נאמנות משתמעת

נאמנות משתמעת

בע"א 3829/91 וולאס נ' גת, פ"ד מחר (1) 801 [1994] סקר כב' הנשיא מ' שמגר את מוסד הנאמנות הקונסטרוקטיבית:

"IMPLIED TRUST נוצר במשפט האנגלי כדי לענות על מקרים בהם עולה מהתנהגות הצדדים ופעולותיהם, כי היתה כוונה ליצור נאמנות, אך מסיבה זו או אחרת - כוונה זו לא הובעה במפורש.... כך למשל, כאשר מועבר נכס לגורם כלשהו לצורך מטרה שלא יצאה אל הפועל, או כאשר הנכס מועבר לנאמן ללא ציון מטרת ההעברה, או כאשר א' רוכש נכס עבור ב', אך רושם אותו, כפתרון זמני או קבוע, על שמו. בכל המקרים האלה, אף שכוונת הצדדים לא הובעה במפורש - משתמע ממערכת היחסים שביניהם ומהתנהגותם, כי למרות שהנכס רשום על שם אדם אחד, 'הזכויות שביושר' בו שייכת לאדם אחר.

אחת הסיטואציות בהן מוחלת דוקטרינת ה-IMPLIED TRUST היא, כאשר מועבר נכס מאדם אחד למשנהו ללא תמורה. במקרים אלו היתה בעבר חזקה, הניתנת לסתירה, כי הנעבר מחזיק בנכס בנאמנות עבור המעביר. חזקה זו, ככל שהדבר אמור לגבי נכסי מקרקעין, כבר אינה מקובלת. באנגליה בוטלה החזקה באמצעות חקיקה .... באותם חוקים נקבע, כי כאשר מדובר בנכס מקרקעין - אין בהעברה שלא בתמורה כדי ליצור חזקה בדבר יצירת נאמנות של הנעבר לטובת המעביר.

מחוקים אלה ניתן להסיק שחזקה זו עדיין חלה כאשר מדובר ברכוש שאינו מקרקעין .... דומה שהטעם להבדל טמון ברצון לשמור על אמינות המירשם.

לעומת זאת, כאשר מדובר ביחסי משפחה - קיימת חזקה, שאף היא ניתנת לסתירה, כי העברה ללא תמורה נעשית מתוך כוונה לתת מתנה.... יחד עם זאת, יש להדגיש, כי חזקה זו מצומצמת רק לקשרים אשר בהם טבעי להניח שמדובר במתנה, למשל, כאשר מדובר ביחסים בהם המעביר מחוייב לדאוג לרווחתו הכלכלית של הנעבר (כמו ביחסים שבין הורים וילדים) (.SCANLON V. SCANLON, 127 N.E. 2D (435 (1955), והיא אינה חלה כאשר הקשר בין הצדדים, אף אם מדובר בקשרי משפחה, אינו יוצר הנחה כי המעביר התכוון להעניק לנעבר מתנה".

בהתאם לדין, אין הכרח שחוזה נאמנות ייעשה בכתב, ויכול שהוא ייעשה בעל פה (ע"א 3829/91 אבינועם וואלס נ' נחמה גת, פ"ד מח(1) 801, 812-811 [1994]. עם זאת, ברי כי לא ניתן לטעון לקיומה של נאמנות בעל פה בעלמא, ושומה על הטוען לנאמנות כאמור להוכיחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נאמנות פרטית

 2. מוסד הנאמנות

 3. נאמנות משתמעת

 4. חיוב אישי של נאמן

 5. הפרת חובת הנאמנות

 6. מיסוי ביטול נאמנות

 7. חובת הנאמנות של הבנק

 8. חובת הנאמנות של עובד

 9. חובת נאמנות של עובד מדינה

 10. החלפת מנהל קרן נאמנות

 11. מכירת נכסים ע''י נאמן

 12. בקשה לביטול מינוי נאמן

 13. חובת הנאמנות של מתווך

 14. חובת הנאמנות של אדריכל

 15. הסכם נאמנות למכירת חלקה

 16. חובת הנאמנות של עורך דין

 17. שליחות נאמנות - מה ההבדל

 18. ביטול החלטת נאמן לאשר חוב

 19. הוכחת יחסי נאמנות במקרקעין

 20. נאמנות במקרקעין: נטל ההוכחה

 21. בקשת נאמן לאישור הסדר נושים

 22. חיוב נאמן לתשלום בגין עבודה

 23. ביטול עיקול נכס שנרכש בנאמנות

 24. חובת הנאמנות של הבנק כלפי ערב

 25. החלטת נאמן לא להגיש תביעת חוב

 26. חובת ההנמקה של נאמן בתביעות חוב

 27. ערעור על החלטת נאמן להסדר מושלם

 28. התיישנות תביעה מכוח יחסי נאמנות

 29. התנגדות לשחרור כסף מחשבון נאמנות

 30. חובת הנאמנות של נושאי משרה בחברה

 31. פיצויים של קטין בנאמנות או להורים

 32. תביעת נאמן לחיוב אישי של דירקטורים

 33. עיכוב כספי נאמנות של לקוח עורך דין

 34. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת נאמן

 35. אישור להגשת תביעה אישית נגד נאמן להסדר נושים

 36. עיכוב ביצוע פסק דין הפקדת כספים בחשבון נאמנות

 37. חובת דיווח של עורך דין על חשבון הנאמנות של הלקוח

 38. דחיית תביעה בטענה להחזרת כסף שהופקד בנאמנות אצל עורך דין

 39. זכות נאמן בפשיטת רגל לעיין בתיק דין משמעתי לשכת עורכי הדין

 40. תביעה בגין הפרת חובת נאמנות - סעיף 16(א) (1) לכללי לשכת עורכי הדין

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון