עיכוב הליכי בוררות

עיכוב הליכי בוררות

אין חולק כי זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסוד בעלת חשיבות נעלה, וקיומה תנאי הכרחי לקיומן של שאר זכויות היסוד.

ראו ע"א 733/95 ארפל אלומיניום נ' כליל, פ"ד נא[3] 577, 629.

עם זאת, מגמת הפסיקה הנה שסכסוך אשר הוסכם למסרו לבוררות - באמת יידון בה:
"הכל מסכימים כי הנטיה לעולם תהיה לכבד הסכם בוררות ולא לסכלו. אם יאמר בית המשפט דברו במקום הבורר בשאלה אם יש או אין עילת הגנה - מה הועילו חכמים בתקנתם בקביעת הבוררות?".
נטל ההוכחה מוטל על המתנגד לבקשה, ועליו להוכיח ולשכנע את ביהמ"ש מדוע אין לעכב את ההליכים.

ראו בוררות דין ונוהל, סמדר אוטולנגי, בעמ' 283.
ראו ע"א 331/89 השקעות וניהול בתי מלון נ' מלון רם, פ"ד מה[1] 871, 873

השיקולים אותם ישקול בית המשפט בבואו להחליט בבקשה לעיכוב הליכים פורטו בספרה של סמדר אוטולנגי, ראה שם בעמודים 285 ואילך, והם נוגעים בעיקרם לחוסר הגיון באכיפת הבוררות, אי בהירות בהסכם הבוררות, ענין קונסטיטוציוני או בעל חשיבות ציבורית, סחבת, תרמית, חוסר סיכוי לקבל פסק מחייב, פיצול הדיון, עילות תביעה מרובות. בפסיקה נקבע כי מצבה הכלכלי הקשה של מבקשת עיכוב ההליכים, אינו יכול לשמש נימוק בעל משקל שלא לקיים אחר הסכם הבוררות [שם בעמ' 317].

בע"א 491/76 גאולים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' ידידה צדוק, [פורסם במאגרים המקוונים], נאמרו על ידי השופטת בן פורת הדברים הבאים:

"מן הרגע שהבוררות נתכוננה היא חיה את חייה העצמאיים והיא כפופה לחוק מיוחד, הוא חוק הבוררות, ולא לחוקי החוזים. משהחל הבורר לכהן על-פי שטר-הבוררין, הוא מוסמך להמשיך בבוררות אפילו ירצה אחד הצדדים לבטל את שטר-הבוררין מסיבה כלשהי. שעה שהחל לדון, היה שטר-הבוררין קיים ותקף, ומשהחלה הבוררות נתמצתה בכך הסכמת הצדדים ואין עוד מה לבטל."

בת"א [ת"א] 30868-01-14 נבחנה הסוגיה על ידי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, ושם נאמרו הדברים הבאים:

"השאלה אם ניתן להציג את ההקלטה או התמליל שלה כראיה במהלך הבוררות ומשקלה של ראיה זו - היא שאלה הנתונה לסמכותו של הבורר וראוי שתוכרע על ידו. אין בינה לבין היומרה לבטל את הליך הבוררות כולו ולא כלום. מקומן של טענות המשיבה בדבר התנהגותן ה"עבריינית" של המבקשות להתברר במסגרת הבוררות ולא מחוצה לה. ניסיונה של המשיבה לסגת מהליך הבוררות, באמצעות הודעה חד-צדדית של ביטול הבוררות כולה, לא יזכה לאהדת בית המשפט.

באורח דומה נפסק ע"י כב' השופטת פרוקצ'יה ברע"א 10646/05 כלל פיננסים בע"מ נ' אלי ארוך (8.1.06):
"הטענות בדבר התנהגותו של המשיב, קשות ככל שתהיינה, ספק אם יש בהן כדי להשליך במישרין על תקפותו של הסכם הבוררות ועל תוקפם של הליכי בוררות המתנהלים מזה שנים וקרובים ביותר לסיום... בנסיבות הענין, שיקולי מאזן הנוחות פועלים באורח מכריע כנגד מתן סעד זמני לעיכוב הליכי הבוררות. עיכובם של הליכי הבוררות בשלב זה, כאשר הבוררות קרובה לסיומה, יסבו נזק רב לא רק למשיבים עצמם, אלא להליך הבוררות גופו, שהושקעו בו מאמץ ומשאבים רבים במטרה להביא את המחלוקת הסבוכה בין הצדדים לכלל הכרעה. יתר על כן, זכויות המבקשות כצד לבוררות נשמרות להן בדרך של תקיפת הבוררות במסגרת בקשה לביטול הפסק, אם ובמידה שתראינה לנכון ולראוי לנקוט בהליך כזה".

הדברים נאמרו, אמנם, בהתייחס לבקשה לעיכוב הליכי בוררות (שנדחתה), אך הם יפים גם לעניינה של תביעה לסעד הצהרתי, בנוגע להודעה על ביטול הליך הבוררות שהגישה המשיבה.

אינני מקבלת את טענת המשיבה, כי משהופעלה זכות הביטול והוגשה התביעה שבכותרת, לא ניתן להמשיך בהליכי הבוררות לפני שמתקבלת הכרעה באשר לתוקף הודעת הביטול. עמדה זו פירושה, למעשה, מתן כוח בידי צד לבוררות לגרום להקפאת הליכי הבוררות, באמצעות הודעת ביטול חד-צדדית. מתן כוח מעין זה יוצר יתרון בלתי מוצדק לצד שדעתו אינה נוחה מהליך הבוררות עצמו או מהתנהגות הצד שכנגד לבוררות. בית המשפט לא יתן יד למהלך מעין זה, במיוחד כאשר לא נלוותה אליו בקשה פורמלית לעיכוב הליכי הבוררות.

ראוי לזכור, כי נקודת המוצא בנוגע לעיכוב הליכי בוררות, הקבועה בסעיף 18 לחוק הבוררות, הינה כי בקשות המוגשות לבית המשפט על ידי צד להליך הבוררות אינן מעכבות את מהלך הבוררות, אלא אם הורה על כך בית המשפט או הבורר. הרציונאל העומד בבסיס הדברים הובהר על ידי בית משפט זה בעניין אחר ומן הראוי לשוב ולהביא את הדברים:

"יעילותה של הבוררות כמוסד ליישוב סכסוכים עלולה להיפגם באם יינתן על נקלה סעד זמני המעכב את התנהלותה. צד שאינו חפץ בקיום תניית בוררות יוכל להגיש תובענה לבית משפט להפסקת ההליכים על פיה, ואם יזכה על נקלה בסעד ביניים המעכב את הליכיה, עלולה להיפגע תכליתה העיקרית - ליתן פיתרון מהיר ויעיל למחלוקת בין הצדדים, וזאת גם מקום שבסיומו של ההליך העיקרי יתברר כי אין בתובענה ממש."(רע"א 5114/05 מינהל מקרקעי ישראל נ' חאן מנולי בע"מ (23.8.2005)."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב הליכי בוררות

 2. עיכוב הליכים הסכם בוררות

 3. עיכוב הליכים בתביעת רכוש

 4. עיכוב הליכים בהסכמה לבוררות

 5. עיכוב הליכים אמנת ניו יורק

 6. עיכוב הליכים מכוח חוק הבוררות

 7. עיכוב הליכים בבית הדין לעבודה

 8. ערעור על החלטה על עיכוב הליכים

 9. עיכוב הליכים עד לבירור טענת קיזוז

 10. צו כינוס עיכוב הליכים

 11. בקשה לעיכוב הליכים עקב ניהול בוררות

 12. עיכוב הליכים בוררות לפי אמנת ניו יורק

 13. עיכוב הליכים בבית משפט בשל הסכם בוררות

 14. עיכוב הליכים עקב הליכים פליליים מקבילים

 15. תיקון בקשת רשות להתגונן - עיכוב הליכים בשל הסכם בוררות

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון