חזרה ממתנה במקרקעין

חזרה ממתנה במקרקעין

האם אדם יכול לחזור בו מהתחייבות לתת מתנה במקרקעין ?

סעיף 5 לחוק המתנה-1968

(א) התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב.

(ב) כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי
הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו.

(ג) מלבד האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה
החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן.

עא 760/83 פילובסקי נ' ישראל זיטלני ואח', נקבע לענין החזרה ממתנה, כי נטל הראיה אם מקבל המתנה שינה את מצבו לרעה מוטל על וכן כי לא כל שינוי חוסם חזרה ממתנה :

"...זאת ועוד, אין להניח, כי הכוונה לכל שינוי שולי וקל ערך, ולא כל שינוי חוסם חזרה מכל מתנה; יש לקרוא את הדברים תוך מתן משקל לזיקתם ההגיונית של הנושאים זה לזה, ואלה הם, בהקשר זה, המתנה ומהותה מחד גיסא והשינוי ומהותו מאידך גיסא. ההשוואה עם סעיף 5(ג) לחוק הנ"ל אף מחזקת מסקנה זו.

מהותו של שינוי כגורם משפיע לפי סעיף 5(ב) נמדדת לאור אופי השלכותיו על מי שמצפה למתנה, ובין היתר, גם לפי מידת היותו בלתי-הדיר. ככל שהמתנה יקרה יותר וככל שהשינוי שולי יותר או ניתן להחזרה לקדמותו בדרך קלה והונת, גם מיצטמצמת הנטייה לראות את ההתחייבות כבלתי-הדירה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חזקת מתנה

 2. הפרת חוזה מתנה

 3. התחייבות לתת מתנה

 4. חזרה ממתנה במקרקעין

 5. חזרה ממתנה במקרקעין

 6. חוזה מתנה על תנאי מתלה

 7. תוכנית חיסכון לנכד מתנה

 8. חיוב מקבל מתנה לעשות מעשה

 9. ביטול עסקת מתנה בלתי סבירה

 10. מתנה באמצעות חשבון בנק משותף

 11. תחרות בין נושה לבין מקבל מתנה

 12. הוכחת כוונה לתת מתנה לפני פטירה

 13. תביעה להחזר מתנות לאישה במסגרת רומן

 14. האם מתנה במקרקעין חייבת להיות בכתב ?

 15. הוכחת קבלת כספים במתנה מאדם לפני פטירתו

 16. האם זכות מכח מתנה בעל פה גוברת על עיקול ?

 17. מתי העברת כסף לעורך דין תיחשב "מתנה" לפי חוק המתנה

 18. התנגדות להסכם מתנה המעניק באופן בלתי חוזר זכויות במשק חקלאי

 19. בעלות על מתנה עוברת למקבל במסירתה לידו או במסירת מסמך מזכה לקבלו

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון