עסקאות מתנה בזכויות חכירה רשומות המאושרות על ידי המינהל

עסקאות מתנה בזכויות חכירה רשומות המאושרות על ידי המינהל

הפסיקה התייחסה במקרים דומים לעסקאות מתנה בזכויות חכירה רשומות המאושרות על ידי המינהל כעסקאות שהושלמו ברישום שנותן המתנה לא יכול היה לחזור בו. אמר על כך בנסיבות שונות אך דומות כב' השופט י. שנלר:

"יתר על כן, למעשה כל שחסר הוא רישום העסקה בפועל. אכן, חתימות האחים על שטר העברת הזכויות לא אומתו, כך גם לא הומצא יפוי כוח בלתי חוזר מהמשיב, אך מלבד זאת הומצא והושלם כל הנדרש.יתר על כן, מעת שהעסקה בוצעה כבר בשנת 1983, ורק בחלוף כ- 13 שנה "נזכר" המשיב לבטלה - עובדה זו מהווה אף היא נסיבה שלא ניתן להתעלם ממנה.אולם, בהתאם לפסיקה, ככל שמדובר בעסקה לפי חוק המקרקעין, הרי כל עוד ולא הסתיימה העסקה ברישום - לא נגמרה הקנייתה של המתנה בהתאם לסעיף 2 לחוק המתנה, ומצויים אנו בגדרו של סעיף 5 לחוק המתנה, דהיינו התחייבות לתת מתנה...

יוער, כי מעת שעסקינן בחוזה חכירה מול המינהל, יכול ותיטען טענה כי די בכך שהמינהל העביר את הזכויות אצלו על שם מקבל המתנה - כדי לקבוע שהקניית המתנה הושלמה. טיעון זה יכול וייסמך על כך שלמעשה לא מדובר בזכות בעלות שלא ניתן להעבירה ברישום בלבד, אלא בזכות חוזית מול המינהל אשר ניתן לראות באישור המינהל בעצם החתימה על שטר העברת הזכויות, כהמחאת הזכות למקבל המתנה.
אולם, לאור הפסיקה, עולה כי מעת שהמעביר התחייב להעביר את זכויות החכירה במקרקעין, זכויות רשומות, שוב אין הבדל בין זכות חכירה רשומה לבין זכות בעלות רשומה, בחינת מועד גמר הקנייתה של המתנה.

לשיטתי, מעת שהזכויות הועברו במינהל מבחינה מהותית, היה מקום לראות בכך כשהשלמת המתנה, דהיינו למצער, השלמת העברת הזכות החוזית וכשעתה החוכר הינו הנעבר.זאת בניגוד למכר זכות בעלות רשומה אשר שם, כל עוד ולא בוצע הרישום, לא הועברה בפועל זכות זאת או אחרת.לפי שיטה זאת, מעת שהזכות החוזית הועברה בספרי המינהל, עסקינן במתנה שהושלמה ואזי לא היה צורך להיזקק לשאלת יכולת החזרה." (ע"א (ת"א) 2829/06 נתאי נדר נ' רשות הפיתוח, 22/06/2009, פורסם במאגרים)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גובה דמי חכירה

 2. הפרת חוזה חכירה

 3. חוזה חכירה משתלה

 4. חכירת קרקע חקלאית

 5. דמי חכירה ראשוניים

 6. חוב דמי חכירה למנהל

 7. זכויות חכירה במושע

 8. הסכם חכירה תחנת דלק

 9. חכירה לדורות על חניה

 10. הסכם חכירה עם המנהל

 11. חוזה חכירה והסכם פיתוח

 12. הגדלת גובה דמי חכירה

 13. ביטול חכירה - מס רכוש

 14. ביטול שטרי ביטול חכירה

 15. אופציה להארכת חכירת משנה

 16. הסכם חכירה הקטנת שטח מגרש

 17. תביעה לקבלת זכויות חכירה

 18. חידוש חכירה בחוזה עם קק''ל

 19. הנחה בדמי חכירה לבניה עצמית

 20. סמכות עניינית חכירה לדורות

 21. משא ומתן לרכישת זכויות חכירה

 22. תביעה לתשלום דמי חכירה שנתיים

 23. חכירה ישירה במקום חכירת משנה

 24. תביעה לתשלום דמי חכירה לשנים

 25. חובת גילוי על תשלום דמי חכירה

 26. חכירה לדורות - פסק דין הצהרתי

 27. החזרת מקרקעין בתום חוזה חכירה

 28. חכירה לדורות בשטח חקלאי במושב

 29. זכויות החוכר לפי החכירה המקורית

 30. ביטול הסכם חכירה - סמכות עניינית

 31. המרצת פתיחה בנושא זכויות חכירה בנכס

 32. מס שבח על מכירת זכות חכירה ל-3 שנים

 33. תביעה לתשלום דמי חכירה 7 שנים אחורה

 34. תחולת חוק חובת המכרזים על חוזה חכירה

 35. שימושים לצורך מטרת חכירה למפעל תעשייתי

 36. בקשה לחייב את המינהל להאריך חוזה חכירה

 37. תשלום הוצאות פיתוח מקרקעין על פי חוזה חכירה

 38. ביטול חוזה חכירה שנחתם לפני חקיקת חוק המקרקעין

 39. חתימה על הסכם חכירה ללא ידיעה על קיומו של הסכם פיתוח

 40. סעד הצהרתי להתקשר בחוזה החכירה להחכרה ישירה של המקרקעין

 41. מחלוקת עם רשות מקרקעי ישראל על סכום דמי החכירה השנתיים

 42. עסקאות מתנה בזכויות חכירה רשומות המאושרות על ידי המינהל

 43. סמכות בית משפט השלום לדון בהסכם שכירות ל 10 שנים - חכירה

 44. תביעה לפינוי מקרקעין בטענה כי פלשו לשטח שחכרו ממנהל מקרקעי ישראל

 45. טענה כי במסגרת הסכם החכירה ניתנה לה אופציה לרכישתם בתום תקופת החכירה

 46. מכירת זכויות במגרש בהרחבת מושב אשר נמכר בטרם נחתם חוזה פיתוח וחכירה מול המינהל

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון