו חוסם של בית המשפט בארה"ב לפיו אין למשיבה לפנות בענייני מזונות וגירושים לשום בית משפט בישראל כולל בית הדין הרבני.

במלים אחרות, המבקש עותר לסלק הליכים בהם נקטה המשיבה בפני בית משפט בישראל בטענה של צו חוסם זר. אולם המבקש לא הוכיח , לפחות בשלב זה, טענתו בדבר קיומו של צו חוסם תקף כזה כאשר לא ברור לאיזה צו ספציפי הוא טוען.

כן בהקשר זה ראוי להפנות להחלטת בית המשפט (כב' השופט גיוסי) בתמש 13382/06/11, שם גם העלה המבקש טענה של צו חוסם זר, אך בית המשפט דחה בקשה להכיר בתוקפו של צו כזה.

זאת ועוד, ומבלי לקבוע מסמורות בעניין , לדידי ספק גדול אם ניתן להכיר בצו חוסם זר נטען כאן.

צו חוסם זר הינו צו אישי נגד בעל דין, המסכל ניהול הליך משפטי בפני ערכאה משפטית בישראל כאשר יש לנהוג במתן צו כזה במשנה זהירות ומקרים חריגים בלבד.

בהתחשב במכלול הנסיבות כאן, ובאיזון בין הפגיעה הצפויה במבקש אם לא יינתן צו כזה, אם בכלל, ומאידך גיסא הפגיעה הצפויה במשיבה ובקטינה אם יינתן צו כזה, הרי אין לי ספק כי המאזן נוטה לטובת המשיבה והקטינה. היענות לצו חוסם זר כזה, כרוכה בפגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויות הקטינה השוהה בישראל, ובתוך זה זכות הגישה שלה לערכאות כאן, שהינה זכות יסוד, וזכויותיה למזונות ולקיום.

גם שיקולי צדק, שהם השיקולים המרכזיים בדיון בבקשה למתן צו חוסם, מחייבים מסקנה זו. בעיני צו המבקש חסימת תביעה בפני בית משפט כאן, בשל ניהול תביעה בארה"ב, כשמדובר בתביעה בעניין הקטינה, משמורתה ומזונותיה, כאשר היא שוהה בישראל וכמעט אין לה זיקה לארה"ב, גורמת חוסר צדק של ממש לקטינה זו.

לא רק זאת, צו נטען זה אינו עומד בקנה אחד עם פסק דין העליון בברע 741/11 (מתאריך 17/5/11) בעניין הקטינה ואף מנוגד לו , שם בסיפא סעיף 36 לפסק דין קבעה כב' השופטת ארבל, כי "סבורני כי השיקולים שמניתי לעיל ובראשם היותה של הבת מקטני קטנים ומצבה החוקי של המבקשת בארצות הברית מצביעים על כך שטובת הקטינה מחייבת כי סוגית המשמורת תתברר בישראל ועל כן אין להורות על השבתה לארצות הברית לצורך בירור סוגיה זו".

בנוסף לכל , יש לזכור גם כי צו חוסם, הגם שהוא אישי, יש בו משום התערבות בהליכים המתנהלים בפני בית משפט כאן, התערבות העומדת כנגד עקרון כיבוד הערכאות .

(במאמר מוסגר אציין כי מי שמבקש לנקוט בהליכים בתביעה הנוכחית הוא התובע המבקש עצמו והוא מבקש לאכוף פסק דין שניתנו בארה"ב בענין הקטינה. מעיון בפרוטוקול והחלטה של בית המשפט של ניוגרסי עולה לכאורה כי בית המשפט בניוג'רסי אינו מסכים להחלטת בית המשפט בדבר השארת הקטינה בישראל ומתכוון להורות על החזרתה לארה"ב; כן ב"פסק דין בהעדר הגנה לגירושין של בית המשפט בארה"ב עולה לכאורה, כי בית המשפט פוסק , בין היתר, כי הצדדים הינם גרושים, כי המבקש-האב יקבל משמורת זמנית על הקטינה, כי הקטינה תוחזר מיידית לנוג'רסי, כי על המשיבה האם לשלם לאב דמי מזונות עבור הקטינה ; פסק דין זה מבקש התובע כאן לאכוף אותו כפסק דין חוץ; אולם מדובר לכאורה בהחלטות/ פסק דין של בית משפט בארה"ב , אשר במסגרת תביעה כאן מבקש התובע לאכוף כפסק דין חוץ, כאשר טרם ניתנה החלטה או הכרעה בעניין. משכך אין ללמוד מהם על קיום מניעה או חסימה בפני האם לפנות לבית משפט כאן).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו גודר

 2. צו שיפור

 3. צו נזקקות

 4. צו הסתכלות

 5. תוקף צו הבאה

 6. צו אנטון פילר

 7. הארכת צו פיקוח

 8. צו הפסקת עיצומים

 9. צו להפסקת כריית חול

 10. הארכת תוקף צו הגנה

 11. צו טיפול מרפאתי כפוי

 12. מה זה צו הפסקה שיפוטי ?

 13. צו חוסם של בית משפט בחו"ל

 14. איך מוציאים צו מבית משפט ?

 15. צו הפסקה שיפוטי במעמד צד אחד

 16. צו מבית משפט לפתוח את קברי גופות

 17. בקשה למתן צו הצהרתי לבעלות על מקרקעין

 18. צו ארעי האוסר לפטר עד לבדיקת אפשרויות ניוד העובד

 19. איחור בהוראת ביצוע בניה לאחר מתן צו התחלת העבודה

 20. ערעור על החלטת בית הדין המתייחסת לצו ההבאה ללא אפשרות שחרור

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון