מתן טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת הוריו

מתן טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת הוריו

במקרה של קטין, הזכות והצורך בהסכמה מדעת לטיפול רפואי נתונה להוריו מכוח היותם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (ר' ס' 14 לחוק הכשרות המשפטית).

בסעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית נקבע כי:
"15. אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו."

אף על פי שלשונו של סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית אינה מתייחסת לבריאותו הגופנית של הקטין, נקבע בפסיקתו של בית המשפט העליון כי אחריות ההורים טומנת בחובה גם את הדאגה לבריאות הקטין (ר' ע"א 506/88 שפר נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(1) 87, 180 - 181 (1993) (להלן: "עניין שפר")).

נקודת המוצא ביחסים בין ילדים, הורים והמדינה היא כי להורים נתונה אוטונומיה בכל הנוגע לגידול ילדיהם, ללא התערבות של גורמים חיצוניים (ר' ע"א 577/83 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית, פ"ד לח(1) 461, 468 (1984)). בבסיס הנחה זו עומדים שני טעמים: ראשית, קיימת הנחה כי הוריו של הקטין פועלים לטובתו, כך שההחלטות שמתקבלות על ידם הן ההחלטות הראויות עבורו. שנית, זכותם של ההורים לקיים את חובתם ולגדל את ילדיהם בדרך הנראית להם (ר' בע"מ 5710/05 פלוני נ' פלונית, (פורסם במאגרים המשפטים, 7.6.06)).

בכל הנוגע למתן טיפול רפואי לקטין, קיימת סמכות לבית המשפט להתערב באוטונומיה הטבעית של ההורים, וזאת בהתאם לסעיף 68 (ב) לחוק הכשרות המשפטית הקובע כי:
"(ב) היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או החסוי."

להורים עומדת הזכות לסרב לטיפול רפואי בשם ילדם הקטין, אך סירוב העלול להביא למותו של קטין, נדרש לקבל את אישורו של בית המשפט. וכך נאמר בעניין שפר הנזכר לעיל:

"אפוטרופסותם של ההורים כוללת את הזכות לסרב לטיפול רפואי, אף אם הסירוב עשוי להוביל למות הקטין, אך סירוב כגון זה זקוק הוא לאישורו של בית המשפט. טעמו של דבר פשוט ומובן הוא.
סירוב כגון זה עשוי להוות הפרה של חובת ההורים לנהוג "לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין".

ייתכנו אפוא מקרים בהם סירובם של הורים לנקיטת טיפול רפואי לקטין יהא בה משום הפרת חובתם לנהוג לטובת הקטין, כאמור בסעיף 17 לחוק הכשרות המשפטית הקובע כי:

"17. באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אפליית הורים

 2. התנכרות הורית

 3. תביעה להכרה באמהות

 4. מפגשים במרכז קשר

 5. אובדן שירותי הורה

 6. צו סילוק הורה מהבית

 7. תביעה נגד הורים על הזנחה

 8. מעמד להורה של אזרח ישראלי

 9. הטבות בדיעבד להורים שכולים

 10. נוהל הורה קשיש במשרד הפנים

 11. בית ספר להורות בראי בית המשפט

 12. הורות פסיכולוגית / הורות הסכמית

 13. הפרת הסדר הורות / אכיפת הסדר הורות

 14. מתן טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת הוריו

 15. טענת האם כי "האב מסוכן", בתביעה להסדרי ראיה

 16. הפרת הסדרי ראייה ע"י האם / סנקציות נגד הורה

 17. חשיבות הקשר בין אבא לילד שלו - עמדת בית המשפט

 18. תביעה בין אחים להשתתף בהוצאות הליך משפטי של הורה

 19. בדיקה גנטית כתנאי לרישום הורים של ילד במשרד הפנים

 20. האם אפשר להכריח הורים לתת טיפול רפואי לילד שלהם ?

 21. אמא שמנסה "להרחיק" את האבא מהילד שלו: עמדת בית המשפט

 22. מה "העונש" על הורה שמנסה להרחיק את הילד מההורה השני ?

 23. סירוב הורים לטיפול רפואי (כימותרפיה) לילד בהוראת הרב שלהם

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון