מתי יש למנות אפוטרופוס ?

מתי יש למנות אפוטרופוס ?

מינוי אפוטרופוס לאדם הינו החריג לכלל זה. בבוא ביהמ"ש לעשות שימוש בסמכות המוקנית לו למנות אפוטרופוס לאדם, מבצע הוא, למעשה, מהלך פולשני, החודר אל הבסיסית שבזכויות האדם ומצמצמה. על שום כך מצווה בית המשפט לנהוג משנה זהירות ולבחון בקשה מעין זו בקפידה רבה, שהרי קבלתה אינה אלא פגיעה בזכות היסוד הבסיסית ביותר של האדם, ומהווה שלילת החירות, האוטונומיה והרצון החופשי שלו ואף תיוגו כחריג וכבעל מגבלה חמורה וקיצונית הפוגמת ביכולותיו לנהל ענייניו, עד כי ישנה הצדקה שאדם אחר יבוא בנעליו ויקבל החלטות הרות גורל באשר לגופו ו/או לקניינו.

לא בכדי פותח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1962 במילים: "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו". ומיד לאחר מכן: "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט" .
ראו סעיפים 1 ו- 2 לחוק.

כך נכנסים ובאים אנו אל תוככי החוק. הכלל הוא כי כל אדם, באשר הוא אדם, כשר לזכויות ולחובות וכשר לבצע פעולות משפטיות.

המגמה שהתפתחה בפסיקה הינה שיש לפרש בצמצום סעיף זה ולהשתמש במשורה בסמכות למנות אפוטרופוס על פיו.מתי יש למנות אפוטרופוס ?

(א) בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס -
(1) לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן;
(2) לקטין - בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29;
(3) לפסולי-דין;
(4) לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;
(5) לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;
(6) לעובר.
(ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

מי יכול להיות אפוטרופוס ?

יכול להתמנות אפוטרופוס אחד מאלה:
(1) יחיד;
(2) תאגיד;
(3) האפוטרופוס הכללי;
(4) ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה:
(1) נציג משרד הבריאות;
(2) נציג גוף המטפל בעניני נפגעי השואה.

מינה בית המשפט תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס מטעם התאגיד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מינוי אפוטרופוס

 2. פקיעת האפוטרופסות

 3. אפוטרופסות משותפת

 4. התפטרות אפוטרופוס

 5. סמכויות אפוטרופוס

 6. תביעה נגד אפוטרופוס

 7. חובות של אפוטרופוס

 8. מתי צריך אפוטרופוס ?

 9. מתי ממנים אפוטרופוס ?

 10. ביטול מינוי אפוטרופוס

 11. חובות הורים אפוטרופוסים

 12. אפוטרופסים לניצולי שואה

 13. מתי יש למנות אפוטרופוס ?

 14. מי יכול להיות אפוטרופוס

 15. מינוי אפוטרופוס לנכה צה"ל

 16. תביעה נגד האפוטרופוס הכללי

 17. פיצויים בגין אפוטרופסות בתאונות דרכים

 18. יחסי עובד מעביד האפוטרופוס הכללי

 19. מכירת נכס של קטין ע''י אפוטרופוס

 20. מוות של אחד ההורים - מי האפוטרופוס

 21. מוות של שני ההורים - מי האפוטרופוס

 22. תביעת יורש בגין נכס שניתן לאפוטרופוס

 23. העברת בעלות במקרקעין ע''י אפוטרופוס

 24. בקשה למינוי אפוטרופוס על חולה אלצהיימר

 25. האם מינוי אפוטרופוס פוגע בכבוד האדם וחירותו ?

 26. האם פעולה של חסוי ללא הסכמת האפוטרופוס תקפה ?

 27. מינוי אפוטרופוס לבעל דין במסגרת תביעה אזרחית

 28. בקשה של ההורים (אפוטרופסים) להפסיק תביעה של קטין

 29. בקשה למינוי אפוטרופוס בגלל ניסיון להשתלט על רכוש האב

 30. אפוטרופוס גירושין - מי אפוטרופוס קטין לאחר גירושים של ההורים

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון