הקדמת המועד לאיזון משאבים

הקדמת המועד לאיזון משאבים

הכלל הוא, בהתאם לסעיף 5(א) לחוק יחסי ממון, כי עם פקיעת הנישואין, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים מסוימים המפורטים בסעיף 5 לחוק.

ככלל המועד הקובע לאיזון משאבים הוא מועד הגירושין או מועד פטירתו של אחד מבני הזוג, כאשר על פי סעיף 5א לחוק, קיימת אפשרות להקדמת מועד ביצוע איזון המשאבים בטרם פקיעת הנישואין.

הפסיקה הכירה באפשרות הקדמת מועד הקרע וזאת לפי הנסיבות:

בע"א 809/90 נקבע כי המועד הקובע להערכת הרכוש המשותף לצורך חלוקתו הוא "המועד שבו מפסיקים בני-זוג לנהל קופה משותפת ושממנו ואילך הם נוהגים לפי הכלל של "שלי-שלי ושלך-שלך" . בפסק דין זה, לא חל חוק יחסי ממון, אך דומני כי ניתן ללמוד ממנו גם לעניינו.

בתמש 3340/03 פלונית נ' אלמוני מיום 3.12.06[] , (שם חל חוק יחסי ממון) נקבע :
" ....משכך, ועל אף ועל פי הוראות חוק יחסי ממון, לא ניתן לבצע את איזון המשאבים בפועל, אלא לאחר פקיעתם, המועד הקובע לצורך חישוב סל איזון המשאבים בהתייחס לתום התקופה, נקבע בפסיקת בתי המשפט כמועד שבו פסק משק הבית של הצדדים מלתפקד כיחידה כלכלית משותפת. מועד זה נקבע בכל מקרה לפי נסיבותיו, בין אם במועד הפרידה בפועל, בין אם במועד הגשת התובענות לביהמ"ש ובין במועד אחר - על פי הנסיבות המצביעות על ההפרדה הרכושית והכלכלית בפועל. ".

ותמש 38559-05-11 (שם חל חוק יחס ממון) נקבע, כי :
"עוד קודם לתיקונו של חוק יחסי ממון, עת חזקת השיתוף שלטה על רכושם של בני זוג, החלו בתי המשפט בפסיקותיהם לגבש כללים באשר לנסיבות בהן יוקדם מועד הקרע ויקבע בנקודת זמן הקודמת למועד פקיעת הנישואין. כך נקבע שעל בית המשפט לבחון, בין השאר, מתי אירע שבר שאינו ניתן לאיחוי ביחסי הצדדים או מתי הגיעו הנישואין לסיומם "דה פקטו"?מהו המועד בו החלו בני הזוג בפועל להפריד רכושם ולהתנהל התנהלות כלכלית עצמאית ללא כל קשר לבן הזוג האחר? האם החל להתפתח קשר זוגי בין מי מבני הזוג עם צד שלישי המלמד על ריקון חיי הנישואין מתוכן? וכיוצ"ב. ....."
(השווה תמש 41427-12-10

ודוק: מדובר בקרע סופי שאינו ניתן לאיחוי; בע"מ 1058/03 (שם לא חל חוק יחסי ממון) נקבע: " אצל בני זוג, אשר חייהם מתאפיינים, לעיתים בתקופות של נתק ולעומתן בתקופות של פיוס, יש למצוא נקודת זמן מסוימת אשר משקפת באופן ודאי מועד קרע סופי."..

בפסיקה נמצא כי מועד הקרע ניתן להילמד מאירועים כמו עזיבת הבית או הגשת תביעה. (ע"א 809/90 השווה גם עא 6557/95 כך גם אירוע של בגידה עשוי ליצור קרע בין בני הזוג (ע"א 343/87


לסיכום: ניתן להקדים מועד הקרע בטרם פקיעת הנישואין; מועד הקרע הינו מועד בו פסקו הצדדים לנהל משק הבית כיחידה כלכלית משותפת. מועד זה נקבע בכל מקרה לפי נסיבותיו, בין אם במועד הפרידה בפועל, בין אם במועד הגשת התובענות לביהמ"ש ובין במועד אחר - בנסיבות המעידות על הפרדה רכושית וכלכלית בפועל. ודוק מדובר בקרע סופי ומוחלט.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון