תוקף תניית ויתור בחוזה במקרה שבו נטען כי התגלתה תרמית

תוקף תניית ויתור בחוזה במקרה שבו נטען כי התגלתה תרמית

ברע"א 4024/14 אפריקה ישראל נ' רפאל כהן (26.4.15) נדונה שאלת תוקף תניית ויתור במקרה שבו נטען כי התגלתה תרמית והפרת חובת אמונים שלא בתם לב. בית המשפט מפי כב' השופט עמית קבע כי:

     "רשאים הנושים ובעלי המניות להעדיף הסדר חוב נדיב כנגד ויתור על תביעה פוטנציאלית בגין מעשים או מחדלים שאפילו אינם ידועים להם, ואפילו כאלה שיש בהם פוטנציאל לכאורי של הפרת אמונים. אף איני רואה מניעה כי בית המשפט יאשר תניית פטור זו, כל עוד אינה בלתי חוקית או נוגדת את תקנת הציבור.... החברה טענה כי יש לפרש את תניית הפטור כחלה גם על תרמית, תוך שהיא מצביעה על הבדלי ניסוח בהסדר החוב...כעניין של מדיניות משפטית, קשה להלום כי בית המשפט ייפרש את התנייה ככוללת גגם מעשי תרמית לא ידועים, שלא בא זכרם בתניית הפטור ובהסדר החוב, להבדיל ממעשי רשלנות או הפרת אמונים בתום לב. במצב הדברים הרגיל, אין אדם מוותר על מה שלא ידוע לו, ועל כן קשה להסיק ויתור לגבי תרמית שלבעלי המניות לא היתה ידיעה קודמת לגביהם, ומבלי שהמילה תרמית נזכרה במפורש בתניית הוויתור" (להלן: פרשת "אפריקה ישראל").

     ראו גם: ת"א 1886/08 בר פויינט נ' רשות שדות התעופה (20.6.11) שבו קבעה כב' השופטת רונן כי:

     "ככל שמדובר על ויתור על תביעה בגין עילה המתייחסת להפרה מן העבר של זכות קוגנטית, ויתור כזה עשוי להיות לגיטימי... אולם, אם מדובר על ויתור מראש על האפשרות לתבוע בגין הפרה עתידית, המצב הוא שונה - ולא ניתן להכשיר ויתור כזה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון