סמכות עניינית בתביעה על ירושה של כספי ביטוח

סמכות עניינית בתביעה על ירושה של כספי ביטוח

תחולת ?' 1(6) (?) <> ל÷ ? ? ? ? <> - האם מדובר בתביעה שעילתה "סכסוך בקשר לירושה"?

 1.      התובעת מבססת את טענותיה בדבר סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה על הוראת ?' 1(6)(?) <> ל÷ ? ? ? ? <>, תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), לפיה בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בתביעות על פי ÷ <> "לרבות תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, נושא התובענה או שוויה אשר יהא". לטענתה, כספי פוליסת הביטוח כלולים בכלל העיזבון, ומאחר וישנו סכסוך באשר לאופן חלוקתם הרי שהסמכות נתונה לבית משפט זה.
 2.      איני סבור כי הצדק עם התובעת.
 3.       147 <> ל÷ <>, התשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק הירושה"), קובע כי:

"סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון".
4.     לאור הוראת הסעיף אין דינם של כספים המגיעים מכוח חוזה ביטוח כדין כספים הכלולים בעיזבון, והם הוגדרו ככספים "מלבר לעיזבון" (ר' ג' ?÷? ? <> משפטים יא (תשמ"א) 20).
5.     הרציונל העומד בבסיס הוראת 147 <> בואר בפסק דינו של כב' השופטת ארבל ב?"? 4377/04 <> גל גורן הולצברג נ' אביבה מירז ( 22.7.07):

"הגיונו של הגיונו של סעיף 147 חיצוני למערך דיני הירושה והוא בא לעודד את הציבור לצבור משאבים שיפרשו רשת של ביטחון סוציאלי תחת הפרט ואשר חשיבותם כפולה: לפרט ולמשפחתו מספקים משאבים אלה ביטחון סוציאלי לעת זקנה או לאחר המוות, ובנוסף השקעת הכספים באפיק חיסכון ארוך טווח מניבה תועלת לחברה כולה. ההסדר שקובע סעיף 147 מאפשר למוטב, שעל פי רוב הינו קרוב למנוח ולעיתים אף סמוך על שולחנו ותלוי בו, לזכות בכספים אלה במהירות עם פטירת המנוח המיטיב, מבלי שיידרש לפרוצדורה ולעלויות הכרוכות במימוש צוואה. בנוסף, אין כספי קופת הגמל חשופים לתביעות חוב אליהן חשוף העיזבון. באופן זה מובטחת כלכלתו של המוטב תחת שייפול לנטל על החברה, ומכאן גם הכינוי לו זכה ההסדר של קופות הגמל (וכן ההסדר של ביטוח חיים שאף בו מזוכה המוטב בכספים עם מות המבוטח בעל הפוליסה) כ"צוואת האיש העני" (שורץ, בעמ' 347; דודי ? " ? , ÷ ? ? <> כמשאבים מלבר לעיזבון" עיוני משפט יח (1993) 235, 239; שמואל שילה פירוש ל÷ <>, תשכ"ה - 1965 כרך ג (2002) 395 - 396. להלן: שילה - כרך ג)"
6.     בעניין דנן, כספי פוליסות ביטוח המנהלים המגיעים עקב פטירתו של המנוח אינם כלולים בנכסי העיזבון ודיני הירושה אינם חלים עליהם ((ר' זה ?"? 3807/90 ?' ? ÷? ? ? ÷ ?÷? "? ?"? <>(5) 104, 109-110 (19993); ?"? 609/88 ? ? ?"? ?' ?"? <>(2) 441, 455 (1993)).
7.     חריג לכלל האמור, על פיו כספים המגיעים על פי חוזה ביטוח אינם כלולים בעיזבון נקבע בסיפא של הוראת ?' 147 <> ל÷ <>, לפיה בעל הפוליסה יכול להתנות אחרת, ולקבוע כי כספי הפוליסה יועברו לעיזבונו לאחר מותו (ר' "? 52341-03-11 <> תמ"ש 52341-03-11 ט. ואח' נ' א. (ניתן ביום 20.11.12, ).
8.     חריג זה הוגדר אף במסגרת 36(?) <> ל÷ <> (חלק כללי), התשל"ג- 1973 (להלן: "חוק החוזים"), הקובע כי ניתן למסור הודעה לחברת הביטוח או להורות בצוואה שהודעה עליה ניתנה לחברת הביטוח, ולשנות את זכותו של מוטב אחד ולהעמיד אחר תחתיו.
9.     במקרה דנן המנוח לא הותיר אחריו צוואה המורה באופן שונה מהקבוע בהצעת הביטוח. כמו כן, לא נמסרה כל הודעה לחברת הביטוח לבטל את היות הנתבעת מוטבת ולהורות כי כספי פוליסת הביטוח יועברו לעיזבונו של המנוח. למצער, טוענת התובעת כי נמסרה הוראה לשינוי המוטבים כך שתירשם היא כמוטבת יחידה. אף אם תתקבל טענתה אין בכך בכדי לכלול את כספי פוליסת הביטוח בכלל העיזבון.
10.     מסקנת האמור לעיל הינה אפוא כי כספי פוליסת הביטוח אינם בכלל העיזבון. משכך, אין מדובר בסכסוך בקשר לירושה, וממילא אין הסמכות נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, אלא לבית המשפט האזרחי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. יורשים חוקיים

 2. שלילת זכות ירושה

 3. ירושה של תושב חוץ

 4. ירושה של אדם ערירי

 5. האם יורשים חובות ?

 6. סעיף 49 לחוק הירושה

 7. סעיף 26 לחוק הירושה

 8. יורש שמת לפני המוריש

 9. סכסוך ירושה בין אחים

 10. סעיף 147 לחוק הירושה

 11. חזרה מהסתלקות מירושה

 12. רישום ירושה של שכירות

 13. הסתלקות מירושה שלא בכתב

 14. חוב מביטוח לאומי בירושה

 15. סכסוך בין האחים על הירושה

 16. ירושה של פיצויים מגרמניה

 17. השלמת הכנסה: הכנסות מירושה

 18. האם זכות חניה עוברת בירושה

 19. סמכות עניינית בענייני ירושה

 20. תקנות הירושה - אגרות הרשם לעניני ירושה

 21. האם דיירות מוגנת עוברת בירושה

 22. סעד זמני לפי סעיף 77 לחוק הירושה

 23. דיון בדלתיים סגורות ענייני ירושה

 24. זכרון דברים לחלוקת ירושה בין אחים

 25. אי ציון שמות נהנים בחשבון - ירושה

 26. האם הבנק יכול לתבוע יורשים על חובות ?

 27. האם סעיף ויתור על ירושה בהסכם הוא חוקי ?

 28. סמכות בית משפט בתביעות על ירושת כספי ביטוח

 29. סמכות עניינית בתביעה על ירושה של כספי ביטוח

 30. זכויות אחים למחצה לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 31. זכאות ידועה בציבור לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 32. סמכות בית המשפט לדון בענייני ירושה של מוסלמים

 33. האם אפשר למנוע מהגרושה להשתלט על הירושה של הילדים ?

 34. זכות ירושת כספי פוליסת ביטוח: גרושה או ידועה בציבור ?

 35. לביהמ"ש משפחה אין סמכות בתביעת ירושת כספי פוליסת ביטוח

 36. תביעה של הבנק נגד יורשים על הלוואה של אדם שנפטר שלא שולמה

 37. מצב נפשי (מנטלי) של כותב צוואה עילה לביטול צוואה: סעיף 26 לחוק הירושה

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון