הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

האם יש מקום לשינוי החיוב במזונות שנקבעו בפסק דין, במסגרת מזונות זמניים?
זו השאלה בה עוסקת החלטה זו.

להלן עיקרי הדברים:

1. אם הקטינים והמשיב נישאו ולהם ילדים, שעודם קטינים:
בן שגילו כשלוש שניםובת שגילה כשנה וארבעה חודשים.

2. חייהם המשותפים נקלעו למשבר ובדיון שהתקיים בבית הדין הרבני האזורי באשקלון הגיעו להסכם גירושין בו נקבעו העקרונות הבאים:

א. דירת המגורים תימכר, והתמורה תחולק בין הצדדים שווה בשווה, לאחר פירעון ההלוואה המובטחת במשכנתא;
ב. משמורת הקטינים תהא לאם תוך קיום מפגשים עם האב;
ג. האב ישלם למזונות הקטינים 2,400 ₪ לחודש ומחצית הוצאות החינוך. ועוד:

"כל זמן שהאשה תתגורר בבית ישלמו שניהם את המשכנתא שווה בשווה.
לאחר מכירת הבית תהיה האשה רשאית לתבוע מדור הילדים".
כעבור כחדשיים התגרשו בפועל. על מנת למכור הדירה, החליטו לקבל חוו"ד שמאי.

4. בכתב בתביעה למזונות הקטינים נטען כי הסכום שנקבע אינו משקף את צרכי הקטינים, ועל כן יש לדון בעניין מחדש. עוד נטען כי אם הקטינים פוטרה מעבודתה, שכרה דירה, ועל כן זקוקים הקטינים לסכום של כ - 8,000 ₪ לחודש, כאשר מתוכם כ – 2,000 ₪ נדרשו בגין חלקם היחסי בהוצאות המדור ואחזקתו, בשל התשלום הנדרש למימון שכר הדירה בה מתגוררים עם אימם.

5. בכתב ההגנה טוען האב, בין השאר, כי אין מקום לבחון המזונות מחדש, אלא אם נתקיימו נסיבות חריגות. לטענתו, הזכות לקבלת מזונות בגין המדור קמה רק לאחר מכירת הדירה המשותפת, דבר שטרם נעשה. לעת הזו, עודנו משלם מחצית המשכנתא, ואינו יכול לשאת גם בתשלום עבור אחזקת המדור. עוד טוען כי אף הוא פוטר ממקום עבודתו.


6. במקביל, הוגשה בקשה לפסיקת מזונותיהם הזמניים של הקטינים.

לאחר קבלת עמדת האב, הוריתי לשני הצדדים להמציא נתונים הן לגבי מצבם הכלכלי והן לגבי השלב בו נמצאת מכירת הדירה.

אם הקטינים טוענת כי נאלצה לשכור דירה על מנת שתוכל לקבל סיוע מאימה המתגוררת ברחובות. מן המסמכים שהוגשו עולה כי עוד ביום 15.5.14 הודיעה ב"כ האם כי הפקידה הסכום הנדרש עבור שכ"ט השמאית.

מן המסמכים שהגישה עולה כי מאז הגשת הבקשה שבה למקום עבודתה הקודם.

אבי הקטינים הודיע כי טרם נתקבלה חוו"ד השמאית ועם קבלתה יפעלו למכירת הדירה. מן המסמכים שהוגשו עולה כי ביום 29.5.14 הודיע ב"כ האב כי הלה טרם הפקיד את הסכום הנדרש ולכן לא יוכל לאשר ביקור השמאית בדירה.

אשר למצבו הכלכלי, עולה מהנתונים כי לא חל שינוי של ממש.


בעניין שלפנינו, יש להבחין בין שני סוגי הטענות אשר ביסוד הבקשה:

10. הסוג האחד - נוגע לגובה החיוב בצרכי הקיום של הקטינים (להבדיל מרכיב המדור): בעניין זה לא הונחה התשתית הראייתית הנדרשת לשם ביסוס הטענה בדבר שינוי נסיבות מהותי, הואיל ואם הקטינים שבה למקום עבודתה הקודם. מדובר בסכום בסיסי בגובה 1,200 ₪ לחודש, אך הדבר אינו מעורר קושי, ואין מקום לשנותו בשלב זה של מזונות זמניים.

11. הסוג האחר - נוגע לעצם החיוב ברכיב המדור. כאן, שונים פני הדברים. עיון בלשון פסק הדין עצמו, מעלה כי הצדדים יצאו מהנחה לפיה בתוך שנה תימכר הדירה ואז יעברו הקטינים והאם לדירה אחרת. הצדדים ככל הנראה לא נתנו דעתם למקרה בו יעברו הקטינים עם אימם לדירה שכורה טרם חלוף השנה הראשונה. דא עקא כי מועד זה יחלוף בעוד מספר ימים. אין צריך לומר כי בצורך קיומי עסקינן.
כאן המקום לציין כי העיכוב במכירת הדירה לא נבע מהתנהלות האם (שעמדה בלוח הזמנים כלפי השמאית), כי אם מהתנהלות האב שלא עשה כן, מטעמים השמורים עימו.
נקודת האיזון תימצא, איפוא, בהוספת החיוב בגין חלקם היחסי של הקטינים ברכיב המדור בגין התקופה שמיום 1.10.14, שנה ממועד פסק הדין הקודם, על פי הקביעה בו.

12. שכר הדירה הנטען בבקשה הינו 3,100 ₪ לחודש, סכום המתיישב עם הסכם השכירות.
היות ובשני קטינים עסקינן, חלקם היחסי הוא 40%, שהם 20% לאחד, קרי 620 ₪ לחודש.
סכום זה יתווסף לחיוב החדשי הקבוע, כך שהתשלום לכל קטין יעמוד על 1,820 ₪ לחודש.


לאור האמור לעיל, מוחלט כדלקמן:

1. האב (המשיב) ישלם למזונותיהם הזמניים של שני ילדיו הקטינים (המבקשים) 3,640 ₪ לחודש, בגין התקופה המתחילה ביום 1/10/14.

2. התשלום הראשון יתבצע ביום 1.10.14 והתשלומים הבאים אחריו ביום ה – 1 לכל חודש קלנדרי. הסכומים דלעיל ישולמו ישירות לידי אם הקטינים.

3. הסכומים אלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, אשר בסיסו המדד שיפורסם ביום 15.11.14, ואשר יעודכן אחת לשלושה חדשים, ללא חיוב רטרואקטיבי.
תשלומים שלא ישולמו במועדם יישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

4. תשלומים אלה הם בנוסף לקצבת הילדים מאת המוסד לביטוח לאומי, אשר תמשיך להיות משולמת ישירות לידי האם, כפי שהתנהלו הצדדים קודם לכן.

5. המשיב יערוך תרשומת וישמור בידו אסמכתאות לגבי כל תשלום שביצע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות לבעל

 2. מזונות בן מורד

 3. מזונות עונשיים

 4. דין קדימה מזונות

 5. גובה מזונות קטין

 6. מזונות מפושט רגל

 7. כריכת מזונות אישה

 8. מזונות אישה שבגדה

 9. הבטחת תשלום מזונות

 10. ניכוי תשלום מזונות

 11. הגדלת מזונות ילדים

 12. הפסקת תשלום מזונות

 13. שלילת מזונות ילדים

 14. תביעת אבהות ומזונות

 15. שינוי גובה המזונות

 16. תביעה להפחתת מזונות

 17. אי תשלום מזונות קטין

 18. עורך דין מזונות

 19. תביעה להקטנת מזונות

 20. ערעור על גובה מזונות

 21. מזונות נוצרים קתולים

 22. מזונות מהעזבון לגרושה

 23. מזונות ילדים עד גיל 15

 24. מתי מפסיקים לשלם מזונות

 25. תביעה על פי חוק המזונות

 26. תביעה למזונות מן העזבון

 27. מזונות ילד מחוץ לנישואין

 28. צאי מעשה ידיך במזונותיך

 29. ערעור על פסק דין מזונות

 30. התחייבות לא לתבוע מזונות

 31. הפחתת מזונות לגבר מובטל

 32. טענת פרעתי מזונות ילדים

 33. ערעור בנושא הפחתת מזונות

 34. בקשה לחייב במזונות זמניים

 35. תביעה להגדלת מזונות קטין

 36. הקטנת מזונות שינוי נסיבות

 37. תביעת מזונות על ידי הילד

 38. הפחתת מזונות מביטוח לאומי

 39. תביעת הבעל להפחתת מזונות

 40. מזונות לאישה מבוגרת בת 70

 41. הכנסות הגרוש לצורך מזונות

 42. מזונות אישה שעזבה את הבית

 43. הבטחת תשלום מזונות לגרושה

 44. קיזוז מזונות מביטוח לאומי

 45. תביעת אב להפחתת מזונות בנו

 46. ערעור על מזונות נמוכים מדי

 47. פריסת חוב מזונות בתשלומים

 48. תביעת מזונות לארבעה ילדים

 49. פסיקת מזונות זמניים בערעור

 50. מזונות בני זוג לא מאותה דת

 51. ערעור על גובה מזונות ילדים

 52. שינוי פסק דין לתשלום מזונות

 53. מזונות קטינים להורים מוסלמים

 54. מזונות לילד שהוריו לא נשואים

 55. ערעור על גובה מזונות זמניים

 56. פסק דין מזונות נגד תושב חוץ

 57. ערעור על גובה מזונות קטינים

 58. ערעור על פסיקת מזונות זמניים

 59. ערעור על מזונות זמניים נמוכים

 60. הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות

 61. מזונות אישה מכוח הסכם שלום בית

 62. הסכמה בהתנהגות לא לשלם מזונות

 63. הצמדה על מזונות מול שחיקת השכר

 64. מזונות ילדים לאישה ממשפחה עשירה

 65. מזונות לילד שנולד מחוץ לנישואין

 66. צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות

 67. תשלום מזונות לילד מחוץ לנישואין

 68. מזונות ילדים שמסרבים לבקר את האב

 69. הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים

 70. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות

 71. הבטחת תשלום מזונות בבית הדין השרעי

 72. הפחתת מזונות ילדים עקב ירידה בהכנסה

 73. כריכת מזונות ילדים בבית הדין הרבני

 74. שינוי סכום המזונות עקב שינוי נסיבות

 75. האם אישה יכולה לקבל מזונות זמניים ?

 76. פסיקת מזונות ילדים בלבד - לא לאישה

 77. מזונות מביטוח לאומי - מגורים בחו''ל

 78. תביעת מזונות של האישה והילדים נגד האב

 79. הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

 80. תביעת מזונות נגד יהודי תושב ואזרח חוץ

 81. הסמכות הבין לאומית בתביעת מזונות ומדור

 82. כריכת תביעת מזונות קטין בתביעת גירושין

 83. הגשת תביעת גירושין במטרה למנוע תביעת מזונות

 84. הקפאת מזונות עקב סירוב הילדים להיפגש עם האב

 85. הגשת תביעת מזונות מוסלמים בבית המשפט המחוזי

 86. הפחתת מזונות זמניים עוד לפני שהצדדים התגרשו ?

 87. האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

 88. עיכוב דיון בתביעת מזונות עד סיום תביעת גירושין

 89. תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

 90. האם אפשר להגדיל מזונות לאחר פסק דין לפי הסכם בין הצדדים ?

 91. תביעת מזונות לבית המשפט בטרם הסתיים הדיון בבית הדין הרבני

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון